Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret är byggnadsnämndens förvaltning.

Stadsbyggnadskontoret

  • sköter myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (PBL) och andra lagar
  • lämnar råd och ger service i plan- och byggfrågor
  • arbetar med frågor från övergripande planering till konkreta byggprojekt
  • svarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning

Vår verksamhet

Stadsbyggnadskontoret har fem avdelningar.

  1. Administrativa avdelningen ansvarar för byggnadsnämndens administration och expediering av beslut. Till avdelningen hör även ekonomifunktion samt kommunikatör.
  2. Strukturavdelningen handlägger den översiktliga fysiska planeringen och trafik- och grönstrukturfrågor.
  3. Planavdelningen handlägger detaljplaner.
  4. Bygglovavdelningen handlägger bygglov och anmälan, ärenden om obligatorisk ventilationskontroll samt tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Till avdelningen är även tillgänglighetsrådgivare knuten.
  5. Lantmäteriavdelningen ansvarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning i Lunds kommun. Avdelningen ansvarar även för kommunens GIS-verksamhet (Geografiskt Informations System).

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se