Befolkning, arbete och byggande

Hur många invånare finns det i Lunds kommun? Hur många kommer att bo i kommunen 2030?

Folkmängden ökar i Lund

Lund är Sveriges tolfte största stad och fortsätter att växa. Vid årsskiftet 2019 hade Lunds kommun 124 935 invånare. Totalt ökade folkmängden i Lunds kommun med 1 987 personer förra året. Det är den största befolkningsökningen de senaste tio åren, undantaget 2017 då ökningen var 2 732 nya invånare. 

Medelåldern i Lund är 38,8 år. För kvinnor är medelåldern 39,8 år och för män 37,7 år.

Antal födda och döda i Lund

Antalet födda uppgick till 1 170 barn och antalet döda till 810 personer 2019. Födelseöverskottet visar en svagt nedåtgående trend de senaste tio åren och uppgick 2019 till 360 personer. 2019 föddes det något färre barn än under 2018, samtidigt som antalet avlidna var fler. 

Positivt flyttnetto till Lund

Under 2019 flyttade 11 768 personer till kommunen samtidigt som 10 147 personer flyttade från Lund. Det ger ett positivt flyttnetto för 2019 på 1 621 personer, varav 296 personer utgörs av ett positivt inrikesflyttnetto (inrikes inflyttade-inrikes utflyttade) och migrationsnettot (invandrade-utvandrade) utgör 1 325 personer. Jämfört med 2018 var inflyttningen större och utflyttning mindre. Inflyttningen ökade med 46 personer och utflyttningen minskade med 337 personer.

Befolkningsprognos

Lunds befolkning förväntas växa kontinuerligt under den prognosticerade perioden 2018-2031. Inledningsvis med 1,7 procent, till stor del beroende på det prognosticerade flyktingmottagandet, för att sedan ligga på cirka 1,3 procent i snitt per år.

Befolkningsprognosen är en framskrivning av den folkbokförda befolkningen. Personer som söker asyl är inte folkbokförda, det blir de först då de fått ett uppehållstillstånd och kan folkbokföra sig i Sverige. Det är endast flyktingar som har fått uppehållstillstånd som ingår i befolkningsprognosen.

Befolkningsökningen genererar nya satsningar

Trenden med växande städer pågår över hela världen, så också i Lund. Inte sedan början av 1970 talet har det byggts så mycket i Lund som nu. Totalt påbörjades 1 566 bostäder under 2018 varav 880 bostäder färdigställdes. En av de tydligaste satsningarna för att ta hand om en växande befolkning och arbeta med hållbara transporter i Lund är spårvägslinjen som började byggas under 2017 och Skånetrafiken räknar med trafikstart i december 2020.

En större del av utbyggnaden väntas ske i Lunds tätort. Framför allt är det inom Brunnshög vi ser det stora antalet byggstarter. Andra större projekt som planeras påbörjas under perioden är Helgonagården som ligger öster om Sparta, nya delar av Södra Råbylund, samtliga projekt i Stångby, samt första etappen på omvandlingen längs Öresundsvägen (Västerbro). I de östra kommundelarna är utbyggnadstakten inte lika hög som i centralorten. Dock är det flera projekt där byggstarter beräknas komma igång under 2019–2023, framförallt i Södra Sandby och Dalby. 

Påbörjade och planerade bostadsprojekt i Lunds kommun 2020–2022

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Bostäder

Bostadsbyggandet i kommunen var under 2019 rekordstort, preliminärt färdigställdes det 1 641 bostäder. Det har inte byggts så många bostäder under hela 2000-talet. En del av detta beror på att ett område på Norra Fäladen har rivits och byggts upp med fler nya bostäder. 

Utbildning och skola

40,6 procent av medborgarna i åldrarna 20-64 år har minst treårig eftergymnasial utbildning och 5,9 % har en forskarutbildning.

60 % av eleverna i Lunds gymnasieskolor kommer från andra kommuner.

95,3 procent av eleverna i årskurs nio från Lunds kommuns skolor, exklusive nyinvandrade elever, var behöriga till ett yrkesprogram 2017.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten ökade något i Lund under 2019. Antalet öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd uppgick i mars 2019 till 3 412 personer, vilket var 134 personer fler än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Antalet öppet arbetslösa har minskat medan antalet i program med aktivitetsstöd har ökat. 

Sett över en längre tidsperiod har arbetslösheten ökat något i Lund medan den har minskat både på riks- och regionnivå. En anledning kan vara förändring i industristrukturen inom kommunen. 

Andelen öppet arbetslösa uppgick i oktober 2019 till 2,5 procent. Det är något högre än mars samma år; 2,4 procent. 

Arbete och pendling

Totalt är det drygt 40 000 personer som pendlar in till Lund för att arbeta och knappt 23 000 som pendlar från Lund för att arbeta.

År 2018 uppgick antalet nya företag per 1000 invånare mellan 16-64 år i Lund till 9,6 vilket kan jämföras med 11,1 företag i Skåne och 10,7 företag i riket.

År 2019 uppgick antalet arbetslösa i Lund till 3 634 vilket var en ökning med 310 personer sedan år 2000. 

Största arbetsgivarna i Lund

  • Lunds kommun, 10 000 anställda eller fler
  • Region Skåne, 10 000 anställda eller fler
  • Lunds Universitet, 5 000-9 999 anställda
  • Axis Communications AB, 1 500-1 999 anställda
  • Tetra Pak Packaging Solutions AB, 1 000-1 499 anställda
  • Alfa Laval Lund AB, 500-999 anställda

Lunds största arbetsgivare

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/statistik