Lägesbild onsdagen den 9 december med anledning av arbetet med covid-19

9 december, 2020

Stort arbete inom vård och omsorg för att hantera smittspridning, biblioteken minskar öppettiderna och hemarbete och näthandel ger fulla sopkärl. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Aktuellt läge gällande smitta i förskolor och grundskolor

Förskolor och grundskolor i Lunds kommun har bekräftad smitta i olika omfattning vilket är väntat med anledning av den ökade smittspridningen i Skåne. I nuläget är bedömningen att det fortfarande handlar om ett begränsat antal smittade i verksamheterna. Om en förskola eller grundskola har flera smittade är nuvarande rutin att kontakt tas med Smittskydd Skåne för ett resonemang om åtgärder.

Smidig övergång till distansundervisning

I måndags övergick gymnasieskolorna till fjärr- och distansundervisning efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Trots den korta ställtiden fungerade övergången smidigt då skolorna kunde använda sig av tidigare erfarenheter och rutiner.

Yrkesprogram med stor andel praktiska moment har undervisning på plats i omgångar. Även gymnasiesärskolan och SFI samt Lärvux har undervisning på plats, dock med anpassningar. Trots det är det betydligt glesare på skolan och i kollektivtrafiken till och från skolan. Nästa vecka kommer nationella prov att hållas, med anpassningar i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd. Elever som har symptom kommer att ges möjlighet att göra prov efter årsskiftet.

Flera verksamheter med konstaterad smitta inom särskilda boenden

Det finns konstaterad smitta på flera särskilda boenden för äldre inom Lunds kommun. Verksamheterna arbetar aktivt med anpassningar och åtgärder utifrån aktuellt läge och myndigheternas rekommendationer. Smittspårningar pågår kontinuerligt vid bekräftade fall av covid-19 och personal arbetar enligt rutiner för att minska smittspridningen. Både brukare och personal provtas vid minsta symptom.

Inom hemtjänst och LSS är det en fortsatt låg smittspridning. Vård- och omsorgsförvaltningen gör stora insatser för att förebygga och minska risken bland äldre och funktionsnedsatta.

Biblioteken minskar sina öppettider

I nästa vecka inför våra stadsdelsbibliotek (alla bibliotek utom stadsbiblioteket) kortare öppettider. Detta görs för att öka flexibiliteten kring bemanning och förbättra förutsättningarna att hålla alla bibliotek i kommunen fortsatt öppna. De flesta stadsdelsbiblioteken har ”Meröppet”, vilket innebär att besökare kan låna och återlämna böcker oavsett öppettider. Biblioteken fortsätter också med tjänsten Take away, där låntagare kan ringa eller mejla in beställning på böcker som de sedan kan hämta utanför biblioteket. Biblioteken satsar också fortsättningsvis på de digitala tjänsterna för e-böcker, ljudböcker och strömmad film.

Bibliotekekens tjänster och öppettider på Folkbibliotekens webbplats

Mer hemarbete och näthandel ger fulla sopkärl

Lunds renhållningsverk märker av att fler jobbar hemifrån och att julen närmar sig. Kärlen blir allt mer fulla och i vissa fall även överfulla. Återvinningsstationerna har också fått mer material. Kartong är det som märks mest, även om samtliga återvinningsbara material har ökat. Kartongförpackningar från postförsändelser som e-handel har blivit vanligare. I vissa fall har material lämnats på marken utanför kärl och behållare. Det gör att materialet riskerar att blåsa iväg och skräpa ner. Lunds renhållningsverk följer upp mängderna, men hoppas på att alla kan vika ihop och trycka till materialet. Det ger mer plats i behållarna för mer material.

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.