Lägesbild onsdag den 24 juni med anledning av arbetet med covid-19

24 juni, 2020

Låg smittspridning på kommunens särskilda boenden, ny prognos för årsresultatet påverkas av coronapandemin och fortsatt fokus på att minimera smittoriskerna under sommaren. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Coronapandemin påverkar årsresultatet

I Lunds kommuns ekonomirapport för maj görs en prognos om ett resultat på 87 miljoner kronor för 2020. I relation till årets budgeterade resultat (142 miljoner kronor) innebär majprognosen 55 miljoner kronor lägre i resultat.

Nämndernas nettokostnader förväntas bli 71 miljoner kronor högre än budgeterat. I detta inkluderas kostnader som är direkt hänförliga till coronapandemin. Dessa kostnader förväntas uppgå till närmare 56 miljoner kronor för helåret. Cirka 37 miljoner kronor av utgörs av ökade kostnader för personal och material inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämndens verksamheter, men dessa kostnader bedöms kunna återsökas av staten. Därutöver påverkas bland annat prognosen av minskade intäkter för kultur- och fritidsverksamhet då arrangemang inte kunnat genomföras enligt plan.

Med anledning av coronapandemin försvagas skatteunderlaget och skatteintäkterna för kommunen förväntas bli 178 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den lägre skatteintäkten kompenseras dock av att de generella statsbidragen förväntas bli 191 miljoner kronor högre.

Provtagning och smittspridning

Lunds Kommun fortsätter att i en stor omfattning provta både brukare och personal.
I personalgruppen är det fortsatt en låg andel av provsvaren som är positiva. Under juni månad har inga av de brukare som provtagits varit positiva för covid-19.

Vi har i dagsläget totalt två konstaterat smittade av covid-19 på särskilda boenden inom både kommunal och privat regi i Lunds kommun.
Vi uppdaterar kontinuerligt statistiken för smittspridning på lund.se här: 

Seniorer och riskgrupper

Användning av visir på korttidstillsyn/korttidsvistelse och daglig verksamhet

Enligt Folkhälsomyndigheten kan användning av visir i ansiktsnära situationer användas som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smitta av covid-19 mellan personal och brukare/patient. Som ett steg i åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19 införs nu användning av visir vid ansiktsnära arbete även inom korttidstillsyn/korttidsvistelse och daglig verksamhet. Visir används sedan tidigare inom hemvården, särskilda boenden, korttidsboenden och LSS-boenden.

Tillsammans håller vi två meters avstånd

Håll i, håll ut – och fortsätt håll avstånd. Det är viktigt att vi alla fortsätter att följa Folkhälsomydigheternas riktlinjer, även nu under semestertider. Under sommaren kommer kommunens stortavlor prydas med påminnelsen om att tillsammans hjälpas åt att hålla två meters avstånd för att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19. Budskapet kommer också upprepas bland annat i kommunens sociala medier-kanaler under sommaren.