Sankt Lars-området får inbjudande entré, 80 nya bostäder och bättre tillgång till Höje å

Sankt Lars plats, vy från sydväst. Visionsbild: Fojab Arkitekter Sankt Lars plats, vy från sydväst. Visionsbild: Fojab Arkitekter

En ny detaljplan för Sankt Lars-området, kvarteret där ett centralkök tidigare låg, håller på att tas fram. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka förslaget med bostäder, verksamheter och ett mer tillgängligt å-rum vidare till samråd.

Den del av Sankt Lars-området som nu är aktuell för att få en ny detaljplan ligger precis nordöst om Höje å och är det första man möter när kommer söderifrån och passerat bron som leder över ån. Platsen där det gamla centralköket tidigare låg har upplevts lite som en baksida, men kan nu förändras till en inbjudande entré med en tydligare och mer stadsmässig framsida.

Idag kan det också vara lite svårt att komma ned till promenadstigen som går längs med ån, men även det kan den nya planen råda bot på genom trappor och ramper som gör platsen betydligt mer tillgänglig.

– Den nya bostadsbebyggelsen för bland annat äldre på Sankt Lars-området kommer att ge fler bostäder i en mycket attraktiv bostadsmiljö. En lyckad förtätning med respekt för områdets fina miljöer, säger Björn Abelson (S) ordförande i Lunds byggnadsnämnd.

På platsen där det tidigare har legat ett centralkök innebär förslaget nu att det kan byggas flera nya hus med både bostäder och plats för verksamheter. 82 lägenheter beräknas det kunna bli och i ett av husen är det tänkt att bli trygghetsboende. Utseendemässigt ska bebyggelsen utveckla Sankt Lars utan att dominera över de befintligt kulturhistoriskt viktiga miljöerna. Fasaderna ska vara i tegel i en kulör som harmonierar med befintlig bebyggelse. Utformningen av gårdarna och ytorna kring bostadshusen kommer att bli ett lyft för platsen som tidigare dominerats av asfaltsytor.

På andra sidan Sankt Lars väg kan det bli aktuellt att Consensum Gymnasium byggs till och att det blir en ny, mindre kompletterande byggnad invid Sankt Lars plats. I övrigt är det främst utemiljöerna som får möjlighet att utvecklas, till exempel med nya sittplatser och uppehållsytor.

– Sankt Lars-området är en viktig del av sydvästra Lund med mycket liv och rörelse kopplat till verksamheter, skolor och friluftsliv. Det pågår parallellt ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen för att se hur området vid den kommande station Klostergården och dess närhet kan utvecklas som helhet, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

I samband med att området byggs ut kommer också gång- och cykelbanorna ses över så att fler kan röra sig tryggt genom området. Förslaget gör de möjligt att bygga en dubbelriktad gång- och cykelbana även på den östra sidan av Sankt Lars väg och att komplettera trädraden.

Kontakt

Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, 072-987 80 65

2018-12-13 18:50:00