Information till privata assistansbolag

Här hittar du som privat utförare av assistanstjänster information relaterat till covid-19.

Personlig skyddsutrustning

Varje arbetsgivare ansvarar enligt Arbetsmiljölagen för att tillhandahålla skyddsutrustning till sina medarbetare. Det är ni som arbetsgivare och utförare som ansvarar för att planera, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner gällande utrustning till era medarbetare för att förhindra smittspridning.

Vid misstänkt eller bekräftad covid-19 är det viktigt att välja rätt skyddsutrustning. En tydlig och illustrerande beskrivning har tagits fram av Region Skåne. Denna följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes rekommendationer och finns att läsa hos Vårdgivare Skåne.

Guide till att välja rätt skyddsutrustning

Begäran om stöd

Vid en bristsituation av hälso- och sjukvårdsmaterial som uppkommit på grund av covid-19 finns i turordning följande tillvägagångssätt för att få stöd:

Inköp via SKL Kommentus

På uppdrag av SKR har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat skyddsmateriel som kommunerna kan beställa. Privata utförare kan också nyttja avtalet. Det är Skånes kommuner som godkänner privata utförare av personlig assistans i Skåne och utföraren faktureras inköp via avtalet av OneMed.

Mer information finns hos SKLKommentus

Eventuella frågor skickas till info@skaneskommuner.se

Begäran om stöd från Socialstyrelsen via kommunen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. De privata utförarna rapporterar till kommunen och kommunen rapporterar till Socialstyrelsen.

Mall för begäran om stöd till privata utförare

Begäran skickas i Excelmall till vardochomsorg@lund.se.

Provtagning av personal och personliga assistenter

All vård- och omsorgspersonal som uppvisar symtom för covid-19 erbjuds provtagning genom Region Skåne. Även chefer och personliga assistenter kan provtas. 

Får du symtom kontaktar du din chef som bokar provtagningen åt dig. Du kan också kontakta din chef för provtagning om du får symtom under din semester. Provet tas bara om du har symtom och måste göras inom 72 timmar från att symtomen uppstått. Du kan inte bli provtagen efter att du har varit sjuk för att konstatera smittfrihet och inte heller få provtagning endast på grund av oro.

Efter provtagning tar det 1-2 dygn innan provsvaret kommer.

Prata med din närmsta chef om du har frågor.

Läs mer om provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal

1177.se – Symtom på covid-19

Vaccinering mot Covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritering av vaccinering mot Covid-19 ingår personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning samt deras personliga assistenter i fas 2. 

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av Covid-19

Bestämmelser om statsbidrag till regioner och kommuner för ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 regleras av Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning omfattas. Statsbidrag får även lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt denna förordning. Förordningen omfattar endast sådana utförare som utför kommunal angelägenhet på direkt uppdrag genom avtal med kommunen. Övriga vårdföretag eller assistansbolag omfattas inte av förordningen.

Läs mer om Socialstyrelsens anvisningar för ansökan om statsbidrag

Läs mer om Försäkringskassans ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19

Förlängd ersättningsperiod för personlig skyddsutrustning till personliga assistenter

Regeringen har beslutat att förlänga den period som privata utförare av personlig assistans kan ansöka om ersättning för skyddsutrustning till personliga assistenter. I och med regeringens beslut får bidraget lämnas även för kostnader som uppkommit från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021.

Bidraget får lämnas med högst 500 kronor per person och månad som beviljats statlig assistansersättning. 10 miljoner kronor ska avsättas för denna förlängning. Totalt har 85 miljoner kronor avsatts för ändamålet under 2020–2021.

Försäkringskassan lämnar närmare information om när ansökan om bidrag ska lämnas.