Kommunens krisorganisation

För att få ett säkrare samhälle måste samhällets aktörer arbeta gemensamt och mot samma mål: i detta fall att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser när de inträffar. Det är det krisberedskap handlar om.

Kriser och extraordinära händelser

En kris är en händelse som kan störa samhällets funktion eller äventyra befolkningens livsbetingelser. När en kris eller katastrof inträffar i en kommun, är det kommunledningen som bär det yttersta ansvaret för att kommunen är förberedd på och kan hantera ett krisläge.

En extraordinär händelse är en oönskad händelse som

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma insatser av kommunen och landstinget.

Lunds kommuns krisberedskapsplan

Kommunen har en övergripande krisledningsplan för extraordinära händelser. Alla förvaltningar i Lunds kommun har en krisberedskapsplan för sin verksamhet. I planerna står det främst hur förvaltningen ska organiseras i en kris. Planerna är viktiga för att konsekvenserna av en extraordinär händelse ska bli så få och milda som möjligt.

Planerna kan betraktas som handlingsunderlag och stöd för beslutsfattare.

Planerna tar bland annat upp

  • ansvarsfördelning
  • mötesplats
  • alternativ mötesplats
  • informationsstrategi
  • interna resurser
  • externa resurser
  • krisstöd.

Vill du hjälpa till vid en kris?

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.  

Frivilliga Resursgruppen

Faktaansvarig: Kommunkontoret, Strategiska utvecklingsavdelningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kris

Kontakt

Beredskapssamordnare

Anna Sjöstrand
Telefon: 046-359 31 54
E-post: anna.sjostrand@lund.se

Lennart Larsson
Telefon: 046-359 84 63
E-post: lennart.larsson@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se