Så tryggt uppfattas Lund - årets trygghetsmätning är klar

Nu är resultatet för 2018 års trygghetsmätning klar. Det är lokalpolisen i Lund som tillsammans med Lunds kommun undersöker hur trygga - eller otrygga - invånarna känner sig inom olika delar av kommunen.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”. Lunds kommun hamnar på ett totalindex av 1,53.

- Det är glädjande att konstatera att Lundaborna är fortsatt trygga och att de verkar lita på Lundapoliserna, säger lokalpolisområdeschef Patrik Isaksson.

Trots en svag ökning av det totala indexet uppfattas Lund fortfarande som en trygg stad. Utsattheten för fysiskt våld är låg, och en väldigt hög andel har inte utsatts för något brott alls under det gångna året. Lund har väldigt bra siffror i jämförelse med andra kommuner i polisregion Syd.

- Det här är ett bra underlag för oss när vi utvecklar kommunens trygghetsarbete. Det finns en positiv utveckling på flera områden, vilket är glädjande, men också negativa tendenser som vi måste ta på allvar. Lunds kommun ska ta trygghetsfrågorna på största allvar och vi kommer bland annat att införa kommunala ordningsvakter, kameraövervakning på brottsutsatta platser och märk-DNA för att minska antalet inbrott, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Sammanfattning av årets resultat

Förbättrat resultat ses framför allt i Lunds centrum, i Södra Sandby och på Norra Fäladen. På alla dessa ställen har särskilda insatser gjorts från både polis och kommun under det gångna året.

På Klostergården går utvecklingen åt andra hållet, där resultatet för flera problemområden uppvisar ett sämre resultat jämfört med i fjol, även om förändringen är liten och siffrorna fortfarande är förhållandevis låga. Här behöver vi intensifiera och utveckla de insatser vi gör tillsammans för att bryta den negativa trenden.

I de östra delarna av kommunen (Dalby, Veberöd, Genarp) ser vi en viss ökning av den upplevda otryggheten, trots att utsattheten för brott är låg. Här är man också minst nöjd med polisens arbete mot lokala problem.

Hur görs mätningen?

När mätningen görs delas Lunds kommun in i delområden, som får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun och lokalpolisområdet som helhet, vilket för Lunds del är samma sak eftersom lokalpolisområde Lund bara består av en kommun.

Hur ska resultatet användas?

Resultatet från trygghetsmätningen kommer nu, tillsammans med annan information som exempelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, bilda underlag när vi – polis och kommun tillsammans – tar fram vår gemensamma lägesbild för Lund. Denna ligger sedan till grund för planering av aktiviteter under 2018, både egna och gemensamma.

Fakta Trygghetsmätningen i Lund

Svarsfrekvens: 64,3 procent
Antal utskickade enkäter: 3 600
Antal respondenter: 2 317
Totalindex 2018: 1,53 (2017: 1,46)

För mer information, kontakta gärna:

Joakim Nyberg, kommunpolis, telefon 0733-48 30 70

Lennart Larsson, säkerhetssamordnare Lunds kommun, e-post: lennart.larsson@lund.se, telefon 0705-57 81 43.

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund, philip.sandberg@lund.se, telefon 072-194 05 53

2018-11-15 08:00:00