Lägesbild onsdag den 5 augusti med anledning av arbetet med covid-19

5 augusti, 2020

Utomhusbesök på äldreboenden och påminnelse om att hålla avstånd på populär loppis. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covi-19.

Fyra veckor utan nya fall av covid-19 inom vård och omsorg

Under coronapandemin har äldreomsorgen och LSS-verksamheterna i Lund lyckligtvis haft en relativ låg spridning av covid-19. De senaste fyra veckorna har inga nya fall uppstått. Inom vård och omsorg i Lunds kommun har vi väl fungerande rutiner och bra personalförsörjning. Men alla behöver fortsätta att hjälpas åt för att bryta smittvägarna och hålla smittan borta från våra verksamheter och från de mest utsatta i vårt samhälle. Vi fortsätter att värna om våra riskgrupper och följer myndigheternas rekommendationer för att hålla nere smittspridningen.

Utomhusbesök på äldreboenden

Lunds kommun följer fortsatt det nationella besöksförbudet på våra särskilda boenden för äldre. Vi erbjuder i dagsläget utomhusbesök under kontrollerade former.

Mer om hur utomhusbesöken går till på sidan äldreomsorgens arbete med covid-19

Påminnelse om avstånd på populär loppis

Loppisen på Södra Esplanaden har tagit ny fart och det är roligt att så många lundabor har fått ett nytt lördagsnöje. Det beror troligen på flera orsaker: i år är loppisen gratis, en del andra loppisar håller stängt och många stannar hemma i sommar. Antalet försäljare har varierat mellan 80 och 125 de senaste lördagarna, och med det stora antalet besökare följer en oro kring svårigheten att hålla avstånd. Det finns informationsskyltar på plats och försäljarna får knappar att bära med kommunens budskap om att hålla avstånd.

Den ökade populariteten påverkar även boende i området. En del försäljare orsakar störningar genom att röra sig i området och packa upp långt före den tillåtna tiden kl 06.30, och det har kommit klagomål om att privata tomter används som toalett. Från och med lördag 8 augusti finns ordningsvakter på plats för att påminna om de regler som gäller.

Det är vår förhoppning att loppisen ska kunna fortsätta hålla öppet och att vi tillsammans med försäljare och besökare kan skapa en trygg miljö. Lunds kommun följer läget och uppmanar försäljare och besökare att hålla sig kontinuerligt informerade genom kommunens kanaler.

Loppis på Södra Esplanaden

Näringsliv och arbetsmarknad

Spridningen av covid-19 har haft stor påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden i Lunds kommun. Ett stort antal insatser har gjorts för att stärka det lokala näringslivet under krisen. Antalet konkurser i Lund ligger på en liknande nivå som tidigare år. Hittills i år har 37 aktiebolag försatts i konkurs i Lund, jämfört med 35 stycken motsvarande period förra året. Vissa av dessa bolag hade tidigare lågt eller negativt resultat och det är därför svårt att med säkerhet säga hur mycket covid-19 har bidragit till konkurserna. En påtaglig minskning av omsättningen i många verksamheter, från mindre enskilda firmor till större aktiebolag, kan dock förklaras som en direkt effekt av covid-19, inte minst inom restaurang- och besöksnäringarna.

Trots att antalet avslutade verksamheter minskar fortsätter antalet arbetslösa att öka. Detta gäller såväl i hela Sverige som i Lund. Inom Lunds kommun arbetar bland andra enheterna inom avdelningen Hållbar tillväxt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagande och arbetsmarknad i Lund. Bland annat får redan planerade aktiviteter ett större fokus på det ökade behovet av nya stödinsatser och att bidra till det ”nya vanliga”. Lunds kommuns företagslots och Lundasupport håller dessutom en tät dialog med näringslivet och ett konstant öra mot marken för att stötta såväl nyföretagande som befintliga verksamheter.

Företagslotsen

Lundasupport