Kommunstyrelsen - aktuella beslut 29 september 2021

30 september, 2021

Utveckling av Kino, Folkets bio, från Fokus Södra Sandby till Stångby och Vallkärra och överbyggnad av motorvägen. Detta är några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 29 september.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på vår webbplats.

Sammanträdeshandlingar Lunds kommun  

Strategisk lokalförsörjningsplan  

Kommunkontoret har inom ramen för kommunens investeringsprocess tagit fram en strategisk lokalförsörjningsplan. Planen syftar bland annat till att ge en helhetsbild av kommunens långsiktiga lokalbehov och kapacitet samt fungera som beslutsunderlag för att säkerställa att rätt lokalkapacitet finns för att möta kommunens behov och politiska ambitioner.

Ekonomi och verksamhetsplan 2022–2024 med budget för 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 17 maj förslag till Ekonomi och verksamhetsplan (EVP) 2022–2024 till samtliga nämnder. Sammanfattningsvis är det inget av remissvaren som kräver ändringar i budgetförutsättningarna för EVP 2022–2024. Utifrån inkomna remissvar, reviderad skatteunderlagsprognos och information om tillkommande beslut presenteras ett reviderat förslag till EVP 2022–2024 med budget för 2022. I samband med EVP 2022–2024 med budget för 2022 har kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden föreslagit förändringar i sina respektive taxor och avgifter för 2022. Kommunfullmäktige väntas besluta om EVP 2022–2024 den 27–28 oktober.

Utredning av framtida användning av Stadshuset  

Kommunstyrelsen beslutade 3 april 2019 § 96 att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda förvaltningar utreda den framtida användningen av Stadshuset. Utredningen skulle bland annat belysa hur förutsättningarna ser ut för att behålla och utveckla fastigheten, vilket det maximala investeringsutrymmet är för att utveckla fastigheten samt vilka verksamheter som skulle kunna samlas här. Utredningen ska även belysa förutsättningarna för att sälja fastigheten. En politisk referensgrupp för arbetet tillsattes. Ärendet som togs upp på kommunstyrelsen handlar om att svara på frågan om investeringsutrymmet tillsammans med förslag till upplägg för utreda möjligheten till ny- och ombyggnad och tillhörande detaljplan samt förslag till en mindre renovering av delar av huset i väntan på att ett större grepp kan tas. Kommunstyrelsen beslutade också att översvämningsrisken ska beaktas i den framtida planeringen för kvarteret.

Hyresavtal för Stadsteatern  

Kultur- och fritidsnämnden har hos kommunstyrelsen anhållit om utökade budgetramar för att kunna omförhandla hyresavtalet för Stadsteatern och finansiera den hyresökning som denna omförhandling medför.   

Kommunkontoret har också genomfört vederbörliga kompletteringar i ärendet. De omförhandlade hyresavtalen inkluderar renovering av Stadsteatern. I det korta perspektivet föreslår kommunkontoret fortsatt att hyresavtal tecknas med Folkets hus som inkluderar renovering av Stadsteatern. Vidare föreslås att kultur- och fritidsnämnden att i strategiska lokalförsörjningsplanen beskriva hur det långsiktiga behovet av teaterlokaler ska kunna tillgodoses. Kommunstyrelsen bestlutade i enlighet med detta. 

Samverkansavtal mellan Lunds kommun och Lunds universitet  

Samverkansavtalet mellan Lunds universitet och Lunds kommun som undertecknades 2019 består av ett långsiktigt avtal samt en bilaga som tydliggör prioriterade utvecklingsområden. Bilagan uppdateras årligen. Vid dagens sammanträde har det beslutats att godkänna bilagan till samverkansavtal mellan Lunds universitet och Lunds kommun avseende prioriterade utvecklingsområden för 2021–2022.

Tilläggsanslag för 2021 för att tidigarelägga förstärkningar

Coronapandemin har medfört och medför fortsatt stora utmaningar för samhället. Lunds kommun utgår i sitt arbete och åtgärder från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Lunds kommun har beslutat om ett antal åtgärdspaket under 2020 och 2021 för att lindra konsekvenserna av pandemin.  

Kommunstyrelsen beviljar nu tilläggsanslag till skolnämnderna och socialnämnden för att hantera utbildningsskuld samt för att förstärka kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Kommunstyrelsen beviljar även kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag för att nämnden ska kunna ge hyresgäster hyresrabatt på grund av pandemin.

