Lägesbild måndag 23 mars med anledning av arbetet med covid-19

23 mars, 2020

Ett intensivt arbete pågår i Lunds kommun för att hantera effekterna av coronaviruset covid-19. Arbetet handlar om att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas. Störst fokus just nu ligger på att säkra personalförsörjningen och tillgången på skyddsutrustning.

En lång rad insatser pågår i kommunen och har genomförts de senaste veckorna. Sjukfrånvaron var i fredags den 20 mars cirka 12 procent i hela kommunen. Stört personalbortfall har barn- och skolförvaltningen, men eftersom antalet barn- och elever är färre än normalt så är den övergripande bedömningen att situationen är hanterbar på de flesta skolenheter.

Idag meddelade Skolverket att inga nationella prov ska genomföras på Sveriges skolor under våren 2020. Under Folkhälsomyndighetens presskonferens framkommer det att skolverket bedömer att det är svårt att genomföra nationella prov på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Beslutet omfattar hela skolväsendet och alla huvudmän. Betyg kan sättas ändå, lärare har andra betygsunderlag som ska kan ligga till grund för betygen.

Sedan den 18 mars bedrivs undervisningen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen på distans. Undantaget är gymnasiesärskolan och ISLK (International School of Lund Katedralskolan). Även modersmålscentrum har gått över till distansundervisning. Enligt utbildningsförvaltningen har arbetet börjat bra utifrån förutsättningarna men för att det ska fungera på bästa sätt för alla elever krävs mycket arbete. Lärarna på skolorna hjälper och stöttar varandra och stödmaterial håller på att tas fram. Frågor och utmaningar som dyker upp hanteras kontinuerligt av skolorna och utbildningskansliet.

I fredags den 20 mars lanserades en ny tjänst på lund.se som ska underlätta för frivilliga att stötta lundabor som behöver hjälp med enklare göromål. Under helgen har 171 personer som kan tänka sig att hjälpa anmält sitt intresse. Det handlar om allt från att ställa upp som medmänniska i samtal över telefon, till hjälp med matvaruinköp, apoteksbesök och tekniskt stöd i hemmet. Under helgen har 11 lundabor anmält att de behöver stöd och främst handlar det om hjälp med handling.

Stort arbete läggs just nu på att få tag i skyddsutrustning som behövs främst inom vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Ett mail har gått ut till samtliga kommunala verksamheter med uppmaningen att bidra med eventuella lager av handsprit. Lunds kommun har en pågående diskussion med våra och andra leverantörer för lösa behovet.

När det gäller antalet besök i kommunens öppna verksamheter märks en tydlig nedgång. Högevallsbadet och Stadsbiblioteket rapporterar att antalet besökare under förra veckan var ungefär hälften så många som en vanlig vecka.