Trafikutredning Södra Sandby

Som ett resultat av medborgardialogen Fokus Södra Sandby, har en trafikutredning beställts för Södra Sandby. Utredningen, som syftar till att undersöka vilka åtgärder som kan utföras på kort och lång sikt, utförs under hösten 2020. En viktig del av utredningen är invånarnas egna synpunkter. Därför genomförs en enkät med möjlighet att yttra sig om de föreslagna åtgärderna samt ge kompletterande synpunkter på trafiken i Södra Sandby.

Som en fortsättning på tidigare medborgardialog frågar Lunds kommun invånarna i Södra Sandby vilka förslag på åtgärder i trafiken som är viktigast. Trafikmiljöingenjör Anna Karlsson berättar mer om det i filmen.

Tyck till om 41 föreslagna åtgärder

I den pågående trafikutredningen föreslås 41 åtgärder. Åtgärderna är framtagna av en samverkansgrupp bestående av representanter från  Skånetrafiken, Trafikverket, Polisen och Lunds kommun i två workshopar. Åtgärderna är fördelade under rubrikerna "Trafikmiljö", "Södra Sandby centrum", "Fotgängare och cyklister" och "Övriga åtgärder". För att sandbybor ska ha möjlighet att komplettera med egna åtgärdsförslag finns möjlighet att lägga åtgärder. Enkäten Trafikutredning Södra Sandby kommer att vara öppen från 16 oktober till och med 30 oktober.

Här kan du svara på enkäten

Hur hanteras svaren?

Trafikutredningen ska resultera i en rekommendation om vilka åtgärder som kan genomföras på kort och på lång sikt. Efter 30 oktober kommer enkätsvaren att sammanställas för att bli ett av underlagen i utredningen. Utredningen kommer sedan att presenteras för Lunds kommuns politiker och politikerna kommer föreslås att fatta beslut om fortsatt arbete. Rapporten beräknas att vara klar mitten av november och presenteras på denna sida.

Viktigt att veta

En viktig förutsättning för många av de föreslagna åtgärderna är väghållaransvaret. I Södra Sandby är både Trafikverket och Lunds kommun väghållare. Väghållarna tar beslut om vilka förändringar som ska ske på sina respektive vägar. Trafikverkets och Lunds kommuns inriktning skiljer sig åt; för staten är framkomligheten mycket viktig, medan kommunen fokuserar på trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för boende och verksamma i Södra Sandby. Skillnaderna påverkar vilka åtgärder som är genomförbara, och frågan om förändringar i väghållaransvaret är därför central.

Storlek på åtgärd, fyra steg

Varje åtgärd är i enkäten är markerad med en siffra. Siffran står för vilken storlek åtgärden har enligt Fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är framtagen av Trafikverket för att bedöma med vilken insats en förändring kan åstadkommas. Stegen i Fyrstegsprincipen beskrivs på följande sätt:

1. Tänk om
2. Optimera
3. Bygg om
4. Bygg nytt

Från steg 1-åtgärder som kampanjer och styrmedel ökar insatserna till nybyggnation, som är mest omfattande och oftast också dyrast.

Här kan du läsa mer om Fyrstegsprincipen

Vi hoppas att många vill delta!

Alla invånare i Södra Sandby berörs av trafikmiljön, unga som gamla, fotgängare som bilister, kollektivtrafikresenärer och cyklister. Vi vill veta vad du tycker och vilka åtgärder du tycker är viktigast för att få en bättre trafiksituation i Södra Sandby. Vi hoppas att många ska delta och ge en bred bild av behov och möjligheter. Tack för att du deltar!

Fokus Södra Sandby

Syftet med Fokus Södra Sandby är att Lunds kommun vill utveckla framtidens Sandby och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området.

Fokus Södra Sandby

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafikutredningsandby