Fokus Södra Sandby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby startade hösten 2019 och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Korsningen Lundavägen-Flyingevägen i Södra Sandby

Syftet med Fokus Södra Sandby är att Lunds kommun vill utveckla framtidens Sandby och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området. Fokus Sandbys ledord är: ”Framtidens Sandby. Vad vill vi?” Målsättningen är att Södra Sandby ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i Sandby.

Sandbybornas idéer, behov och åsikter är vägledande för Fokus Södra Sandby för att vi tillsammans ska kunna identifiera framtida utvecklingsområden för Södra Sandby.

Trafikutredningen

Trafikutredningen är nu klar och du kan läsa utredningen här: Trafikutreningen Södra Sandby. Tekniska nämnden behandlade trafikutredningen den 21 april och beslöt om inriktningen för det fortsatta arbetet. Nämnden gav även tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag kring hantering av den tunga trafiken tillsammans med en utredning kring eventuell anläggning av en ny ringled. Läs Tekniska nämndens beslut här: Tekniska nämndens beslut 2021-04-21 

Planprogram för centrala Södra Sandby

Parallellt med Fokus Södra Sandby arbetar stadsbyggnadskontoret med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby. Syftet med programmet är att undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla Södra Sandbys centrum vad gäller mötesplatser, bostäder, handel, service och föreningsliv. Planprogrammet bedöms kunna gå ut på samråd under hösten 2021 och då har Sandbyborna möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Byggnadsnämnden beräknas sedan ta ett inriktningsbeslut för programmet under slutet av året.

Framtidsplan Fokus Södra Sandby

Resultatet från alla dialoger som har genomförts i Fokus Södra Sandby, samt resultatet från trafikutredningen har sammanställas i en Framtidsplan för Fokus Södra Sandby. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om Framtidsplanen i mitten av augusti och efter det kommer planen att publiceras på denna webbsida. Framtidsplanen, tillsammans med trafikutredningen som har gjorts och det pågående planprogrammet, kommer att vara viktiga pusselbitar för kommande utvecklingsarbete i Södra Sandby.

Sammanfattning av aktiviteter i projekt Södra Sandby

Vill du veta mer om vad som tidigare har hänt i projektet och vad som är på gång härnäst?

Aktiviteter i Fokus Sandby

Kontakt

Har du frågor om Fokus Södra Sandby kontakta:

Ulrika Dagård, projektledare
E-post:ulrika.dagard@lund.se,
Telefon: 0734-15 09 30

 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fokussandby