Kommunstyrelsen- aktuella beslut i december 2019

4 december, 2019

Byggnation av Hedda Anderssongymnasiet och placering av Svaneskolan, partnerskap för demokrati och utveckling och en Evenemangs- och mötesorganisation. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 4 december 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar

Beställning av lokaler för Katedralskolan

Katedralskolan behöver utökade lokaler för att kunna behålla sin nuvarande elevkapacitet. Utbildningsnämnden vill därför hyra in lokaler på Staffans gränd intill Katedralskolan för att ersätta paviljonger som idag nyttjas på Svaneskolans tomt. Kommunstyrelsen beslutade att ge serviceförvaltningen uppdraget att teckna hyresavtal för lokalerna på Staffans gränd.

Fortsatt stöd på samma nivå till Bopoolen och Vattenhallen Science center

Bopoolen är en förmedling av andrahandsbostäder i Lund. Bopoolen drivs av Lunds universitets studentkårer och har i uppdrag att utan annonskostnad förmedla boenden och andrahandskontrakt till studenter vid Lunds universitet. Utvärderingar har visat att Bopoolen förmedlar cirka 3000 bostäder om året. Lunds kommun har genom ekonomiska bidrag stöttat BoPoolens verksamhet under flera år- senast med 250 000 kronor för 2019. Inför 2020 har Bopoolen äskat om ett höjt bidrag till 275 000 kronor men då kommunstyrelsen har minskad ram beslutade kommunstyrelsen att bidraget ska vara 250 000 kronor även under 2020.

Även Vattenhallen Sciencecenter har ansökt om utökat verksamhetsbidrag från Lunds kommun inför nästa år. Vattenhallen som ligger vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) invigdes 2009 och är en interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet och näringslivet. Förra året hade Vattenhallen cirka 45 000 besökare men nyrenoverade lokaler gör att antalet besökare väntas öka. Därför har Vattenhallen ansökt om en förstärkning av bidraget från Lunds kommun. Men utifrån den ekonomiska situationen i Lunds kommun beslutade kommunstyrelsen att bidraget till Vattenhallen ska fortsätta vara 500 000 kronor även under 2020.

Tillsättning av politisk sekreterare i Lunds kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att anställa Jessica Ulfgren som politisk sekreterare på heltid förkommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L). Jessica Ulfgren efterträder Fredrik Sjögren som slutar som politisk sekreterare i mitten av december. Jessica Ulfgren anställs från och med den 16 december 2019 och som längst till och med den 31 december 2022.

Stadshuset ska användas och en långsiktig lösning utredas

Stadshuset står oanvänt sedan kommunkontoret lämnade det i oktober 2018. I samband med flytten har Stadshusets framtid diskuterats och i april 2019 beslutade kommunstyrelsen att en utredning skulle titta närmare på hur stadshuset skulle kunna användas. Nu har en utredning gjorts. Utredningen föreslår att Stadshuset på kort sikt används av kommunen för att skapa en plats där Lunds kommun kan aktivt samverka över organisationsgränser. Stadshuset kan vara en plats där vi praktiserar nya agila arbetssätt och där innovation och samarbete stimuleras. Stadshusets källar- och bottenvåning föreslås användas för möten, projektrum och arbetsplatser. Samtidigt pekar utredningen på att den långsiktiga användningen av Stadshuset behöver utredas vidare och prövas i detaljplan.

Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om de förslag som finns i utredningen, bland annat att källarplanet och bottenvåningen ska användas för möten och arbetsplatser och att den långsiktiga lösningen ska fortsätta utredas.

Lunds kommuns effektiviseringspolitiska råd

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett oberoende lokalt effektiviseringspolitiskt råd. Rådets uppgift är att inspirera, rådgöra och utvärdera hur kommunens samlade politik är förenlig med de effektiviseringsbehov och finansiella mål som Lunds kommun har. Rådet ska ha sex till åtta ledamöter och bestå av experter ned tvärvetenskaplig kompetens.

