Kommunikation, grafisk profil

Vår gemensamma kommunikationsplattformen fungerar både som riktlinjer och som stöd. Den beskriver hur vi ska uppfattas och hur vi ska uppträda och kommunicera.

Kommunikationsplattform

Plattform betyder att det är ett utgångsläge för arbetet med kommunikation, varumärke, profilering och marknadsföring för de kommunala verksamheterna i Lund. Gemensam betyder att den gäller för samtliga medarbetare, enheter, avdelningar, förvaltningar, bolag, stiftelser och, självklart, det kommunövergripande arbetet. När vårt sätt att agera och uppträda, vårt sätt att informera och kommunicera, vårt sätt att se på oss själva och våra värden och vår grafiska manual med sina identitetstecken hänger ihop och agerar integrerat så växer vår förmåga att vara attraktiva och konkurrera.

Kommunikationsplattformen innehåller bland annat:

  • kommunikationspolicy
  • principer för kommunikation
  • kännetecken för vår kommunikation
  • varumärke och varumärkesarkitektur
  • visuell identitet

Kommunikationsplattformens syfte är att stödja kommunens arbete i kommunikations- och marknadsföringsfrågor.

Grafisk profil

Vår grafiska profil ska vara till hjälp i arbetet med att tydliggöra vårt varumärke. Den ska också bidra till att vårt arbete med kommunikation blir enklare och tydligare, både internt och externt.

Logotypen är den starkaste och tydligaste gemensamma markören för Lunds kommun som organisation. Den berättar om vem som är avsändare samt står som garant för den kvalitet som kommunen ska erbjuda. Logotypen ska därför finnas med i all vår visuella kommunikation med omvärlden.

Kontakt

Pressansvarig

Telefon: 046-359 49 00
E-post: press@lund.se