Offentligt partnerskap mellan socialförvaltningen och Vänskapens hus 

Socialnämnden har beslutat att teckna en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan socialförvaltningen i Lund och föreningen Vänskapens Hus för åren 2021-2023. Överenskommelsen möjliggör att föreningen får ett långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt motiverade verksamheten. Föreningen ska även verka för att fler föreningar, organisationer och verksamheter får tillgång till lokalerna. Vänskapens Hus kan därmed fortsatt utvecklas som central mötesplats för samverkan och utveckling av idéburen sektor i Lund. En förutsättning för överenskommelsen är att socialnämnden får täckning för sina kostnader. I detta ärende har det beslutats att bevilja denna finansiering.

Från Fokus Södra Sandby till Stångby och Vallkärra

Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt som har drivits av Lunds kommun och är fortsättningen på tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby. Fokus Södra Sandby har pågått från hösten 2019 till hösten 2021. Målbilden för Fokus Södra Sandbys arbete har varit att Södra Sandby ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa. Sandbybornas idéer, behov och åsikter har varit vägledande för projektet för att kunna identifiera framtida utvecklingsområden för orten.  Fokus Södra Sandby har resulterat i en framtidsplan som bygger på sandbybornas förslag och åsikter. Medan åtgärderna successivt förverkligas i Södra Sandby påbörjas en projektplan för ett nytt fokusarbete – för Stångby och Vallkärra.

Utveckling av Kino, Folkets bio.  

Föreningen Folkets bio i Lund önskar utveckla verksamheten Kino med bland annat fler biosalonger. Kommunstyrelsen beslutade att en entreprenadupphandling ska ske i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, Folkets bio i Lund och fastighetsägaren till Kinos befintliga lokaler. Ett första steg är att de berörda aktörerna gemensamt tar fram en programhandling för den föreslagna ombyggnationen av biografens lokaler. Kommunstyrelsen förtydligade också att information om programhandlingen och annat relevant underlag för det avslutande arbetet inför beslut ska rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott före årets slut.

Överbyggnad av motorvägen  

I enlighet med en motion från Centerpartiet beslutade kommunfullmäktige den 1 mars 2018 att överdäckning av E22 ska utredas. Kommunstyrelsen beslutade om utredningsdirektiv den 3 oktober samma år. Därefter har byggnadsnämnden och tekniska nämnden utrett frågan. Utredningen slår fast att en tunnelförlängning av en delsträcka mellan Dalbyvägen och Tunavägen skulle var mycket positiv för staden som helhet och för närområdet i synnerhet. En överdäckning skapar också utrymme för nya bostäder och andra verksamheter. Det slogs även fast att en överdäckning betingar en hög kostnad som måste vägas mot andra investeringar. Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna den genomförda utredningen. Kommunstyrelsen beslutade även föreslå kommunfullmäktige att inom ramen för den nya översiktsplanen fortsatt beakta en överdäckning av E22. Dessutom beslutade kommunstyrelsen även för egen del att samtal ska inledas med Trafikverket om utredningens resultat och om de möjligheter för en mera sammanhängande stadsutveckling som öppnats, då även vad gäller en möjlig utvidgning av övertäckningen söderut.

Nej till ansökan om att göra Lund till europeisk kulturhuvudstad 2029  

I samverkan med presidierna i kultur- och fritidsnämnden och Visit Lund AB har det tagits fram en förstudie som prövar Lunds förmågor avseende att gå in ansökningsprocess om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Förstudiens sammanfattade bedömning är att Lund har goda förutsättningar och förslaget är följaktligen att kommunen ska gå vidare med ansökan. Hela kommunen behöver delta i processen och förankring med och deltagande från kulturlivet med flera samarbetspartners är avgörande för att lyckas. En kapacitetsökning krävs främst vad gäller infrastruktur för scener och mötesplatser samt programinnehåll. Ett aktuellt kulturprogram är också en förutsättning och ett nytt kulturprogram för Lunds kommun bör därför tas fram som en del i ansökningsprocessen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den genomförda förstudien, men att i övrigt inte gå vidare med den föreslagna ansökan.

NCC Industry AB:s ansökan om förnyat och utökat tillstånd 

NCC Industry AB ansöker hos Mark- och miljödomstolen om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet , vattenverksamhet med mera på fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby 1:13 och 19:9. Mark- och Miljödomstolen har givit Lunds kommun möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Lunds kommun avger två yttranden i ärendet. Kommunstyrelsen yttrar sig i huvudsak utifrån kommunens översiktsplan, dess inriktning och övergripande markanvändning. Miljönämnden yttrar sig i huvudsak utifrån sin roll som tillsynsmyndighet och ansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I detta ärende beslutade kommunstyrelsen att avstyrka NCC:s ansökan och förtydligade i sitt yttrande även att kommunen anser att en utvidgning av täkten på djupet ska föranledas av en utredning med hänsyn till grundvattennivån.