Uppgiften för rådet är att analysera utvecklingen, utvärdera aktuella insatser och ge kommunstyrelsen rekommendationer för hur arbetet kan utvecklas vidare. Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om riktlinjer för rådets arbete och arvode för rådets ordförande och vice ordförande.

Lundaförslaget - Utlys klimatnödläge omedelbart

Kommunstyrelsen har beslutat att erkänna att ett globalt klimatnödläge råder. Beslutet har sin grund i ett inlämnat Lundaförslag. Förslaget fick 361 röster och eftersom Lundaförslag som efter 60 dagar har fått 100 röster eller fler lämnas över till den nämnd som frågan berör så har kommunstyrelsen tagit upp frågan och utrett den. I Lundaförslaget ställdes en hel del frågor kopplat till kommunens klimatarbete som besvarats i utredningen. Bland annat konstaterar utredningen att det gör större nytta att fokusera kommunens informationsinsatser gällande klimatarbete på lösningar än på problembeskrivning och att det är centralt att ha aktivt samarbete och samverkan med olika aktörer inom det lokala näringslivet och civilsamhället. Dessutom bör Lunds kommun fortare kunna nå tillräckliga resultat genom att skärpa och spetsa befintliga planer och arbetsmetoder än genom omorganisation och nya strukturer för arbetet.

Partnerskap för demokrati och utveckling

Lunds kommun ställer sig positiv till att ingå i programmet för Kommunalt partnerskap. Syftet är att genom ömsesidigt kunskapsutbyte bidra till demokratiutveckling, förstärkt medborgardialog, främja ungas engagemang och arbeta för genomförandet av Agenda 2030- målen. 

Kommunalt Partnerskap är en samarbetsform mellan svenska kommuner, regioner och landsting och deras motsvarigheter i låg- och medelinkomstländer. Det är organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICDL) som samordnar partnerskapen och verksamheten finansieras av Sida. Syftet är att hitta gemensamma utmaningarna där städerna kan lära av varandra. Målet är att den ökade kunskapen som partnerskapet ger ska bidra till organisationsutveckling som påverkar såväl förtroendevaldas arbetssätt som Lunds demokratiutveckling i stort. 

Kommunstyrelse har nu beslutat att tillsätta en projektgrupp. Gruppen ska bestå av såväl politiker och tjänstepersoner. Arbetet innebär inga egna kostnader för Lunds kommun.

Byggnation av Hedda Anderssongymnasiet och placering av Svaneskolan

Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan ska samlokaliseras i den nya skola som ska byggas där Svaneskolan i dag är placerad. Under byggtiden ska Svaneskolan placeras på Parkskolan. Det har kommunstyrelsen i Lund nu beslutat.  

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt, Pastor Svane 1, och att beställningen ska göras då riktkostnaden är fastställd. Efter onsdagens möte i kommunstyrelsen är det nu klart att beställningen av byggnationen kommer att göras till en riktkostnad om 565 miljoner kronor. Den totala kostnaden för projektet är 726 miljoner kronor i 2019 års prisnivå.

I kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 september 2019 ingick också uppdraget att fatta beslut om placering av Svaneskolan. Kommunstyrelsen beslutade i dag att samlokalisera Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan i den nya byggnaden. Samlokaliseringen innebär att de båda skolorna ingår i byggnationen när Hedda Anderssongymnasiet byggs men kommer vara två olika skolenheter.

För att den nya skolan ska kunna byggas måste dock nuvarande Svaneskolan rivas. Som en tillfällig lösning för Svaneskolan under byggtiden har kommunstyrelsen nu beslutat att Svaneskolan lokaliseras på Parkskolan. För att Parkskolan ska fungera som en grundskola behöver skolan kompletteras med paviljonger i anslutning till matsalen inom Pastor Svane 1 och på skolgården på Parkskolan. Dessa paviljonger kommer enligt beslutet vara ett komplement till de ytor som finns i Parkskolan och möjliggör en till delar sammanhållen och fungerande grundskola. 

