Lägesbild torsdag den 7 maj med anledning av arbetet med covid-19

7 maj, 2020

Beslut i kommunstyrelsen om köp av skyddsutrustning till personal och hyresavtal för lägenheter för att vårda smittade. Dessutom ett lyckat, digitalt coronaanpassat öppet hus på Hedda Anderssongymnasiet. Detta är några av frågorna som är på agendan i dag inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Temporär delegation till kommundirektör för inköp av smittskyddsmaterial

Den pågående coronapandemin ställer större krav på att personal i såväl hemvård som sjukvård använder skyddsmaterial i kontakten med smittade patienter för att förhindra smittspridning. Efterfrågan på skyddsmaterial är hög i hela världen, vilket innebär att priserna höjts och konkurrensen om tillgängligt material ökat.

Länsstyrelsen och de 33 skånska kommunerna har därför skapat en gemensam grupp för Skåne med uppdrag att säkerställa en god tillgång till skyddsmaterial för kommunerna. Uppdraget är att säkerställa att både den egna kommunen har god tillgång till skyddsmaterial och att bistå övriga skånska kommuner i gemensam tillgång till skyddsmaterial. Arbetet fokuseras på de nio produktgrupper som definieras som skyddsutrustning: andningsskydd, munskydd, visir, plastförkläden med och utan lång ärm, handskar, skyddsglasögon, handsprit och ytsprit.

Grunden i samarbetet är att en kommun vid varje större köp tecknar själva avtalet. Den upphandlande kommunen betalar den inköpta leveransen. Den kommun som sedan köper materialet betalar den inköpande kommunen i efterhand.

De stora kommunerna har tagit på sig ett ansvar för att bistå mindre kommuner. Lund har aktivt tagit på sig att köpa mer än eget närtidsbehov med intentionen att andra ska kunna ta del av den inköpta volymen. Det kräver en temporär delegation till kommundirektören att köpa in större volymer smittskyddsmaterial än vad kommunen själv behöver.

Med anledning av detta fattade kommunstyrelsen under onsdagens sammanträde beslut att under det här året, 2020, tillfälligt bemyndiga kommundirektören att efter samråd med vård- och omsorgsdirektör köpa in större volymer smittskyddsmaterial upp till 20 miljoner kronor.

Hyresavtal avseende lägenheter för vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen har med anledning av den pågående coronapandemin behov av att utöka sina lokaler. Under mötet i kommunstyrelsen på onsdagen beslutades därför att hyra 16 stycken lägenheter och gemensamhetsutrymmen i form av gemensamt kök, matsalsdel och tv-rum av företaget Attendo Sverige AB. Syftet är att kunna vårda smittade personer som bor i ordinärt boende utanför sjukhusmiljön när personerna skrivs ut från sjukhuset. Lägenheterna, som är 35–38 kvm vardera, ligger i Klostergården i Lund. Kommunstyrelsen har beslutat att hyra lägenheterna under en tremånadersperiod för cirka 240 000 kronor i månaden. Avtalet ska sedan kunna förlängas.

Digitalt öppet hus på Hedda Anderssongymnasiet

Coronapandemin påverkar ju hur vi träffas, umgås och genomför möten. Igår träffade personalen på Hedda Anderssongymnasiet sina blivande ettor, och alla elever som sökt till skolan bjöds in till en digital Heddaträff på skolan. Träffen började med en livesändning på Facebook och Instagram från skolans nya lokaler i gamla tingshuset. Efter sändningen anslöt elever och deras vårdnadshavare till olika chattrum för att titta in i skolans verksamhet. Besökarna pratade med elever och lärare om skolans utbildningar och många frågor riktades till Heddas studie- och yrkesvägledare. Eleverna kunde även delta i utmaningar i form av quiz i kemi och juridik samt hänga med på en tekniklektion, där de tillsammans med lärare fick testa att bygga och programmera kretsar i Arduino med hjälp av Tinkercad.

Hedda Anderssongymnasiet