Fokus Södra Sandby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby startade hösten 2019 och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Korsningen Lundavägen-Flyingevägen i Södra Sandby

 

Syftet med Fokus Södra Sandby är att Lunds kommun vill utveckla framtidens Sandby och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området. Fokus Sandbys ledord är: ”Framtidens Sandby. Vad vill vi?” Målsättningen är att Södra Sandby ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i Sandby.

Sandbybornas idéer, behov och åsikter är vägledande för Fokus Södra Sandby för att vi tillsammans ska kunna identifiera framtida utvecklingsområden för Södra Sandby.

Enkät rapporten Fokus Södra Sandby och trafikutredningen

Nu är enkäterna avslutade för rapporten Fokus Södra Sandby och trafikutredningen. Enkätsvaren kommer nu att analyseras och sammanställas. Resultatet från trafikutredningen kommer att presenteras på denna webbsida under januari månad 2021.

Resultatet från alla dialoger som har genomförts i Fokus Södra Sandby, samt resultatet från trafikutredningen och planprogrammet kommer att sammanställas i en framtidsplan för Fokus Södra Sandby under vintern och våren 2021. Planen beräknas att vara klar i februari/mars 2021.

Rapporten Fokus Södra Sandby

Totalt har cirka 1200 Sandbybor varit engagerade i den tidiga dialogen för Södra Sandby och besvarat en enkät (790 Sandbybor), deltagit i Open Space-mötet (cirka 160 Sandbybor) och i träffarna på Killebäckskolan (cirka 240 elever). Med utgångspunkt dialogaktiviteterna kan man konstatera att mötesplatser och ett levande centrum tillsammans med trafiksituationen i Södra Sandby är de absolut viktigaste utvecklingsfrågorna för Sandbyborna. Att utveckla centrum innefattar att fortsätta att göra centrum mer attraktivt och stadslikt med fler affärer och att skapa mötesplatser där människor kan mötas och umgås med varandra.

Trafiksituationen

När det gäller trafiksituationen är många oroade över den tunga lastbilstrafiken som går igenom Södra Sandby och som upplevs som farlig och hälsovådlig. Flera föreslår en ringled runt samhället för att komma till rätta med situationen. Att också leda om den tunga genomfartstrafiken ses som ett måste för att kunna utveckla centrum.

Andra viktiga frågor för Södra Sandbyborna

Andra viktiga utvecklingsfrågor är kommunikationer och transporter till och från Södra Sandby som inkluderar ytterligare utbyggnad av kollektivtrafiken så att fler väljer att ta bussen, samt fler cykelvägar. Utveckling av fritidsaktiviteter med fokus på ungdomar och olika boendealternativ som till exempel hyresrätter ligger också högt på listan över prioriterade utvecklingsfrågor i Fokus Södra Sandby.

Utredning om trafikfrågan

Utifrån Sandbybornas synpunkter under den tidiga dialogen beslutade Lunds kommunstyrelse att genomföra en utredning om trafiken i Södra Sandby för att undersöka hur den tunga trafiken genom centrala Södra Sandby kan hanteras. Utredningen görs under hösten 2020 och beräknas vara klar i januari 2021. Samtidigt håller kommunen på att ta fram ett planprogram för utvecklingen av de centrala delarna i Södra Sandby. Södra Sandbyborna kommer att ha möjlighet att lämna sina synpunkter på programmet under våren 2021 och byggnadsnämnden beräknas att ta ett inriktningsbeslut för programmet under hösten 2021.

Planprogram för centrala Södra Sandby

Parallellt med Fokus Södra Sandby arbetar stadsbyggnadskontoret med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby. Syftet med programmet är att undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla Södra Sandbys centrum vad gäller mötesplatser, bostäder, handel, service och föreningsliv. Planprogrammet bedöms kunna gå ut på samråd under våren 2021 och då har Sandbyborna möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Byggnadsnämnden beräknas sedan ta ett inriktningsbeslut för programmet under hösten 2021.

Vad händer sen i Fokus Södra Sandby?

Resultatet från den tidiga dialogen och de kompletteringar som tillkommer under dialogen i oktober 2020 ska analyseras. Resultatet kommer därefter ligga till grund för en framtidsplan för Södra Sandby. Framtidsplanen ska användas av Lunds kommun för att planera och genomföra kommande utvecklingsarbete i Södra Sandby.

Sammanfattning av aktiviteter i projekt Södra Sandby

Vill du veta mer om vad som tidigare har hänt i projektet och vad som är på gång härnäst?

Aktiviteter i Fokus Sandby

Kontakt

Har du frågor om Fokus Södra Sandby kontakta:

Ulrika Dagård, projektledare
E-post:ulrika.dagard@lund.se,
Telefon: 0734-15 09 30

Har du frågor om trafikutredningen kontakta:

Anna Karlsson, projektledare
E-post:anna.karlsson@lund.se

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fokussandby