Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen rapporterar till tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningen har hand om

  • gator, torg och trafik
  • park-, natur- och skogsområden
  • mark och exploatering

Vår organisation och verksamhet

Tekniska förvaltningen består av tre avdelningar samt administration:

Gatu- och trafikverksamheten

Gatu- och trafikverksamheten ansvarar för kommunens gator, torg, gång- och cykelvägar och broar. Vi ser till att Lund har ett väl fungerande och hållbart transportsystem för alla trafikanter. I arbetet tar vi bland annat stor hänsyn till tillgänglighet, miljö och trafiksäkerhet.

Verksamheten samverkar med Skånetrafiken kring kommunens lokala och regionala kollektivtrafik. Vi ansvarar även för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Park- och naturverksamheten

Park-och naturverksamheten utvecklar och sköter kommunens gröna miljöer. Vi tar hand om parker och grönområden, lekplatser, koloniträdgårdar och odlingslotter samt skogs- och naturområden. Vi förvaltar kommunala och statliga naturreservat och genomför olika naturvårds- och parkprojekt.

Mark- och exploateringsverksamheten

Mark- och exploateringsverksamheten ansvarar för kommunens markreserv: från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Vi sköter även tomtkön för privatpersoner.

Vi bevakar dessutom kommunens intressen kring mark för olika bostadssociala anspråk.

Den administrativa verksamheten

Administrativa verksamheten ansvarar för personalfrågor, ekonomi och kommunikation. Vi sköter även administrationen för tekniska nämnden, kring torghandel och loppmarknader samt hantering av skrotfordon.

Kontakta tekniska förvaltningen

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tel 046-359 50 00

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/tekniskaforvaltningen

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se