Gemensam bolagskoncern i Lunds kommun

Lunds kommuns alla bolag bör samlas i en bolagskoncern. Det föreslog kommunstyrelsen under sitt sammanträde den 4 december. Frågan beslutas slutligen på kommunfullmäktige senare i vinter.

Kommunkontoret fick tidigare i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda frågan om bildandet av bolagskoncern i Lunds kommun. Utredningen konstaterar att en koncernstruktur skulle förbättra möjligheterna för en bättre styrning av de kommunala verksamheterna och kommunens bolag. Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde i december att de tre helägda bolagen, LKF, LKP och Fastighets AB Lund Arena (Arenabolaget) samt det nybildade Visit Lund AB läggs under ett nytt moderbolag med arbetsnamnet Lunds Rådhus AB. Kommunstyrelsen föreslog också kommunfullmäktige att besluta att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrelse i Lunds Rådhus AB.

Lunds kommun föreslås bilda destinationsbolag

Intresset för Lund som värd- och evenemangsstad ska öka. Med ett destinationsbolag ska fokus ligga på att locka besökare till större möten och event i Lunds kommun.

Under kommunstyrelsens möte beslutades att föreslå för kommunfullmäktige att Lunds kommun bildar destinationsbolaget Visit Lund AB. Bolagets uppdrag blir att värva, utveckla och genomföra publika evenemang, värva möten och kongresser till Lund. Visit Lund ska också tillhandahålla behovspassat värdskap och koordinera samverkan mellan anläggningar i kommunen. 

Visit Lund AB är tänkt att finansieras genom verksamhetsbidrag och uppdrag från Lunds kommun. Den verkställande direktör som ska rekryteras får bland annat i uppdrag att skapa nya samarbeten som kan generera extern finansiering. Kommunstyrelsens föreslog också Kommunfullmäktige att besluta att bolaget ska ha 400 000 kronor i aktiekapital och att överföra berörd verksamhet och personal från kommunkontoret respektive kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås också uppdra åt kommundirektören att genomföra bolagsbildningen.

Avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorg

Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren 2020-2022 gör att vård- och omsorgsnämndens behöver effektivisera sin verksamhet 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslår vård- och omsorgsnämnden avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen.

Förändringarna som föreslås berör avgift för kost i särskilt boende, avgift för korttidsvård (växelvård), avgift för dagverksamhet, Avgifter kopplade till hjälpmedel och Hämtningsavgift vid återlämning av hjälpmedel i ordinärt boende, undantag brukare med LSS-insatser

Om förslagen på nya eller höjda taxor införs beräknas intäkterna för vård- och omsorgsförvaltningen ökar med fem miljoner kronor varje år. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att införa och fastställa de föreslagna avgifterna.

Helhetsgrepp om gröna värden- Grönprogram för Lunds kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta Grönprogram för Lunds kommun. Grönprogrammet tar ett helhetsgrepp om de gröna värdena i staden och på landsbygden och har tre mål som berör tre olika skalor: ekosystemen, samhället och människan. Genom analyser och beskrivningar framträder ett antal utmaningar som kommunen står inför för att kunna nå målen.

Grönprogrammets mål är att det i kommunen ska finnas:

  • Robusta miljöer med funktionella ekosystem och rik biologisk mångfald.
  • En varierad grön stads- och tätortsmiljö, ett rikt kulturlandskap och en levande landsbygd.
  • God tillgänglighet till upplevelserika och inkluderande miljöer som främjar rekreation, en aktiv fritid, naturupplevelse och lärande.

Grönprogrammet ska också ligga till grund för det operativa arbetet med grönstruktur och naturvård, vara ett viktigt underlag för kommunens planering och koordineras med andra kommunala direktiv som till exempel LundaEko II.

Kommunstyrelsen beslutade också att uppmana tekniska nämnden att i samband med genomförandet av Grönprogram för Lunds kommun undersöka möjligheterna att öka antalet fruktträd och bärbuskar på våra grönområden.

Här ser du kommande möten och ledamöter i kommunstyrelsen