Lägesbild onsdag den 23 december med anledning av arbetet med covid-19

23 december, 2020

Något minskad sjukfrånvaro inom vård- och omsorg, beslut fattat om distansundervisning och förbud mot servering av alkohol efter klockan 20. Ja, det är några av frågorna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

På grund av den fortsatta smittspridningen av covid-19 presenterade regeringen under fredagen den 18 december ytterligare nationella restriktioner. Lunds kommun har efter beskedet beslutat att vidta ett stort antal åtgärder med anledning av detta.

Under onsdagen förekommer uppgifter i massmedia om att råden gällande stängda bibliotek har tagits bort. Lunds kommuns krisledningsgrupp fattade redan i måndags beslut om att ge kommunkontoret och kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att säkerställa bibliotekens samhällsservicefunktion. Uppdraget handlar om att titta på hur man löser uppgiften med att ge medborgarna möjlighet till exempel utskrifter och tillgång till datorer. Biblioteken kommer enligt tidigare beslut att vara fortsatt stängda, men med Meröppet, tills nya beslut fattats.

Besluten om åtgärder inom kultur- och fritidsverksamheten går att läsa här: https://www.lund.se/kommun--politik/samhallsskydd-beredskap/coronavirus-covid-19/nyheter-om-viruset-covid-19/2020/lagesbild-mandagen-den-21-december/

Distans- och fjärrundervisning fortsätter i kommunala gymnasieskolor

En av rekommendationerna som presenterades av folkhälsomyndigheten under regeringens pressträff den 18 december var att Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

Utbildningsnämndens ordförande i Lund har nu fattat det formella beslutet att förlänga tiden för fjärr- och distansundervisning i Lunds kommunala gymnasieskolor fram till den 24 januari.

Gymnasieskolorna kommer kunna göra viktiga undantag för att underlätta för elever.

Exempel på undantag:

  • praktiska moment
  • nationella prov
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Förbud mot att servera alkohol från klockan 20

Mellan den 24 december och den 15 januari införs ett förbud mot alkoholservering på restauranger från klockan 20 varje dag. Detta följs upp med tillsyn för att säkra att smittspridningen av Covid-19 kan begränsas så mycket som möjligt. Vid tillsyn kontrolleras även att gränsen för ett sällskaps storlek följs. Denna har sänkts från åtta personer till fyra personer. Tillståndsenheten i Lunds kommun har löpande informerat Lundakrögare om förändringarna i regelverket för att underlätta för dem i deras verksamheter.

För restaurangerna gäller från och med i morgon julafton att all alkoholservering utom folköl upphör klockan 20 och klockan 20.30 ska all alkohol utom folköl vara borta från borden. Restaurangen kan sedan övergå till servering av mat, alkoholfritt och folköl fram till dess att serveringstiden enligt respektive serveringstillstånd är slut.

Restauranggästerna behöver inte lämna lokalen klockan 20, utan kan sitta kvar vid sitt bord när serveringen övergår till folköl/alkoholfritt. Detta för att minska smittrisken, då gästerna sitter kvar under ordnade former istället för att alla ska ta sig ut samt senare in igen. Rumsservering och servering ur minibarer på hotellrum omfattas inte av förbudet. De verksamheter som bara har folkölsservering omfattas inte heller.

Läget inom vård- och omsorg

Sjukfrånvaron bland personal har minskat något de senaste dagarna men det är fortsatt ansträngt läge inom vissa vård- och omsorgsverksamheter. Beredskapen är dock god. Smittläget på särskilda boende för äldre är ungefär detsamma som föregående vecka. Inom hemtjänst och LSS är det en fortsatt låg smittspridning. Antalet smittade inom särskilda boende redovisas och uppdateras veckovis på sidan https://www.lund.se/kommun--politik/samhallsskydd-beredskap/coronavirus-covid-19/seniorer-och-riskgrupper/

Här publicerar vi löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.