Lägesbild måndag den 27 april med anledning av arbetet med covid-19

27 april, 2020

Tillsyn på 28 restauranger och caféer gjord i helgen och riktad information till kommunens föreningsliv. Det är ett par av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Miljöförvaltningens tillsyn i Lund

I helgen genomförde miljöförvaltningen i Lund en tillsyn på 28 restauranger, caféer och uteserveringar för att kontrollera hur de nationella trängselreglerna efterlevs. Miljöförvaltningen kontrollerade bland annat avstånd mellan besökare, bord och sittplatser samt information till så väl besökare som personal.

På ett par ställen noterades mindre avvikelser om exempelvis otillräcklig information och behov av att glesa ut borden ytterligare – avvikelser som kommer att åtgärdas, och följas upp. Samtliga serveringar fick godkänt under helgens tillsyn och miljöförvaltningen konstaterar att dialogen mellan ägare och kommun är god. Uppföljande inspektioner kommer att göras, liksom utökade tillsyner både på kvällstid och helger.

Under de senaste veckorna har miljöförvaltningen också fått en handfull frågor och synpunkter om dagen från allmänheten som rör oro över att socialt avstånd inte efterlevs. Samtliga anmälningar följs upp. För frågor kring tillsyn, hantering och uppföljning kan kontakt tas via miljoforvaltningen@lund.se eller telefon 046-359 52 61.

Riktad information till kommunens föreningsliv

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt anpassad information på lund.se om hur kommunen agerar för att underlätta och stötta föreningslivet. Det kan handla om exempelvis att inte kräva tillbaka beviljade medel till arrangemang som inte kan eller att erbjuda upp till 90 dagars anstånd med fakturor. Utöver kommunens egna insatser finns hänvisningar till olika typer av stöd från andra myndigheter och organisationer. 

Föreningar och evenemang