Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på

 • kollektivtrafik inklusive färdtjänst
 • park-, natur- och skogsområden
 • väghållning med trafiksäkerhet
 • exploatering av bostads- och företagsområden
 • förvaltning av kommunens markreserv

Gatu- och trafiksäkerheten omfattar väghållning av och ansvar för

 • vägar
 • gator
 • gång- och cykelbanor
 • torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde

I väghållningsansvaret ingår

 • väg- och trafikanordningar
 • trafikplanering
 • trafikövervakning
 • bidragsgivning till enskilda vägar och bullersanering
 • administration av saluhandel
 • remissinstans för upplåtelse av offentlig plats

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se