Lägesbild onsdag den 3 juni med anledning av arbetet med covid-19

3 juni, 2020

Pausad gymnasiemässa, stabila nivåer för startade företag och statistik för smittspridning. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Statistik för smittspridning

Inom äldreomsorg och LSS är smittspridningen fortsatt förhållandevis låg utan några större indikationer på ökning. Just nu finns det totalt 9 konstaterat smittade av covid-19 på särskilda boenden inom både kommunal och privat regi i Lunds kommun. Vi uppdaterar kontinuerligt statistiken för smittspridning på lund.se under senior och riskgrupper.

Seniorer och riskgrupper

Skulle covid-19 konstateras på något särskilt boende så informeras alltid brukare på avdelningen och deras anhöriga om detta och om vilka åtgärder som vidtas. Några av åtgärderna som görs är att hänvisa alla boende till sina lägenheter tills bedömning om smittfrihet gjorts i samråd med läkare och så långt som möjligt begränsa vilka medarbetare som ger vård och omsorg till personen med covid-19.

Basala hygienrutiner och rätt sorts skyddsutrustning vid rätt tillfälle är ett par av grunderna i att begränsa smitta. I Lunds kommun finns god tillgång till skyddsutrustning och verksamheterna har rutiner för hur och när vilken utrustning som ska användas. Rutinerna utgår från Region Skåne och Socialstyrelsen. Just nu pågår ett arbete med att ta fram rutiner för extra försiktighetsåtgärder vid ansiktsnära arbetsmoment, exempelvis användande av visir. Vi är noga med att titta på detta utifrån hygienaspekter då det även finns risk för spridning av olika smittor vid felaktig hantering.

Stabila nivåer för startade och avslutade företag

Antalet nystartade företag i Lund under årets fem första månader ligger på ungefär samma nivå som förra året - trots coronapandemin. Under januari till maj 2020 registrerades 379 nya företag i Lund jämfört med 357 under samma period 2019. Antalet avslutade verksamheter är dock fler i år. Hittills har 1294 företag avslutats i Lund i år jämfört med 828 förra året och den största andelen av dessa är enskilda verksamheter. De flesta av dessa rapporterades in under januari och februari alltså före coronapandemins utbrott.

Det ser inte ut att vara någon ökning av antalet aktiebolag som försatts i konkurs i Lund under den här våren. Det totala antalet aktiebolag som blivit försatta i konkurs från den 1 januari 2020 fram till i dag är 30 stycken. Samma period 2019 var antalet 33. Flera av de aktiebolag som gått i konkurs under våren visade på dåliga siffror eller ingen verksamhet i bolaget i den senaste årsredovisningen. Även antalet nystartade företag inom ramen för Nyföretagarcentrum i Lund ser positiv ut jämfört med i fjol.

Lunds kommun pausar årets gymnasiemässa

Lunds kommun har beslutat att pausa årets gymnasiemässa. Orsaken är covid-19 och osäkerheten kring hur situationen ser ut i höst. Utbildningsförvaltningen ser nu över andra möjligheter att ge årskurs 9-elever och deras vårdnadshavare tillfällen och möjligheter att ta del av det utbud av gymnasieutbildning som finns i Lund. Gymnasiemässan är en del de informationsinsatser som arrangeras för att ge årskurs 9-elever bästa möjliga förutsättningar att göra ett informerat val av gymnasieutbildning. Mässan var planerad att genomföras 13 oktober 2020 på Sparbanken Skåne Arenan i Lund. Det är för tidigt att säga i vilken form Lunds kommuns gymnasieutbud kommer att presenteras. Utbildningsförvaltningen kommer ta fram alternativa sätt och nya möjligheter för niorna och deras vårdnadshavare. Ur ett smittskydds perspektiv finns det fortfarande stor osäkerhet om vad som gäller till hösten. Därför har utbildningsförvaltningen beslutat att inte genomföra någon gymnasiemässa till hösten. Förbud mot sammankomster över 50 personer gäller fortfarande.