Kommunstyrelsen- aktuella beslut i maj 2021

5 maj, 2021

Kameraövervakning på skolor med mest skadegörelse, miljövänlig konstgräs plan anläggs och handlingsplan för bredbandsutbyggnad. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i maj 2021.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Kameror sätts upp på skolor med mest skadegörelse

De tio skolor i Lund som är mest utsatta för skadegörelse kommer få kameraövervakning. Det har kommunstyrelsen beslutat. Syftet med kameraövervakningen är att tryggheten på skolorna ska öka och kostnaderna för skadegörelse och bränder ska minska. På grund av de omfattande skolbränderna under sommaren 2020 beslutade Lunds kommun att ansöka om tillstånd för kameraövervakning för alla Lunds skolor och förskolor hos Integritetsskyddsmyndigheten. Alla ansökningar har beviljats och en kostnadsberäkning för kameraövervakningen har tagits fram. Kostnadsberäkningen utgår från en schablonmodell då förutsättningarna varierar från skola till skola. Förra året kostade skadegörelsen i hela Lunds kommun drygt 15 miljoner kronor och nästan hälften av den summan handlar om skadegörelse på de tio mest utsatta skolorna där fler än 400 incidenter rapporterades under 2020.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att i ett första steg sätta upp kameror på de tio skolor i kommunen med högst skadegörelse. Genom att sätta upp kameror på dessa skolor skapas en tryggare miljö för skolornas barn, elever och personal och syftet är att kostnaderna för skadegörelse ska minska.  Installation av kameraövervakning på 10 skolor innebär en investeringskostnad på cirka 10,8 miljoner kronor.

Kostnaden för kamerorna är högst det första året och eventuella ökade lokalkostnader som uppstår första året kommer belasta servicenämnden och föreslås finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel. Införande av kameraövervakning kommer alltså inte innebära några förändringar av förvaltningarnas internhyra under 2021. Förändringen kommer därmed inte heller påverka kommunens ersättning till fristående huvudmän eller ersättning från andra kommuner. Från 2022 kommer kostnader för kameraövervakning i likhet med övriga kostnader för lokaler vara en del av underlaget för beräkning av den totala internhyran.

Kommunstyrelsen har också beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att när kamerorna är installerade på de 10 mest utsatta skolorna ska förslag på fortsatt installation tas fram.

Skolorna som kommer att få kameror är Östratornskolan, Lerbäcksskolan, Järnåkraskolan, Fågelskolan, Palettskolan, Fäladsgården, Nyvångskolan, Klostergårdsskolan, Uggleskolan, Tunaskolan.

Kommunkontoret får också i uppdrag av kommunstyrelsen att i samverkan med barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen, ta fram principer för när olika säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder ska vidtas på skolor i Lunds kommun.

Anläggande av konstgräsplan på Fågelskolans IP

En så kallad infillfri konstgräsplan är en miljövänligare form av konstgräsplan och en sådan plan föreslås anläggas på Fågelskolans IP. De infillfria planerna fylls med sand i stället för granulat av plast/gummi och det minskar mängden mikroplast som kan spridas från fotbollsplanen avsevärt. I Lunds kommuns kemikalieplan, LundaKem, slås fast att Lunds kommun tillsvidare inte ska anlägga konstgräsplaner Behovet av fotbollsplaner under den kallare delen av året är stort och den nya planen kommer användas av både skolan och föreningen Värpinge IF. Det finns flera alternativa konstgräsplaner och det här är den variant kultur- och fritidsnämnden i dagsläget bedömer vara det mest lämpliga alternativet. Kommunstyrelsen har nu beslutat att översända ärendet för yttrande till miljönämnden. Yttrandet från miljönämnden ska vara kommunkontoret tillhanda senast den 7 maj.

Beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby

En ny förskola behöver byggas i Stångby. Kommunstyrelsen har därför beslutat att föreslå att kommunfullmäktige godkänner beställningen av en ny förkola på Drabantvägen. Kostanden för förskolan beräknas till drygt 68 miljoner kronor.  Förskolan planeras för 134 barn och kommer vara ersättning för Tågets förskola i Stångby som på grund av tillfälliga bygglov måste avvecklas. Den nya förskolan, som är en konceptförskola med en särskild satsning på utemiljön, planeras stå färdig till sommaren 2023.

Klimatneutrala Lund 2.0

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med syfte att snabba på omställningen till klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Lunds kommun var en av nio städer som var del av den första utlysningen om klimatneutrala städer. Nu går arbetet vidare för de städer som vill gå före i arbetet med att påskynda klimatomställningen i det som kallas Klimatneutrala Lund 2.0.

Syftet med projektet är bland annat att stärka såväl den egna organisationen och samverkan med andra samhällsaktörer för att påskynda klimatomställningen.   Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ansökan till Viable Cities utlysning om Klimatneutrala städer 2.0 och att medfinansiera projektet med sammanlagt två miljoner kronor.

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Lunds kommun

En handlingsplan för hur fler ska kunna få bredband och vad en sådan utbyggnad skulle kosta har tagits fram. Syftet med Lunds kommuns handlingsplan för bredband är att beskriva hur kommunen avser att realisera bredbandsstrategin och att verka för att alla invånare i Lunds kommun ska ha tillgång till bredband.

Aktiviteterna i handlingsplanen är fokuserade inom fyra områden:

  • Samverkan med andra aktörer
  • Stöd till intresserade
  • Bredbandsstöd för nätbyggare
  • Bredband i kommunens verksamheter

Kostnadsberäkningen som gjorts tillsammans med Kraftringen visar att för att uppnå målet om 95 % bredbandstäckning krävs en investering på ca 17 miljoner kronor och för 100 % en investering på 141 miljoner kronor. Beräkningen är genomförd med förutsättningen att den leverantör som är närmast fastigheten idag bygger ut bredband

Kommunstyrelsen har nu beslutat att anta handlingsplanen för bredbandsutbyggnad i Lunds kommun

Samverkansplan för Överenskommelsen med idéburen sektor

I januari 2019 slöt Lunds kommun en överenskommelse med den idéburna sektorn. Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgarna. Nu ska Överenskommelsen  implementeras. För att komma vidare med det arbetet har en samverkansplan tagits fram. Planen innehåller fyra föreslagna prioriterade samverkansområden: Inkludering, Hälsosamma levnadsvanor; Hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030 samt Demokrati, delaktighet och trygghet. Det är utifrån dessa områden som arbetet ska bedrivas.

I planen, som tagits fram i samarbete med föreningar och organisationer i Lund, beskrivs hur arbetet ska gå till och vem som ansvarar för det. Kommunstyrelsen har nu beslutat att anta samverkansplanen för Överenskommelsen med idéburen sektor.

Tilläggsanslag till servicenämnden för tillfälliga hyresrabatter med anledning av coronapandemin

Den pågående coronapandemin har gjort att många företag som hyr lokaler fått intäktsbortfall. I april beslutade servicenämnden att ge Lundafastighter i uppdrag att ge berörda hyresgäster tillfällig hyresrabatt under januari till mars 2021. Beslutet bygger på ett regeringsbeslut om att ge hyresvärdar statligt stöd för lokalhyror under första kvartalet 2021.

Servicenämndens beslut gäller under förutsättning att de får ett tilläggsanslag som kompenserar för det som nämnden förlorar på att ge hyresrabatten. Därför har nu kommunstyrelsen beslutat att kompensera servicenämnden för intäktsbortfall för hyresrabatter till lokalhyresgäster med upp till 880 000 kronor och att detta ska ske via kommunstyrelsens reserverade medel för coronapandemin.