Förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Lunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder att friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt. Men är du sjuk eller har symtom ska du stanna hemma ända till två dagar efter tillfrisknande.

Skolor och förskolor är öppna

Just nu är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem ska vara öppna som vanligt. Om läget skulle förändras eller om myndigheterna skulle rekommendera att förskolor, grundskolor eller annan pedagogisk verksamhet ska stängas så kommer Lunds kommun att följa detta. I så fall kommer du som vårdnadshavare att få mer information från ditt barns förskola eller skola.

Friska barn måste vara i skolan

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan eller grundsärskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Om ett barn eller en elev blir sjuk under dagen ska barnet/eleven gå hem så snabbt som möjligt. Om ditt barn inte brukar gå hem själv ber vi dig som förälder/vårdnadshavare att snarast möjligt hämta ditt barn efter att du blivit kontaktad av personal.

Hur vet jag om mitt barn ska stanna hemma?

För att minska risken för smittspridning ska alla barn, elever och personal som har något eller några sjukdomssymtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva eller muskel- och ledvärk. Barn, elever och personal ska vara symtomfria i två dagar innan återgång till förskola eller skola sker.

Information från Folkhälsomyndigheten om symtom och skydd mot smittspridning

Information från Folkhälsomyndigheten till skola och förskola om covid-19

Mitt barn har pollenallergi. Får hen komma till förskolan eller skolan?

Med vårens intåg börjar också pollensäsongen på allvar och det kan vara svårt att veta om symtom beror på pollenallergi eller covid-19.

Lunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

Vad gäller om mitt barn tillhör en riskgrupp?

Huvudregeln som alltid gäller är att friska barn ska fullgöra sin skolplikt och vara på plats i skolan, men det är skillnad om barnet själv tillhör en riskgrupp. Om en behandlande läkare bedömer att ett barn på grund av sjukdom inte kan undervisas i skolmiljö finns det enligt skollagen en skyldighet att se till att eleven får sin undervisning tillgodosedd som särskild undervisning på annan lämplig plats, till exempel genom undervisning enskilt på annan plats på skolan eller vid behov i hemmet eller på annan plats. Här har rektor ansvar för att hitta en fungerande lösning.

Med anledning av ändring i förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta finns även utökade möjligheter för huvudmannen att erbjuda fjärr- eller distansundervisning om en elev är hemma på grund av att hen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Ett beslut om fjärr- eller distansundervisning i dessa fall kan bara fattas av barn- och skolnämnden efter att rektor lämnat en rekommendation om beslut.

Vad gäller om jag som vårdnadshavare eller annan anhörig hör till en riskgrupp?

Det har kommit frågor från vårdnadshavare som känner oro för smitta och därför håller sina barn hemma från skolan. Eftersom varken regeringen eller huvudmannen (i detta fall Lunds kommun) beslutat om skolstängning, ska friska barn vara i skolan och ta del av undervisningen på plats. Verksamheterna inom barn- och skolförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att säkerställa att risken för smitta minskas.

Det betyder att vårdnadshavare inte kan behålla sina barn hemma med hänvisning till risk för dem själva om de hör till en riskgrupp. Man kan inte heller hänvisa till andra anhöriga i riskgrupper. Barnens rätt till utbildning gäller även i dessa fall och undervisningen sker på plats för friska barn.

Vad gäller för barn som är hemma med symtom – hur kan de delta i skolarbetet?

Det är rektor som ansvarar för hur arbetet i respektive enhet organiseras så att elever som är hemma med lindriga sjukdomssymtom kan följa skolarbetet. Som exempel kan ansvariga för respektive årskurs skicka information i veckobrevet om vad som kommer att behandlas inom respektive ämne under kommande vecka. På så sätt kan de elever som är hemma med symtom, i de fall de har möjlighet att göra det, arbeta med uppgifterna hemifrån.

I övrigt fungerar det som vanligt: sjuka barn ska vara hemma och vila, friska barn ska vara i skolan.

Introduktion av förskolebarn till förskoleklass

Introduktion av förskolebarn till förskoleklass kommer att genomföras, men genom aktiviteter utomhus för att minska risken för smittspridning.

Sjukanmälan

Tänk på att det är viktigt att du fortsätter att anmäla eventuell frånvaro av dina barn varje dag.

Länkar till Lunds kommuns skolsystem hittar du på Skolportalen

Vad gäller om jag är permitterad från arbetet?

Det finns i nuläget inget beslut om förändrad vistelsetid för barn vars vårdnadshavare i någon grad permitterats från sitt arbete. Vistelsetiden är därmed i nuläget densamma som tidigare beslutats – alltså densamma som beviljats innan man blev permitterad.

Vilka barn har rätt till omsorg vid ett regeringsbeslut om stängning?

Om regeringen beslutar om stängning av förskolor och skolor kommer barn som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet att erbjudas omsorg. Om du som vårdnadshavare är osäker på om du har ett samhällsviktigt yrke ska du prata med din arbetsgivare. Du behöver bara be din arbetsgivare eller uppdragsgivare om ett intyg om kommunen begär det. Är du sammanboende med barnets andra vårdnadshavare och hen inte har en samhällsviktig tjänst ska denna person i första hand ta hand om barnet. 

Även barn som är i behov av omsorg på förskola eller fritidshem på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Om regeringen beslutar om stängning så ansvarar barnets eller elevens hemkommun i egenskap av huvudman för att omsorg ordnas. Det betyder att även du som vårdnadshavare som är folkbokförd i Lunds kommun, men som har barn eller elev i andra kommuners förskolor eller skolor eller hos fristående verksamheter, kan ha rätt till omsorg i Lunds kommun.

Lunds kommun avser att upprätta avtal med grannkommuner och fristående enheter för att barn och elever, vid ett beslut av regeringen om att stänga förskolor och skolor, i första hand ska kunna finnas kvar i den kommun eller verksamhet där barnet/eleven normalt går.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Vi har full förståelse för att det finns många frågor med anledning av den situation som nu råder. Våra förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem arbetar fortsatt med att ge barnen den bästa möjliga utbildning, omsorg och tillsyn. Vi gör allt vi kan för att ge barnen de bästa förutsättningarna utifrån de rådande omständigheterna.

Om du har frågor, synpunkter eller vill ha kontakt så kan du kontakta rektorn på ditt barns förskola eller skola. Du kan också kontakta oss på barn- och skolförvaltningen centralt via vår e-postadress barnochskola@lund.se.

Du kan också kontakta Lunds kommun via medborgarcenter på 046-359 50 00.

Information om förskola och skola på andra språk

Arabiska

كرونا كوفيد

Information om förskola och skola på arabiska

Dari

اقدامات در باره کودکستان

Information om förskola och skola på dari

Romani lovari

Aktsiji ande förskola, grundskola, grundsärskola aj fritidshem ande butji pa covid-19.

Information om förskola och skola på romani lovari

Somaliska

Tallaabooyinka uu Qaadayo dugsiga xannaanada & barbaarinta,
dugsiga hoose, dugsiga waxbarashada hoose ee qaaska ah iyo hoyga
xannaanada dibbada.Sababo la xiriira covid-19 (coronavirus)

Information om förskola och skola på somaliska

Teckenspråkstolkad information

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se