Lägesbild onsdag den 25 mars med anledning av arbetet med covid-19

25 mars, 2020

Att få fram skyddsutrustning till våra verksamheter, att säkerställa personalförsörjning och att vidta åtgärder i kommunens restaurangmiljöer för minskad smittspridning. Det är onsdagens fokus på arbetet med att hantera effekterna av covid-19.

Att ha personal i våra verksamheter som är friska och kan arbeta är grunden för den kommunala verksamheten. Därför följer och analyserar Lunds kommun hur sjukfrånvaron utvecklas på daglig basis. Genomgången under onsdagen visar att personalförsörjningen ser stabil ut . I barn- och skolförvaltningen är frånvaron högre än normalt men kan i nuläget hanteras. Inom vissa verksamheter kan en positiv utveckling gällande personalfrånvaron ses. I utbildningsförvaltningen som bedriver stora delar av skolundervisning på distans är den samlade bedömningen att allt fungerar väl utifrån rådande förutsättningar. Även i vård- och omsorgsförvaltningen är läget stabilt gällande personalen.

Inom socialförvaltningen har ett fåtal flyttar av personal behövts för att säkra personalförsörjningen. Socialförvaltningen har också börjat se en viss ökning i antalet ansökningar om försörjningsstöd.

Ett stort arbete pågar just nu för att få tag i skyddsutrustning som behövs främst inom vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Lunds kommun vidtar flera åtgärder. Till exempel är vi i kontakt med och bearbetar alla våra leverantörer. Vi tittar även på alternativa leverantörer för att minska bristen på material.

Igår beslutade Folkhälsomyndigheten att säkerheten i restaurangmiljöer ska skärpas för att minska smittspridning. Detta innefattar även kommunens restaurangmiljöer. Serviceförvaltningen och miljöförvaltningen arbetar intensivt på att ta fram riktlinjer och säkerställa att alla restauranger i våra skolor, äldreboenden och personalmatsalar kan följa föreskrifterna. Det är ett gemensamt ansvar för alla förvaltningar att följa föreskrifterna för att minska smittspridningen.

Arbetet med att stötta det lokala företagslivet i den här situationen är ett viktigt uppdrag för kommunen. Lunds kommun för en tät dialog med besöksnäringen och har löpande avstämning med kommuner i Skåne om åtgärder som behöver vidtas. Fokus för arbetet är att företagen i Lund så långt som möjligt ska kunna bedriva sin verksamhet som vanligt i den här mycket svåra situationen.

Det fortsätter komma in anmälningar till kommunen från både Lundabor som vill stötta andra och från de som har behov av hjälp. Många som anmält sig har varit och skrivit på de dokument som krävs för att sätta igång med hjälpinsatser. Hittills har 213 personer anmält att de kan hjälpa till, det är 21 fler än igår. 23 personer har sagt att de behöver stöd – en ökning med åtta personer sedan igår.