Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadskontoret för den fysiska planeringen av Lund. Nämnden tar fram kommunens översiktsplan med fördjupningar, områdesbestämmelser och detaljplaner.

Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadskontoret också för handläggning av bygglov och anmälan, tekniska samråd, obligatorisk ventilationskontroll, samt tillsyn av hissar och energideklarationer. På kontorets ansvar ligger också kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning.

Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadskontoret också för rådgivning och upplysningar till allmänheten, företag och organisationer. I verksamheten ingår också arbete med infrastruktur- och trafikplanering, kulturminnesvård, grönstruktur, och tillgänglighetsrådgivning.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se