Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på:

  • kollektivtrafik inklusive färdtjänst
  • park-, natur- och skogsområden
  • väghållning med trafiksäkerhet
  • exploatering av bostads- och företagsområden
  • förvaltning av kommunens markreserv

Gatu- och trafiksäkerheten omfattar väghållning av och ansvar för vägar, gator, gång- och cykelbanor samt torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde.

I väghållningsansvaret ingår väg- och trafikanordningar, trafikplanering, trafikövervakning, bidragsgivning till enskilda vägar och bullersanering samt administration av saluhandel. Nämnden är också remissinstans för upplåtelse av offentlig plats.

Möteshandlingar för tekniska nämnden

Här hittar du kalender med sammanträdestider för samtliga nämnder

Tekniska förvaltningens webbsida

Ledamöter i tekniska nämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag