Lägesbild torsdag den 26 mars med anledning av arbetet med covid-19

26 mars, 2020

Stabilt personalläge, fokus på skyddsutrustning och riktlinjer för kommunala restauranger. Det är några av de saker som hanteras inom ramen för Lunds kommun arbete med effekterna av covid-19.

Arbetet i Lunds kommun är inriktat på att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas. Men det handlar också om att stötta de individer som behöver hjälp och noga följa utvecklingen för företagen i kommunen.

I går träffade representanter från näringslivsavdelningen i Lunds kommun företrädare för Medicon Village, Ideon, Ideon Innovation, Smile, LU Innovation, Venture Lab och Lunds Nyföretagarcenter (LNC). På mötet diskuterades hur vi kan stödja varandra och hjälpas åt med rådgivning till företagare. Från och med nu kommer veckovisa avstämningar i den här gruppen göras för att följa läget. Företag som har frågor om kommunens åtgärdspaket med anledning av covid-19 kan kontakta Lunds kommuns företagslots. Företagslotsen har förstärks för att kunna finnas till hands för företagen.

Tillgången på personal som är friska och har rätt kompetens är grunden för att säkerställa den kommunala verksamheten. Samtliga förvaltningar rapporterar att personalförsörjning i dagsläget ser bra ut även om det finns utmaningar på vissa håll. Barn- och skolförvaltningen rapporterar att läget är stabilt och hanterbart och att det generellt sett är högre barn/elevfrånvaro än personalfrånvaro.

Lunds kommun fortsätter också arbetet med att bearbeta våra leverantörer för att få fram skyddsutrustning som främst behövs i socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. En uppmaning att lämna in handsprit har gåt tut via sociala medier.

För att minska smittspridningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram en föreskrift för säkerheten i restaurangmiljöer. Måltidsservice i Lunds kommun har tillsammans med barn- och skolförvaltningen och miljöförvaltningen tagit fram riktlinjer och vidtar åtgärder så att alla restauranger och skolmatsalar följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för restauranger och caféer.

Arbetet med att stöda personer i Lund som behöver hjälp fortsätter. Hittills har 227 anmält sig frivilliga och 27 lundabor har hört av sig och bett om stöd. Hjälpsökande kan anmäla sig via lund.se eller ringa in till kommunen. Dessa samtal hanteras av medarbetare på Lund Tourist Center.

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är öppna och pågår som vanligt. Arrangemang som riktar sig mot barn i för- och grundskola, har dock ställts in. Detta då det har beslutats att för- och grundskolelever inte ska medverka i aktiviteter utanför ordinarie undervisning. Andra större publika arrangemang, så som Stadsbibliotekets jubileumsfirande och Ungdomstinget, har skjutits upp med en förhoppning att de går att genomföra vid ett senare datum.

Idag hålls också ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde i anslutning till dagens kommunfullmäktige. En rad punkter som rör hanteringen av covid-19 i Lunds kommun ska beslutas. Bland annat ska kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige ta ställning till att hålla nämndsmöten på distans. Syftet är att säkerställa att den demokratiska processen kan fortgå även vid kriser och att möjliggöra snabba beslut på distans. Om nödvändiga beslut fattas kommer det första nämndsmötet som hålls på distans vara det i tekniska nämnden på tisdag den 31 mars.