Kommunfullmäktige- aktuella beslut i december 2019

20 december, 2019

Destinationsbolag, bolagskoncern och avslut på uppdrag. Det var de ärenden som kommunfullmäktige beslutade om på sammanträdet i december. Här kan du en kort sammanfattning av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Avslut på uppdrag

Kommunfullmäktige har beslut att avsluta flera uppdrag som KF tidigare beslut att nämnderna ska genomföra. Utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden och kommunstyrelsen har alla begärt att få avsluta vissa uppdrag. För skolförvaltningarna är syftet att i stället lägga in motsvarande budgetmedel i underlaget för beräkning av elevpeng och att underlätta arbetet med att nå en ekonomi i balans 2020. För kommunstyrelsen handlar det om att undvika icke budgeterade merkostnader.

Kommunfullmäktige beslutade under mötet att avsluta uppdragen gällande införande av lärlingslöner, fria fruktstunder, utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan, fortbildningskonto för lärare, handledarbonus för lärare och framtagande av strategi för vita jobb. Kommunfullmäktige beslutade också att anse uppdraget för bioteknikindustriellt centrum ska anses vara avslutat från 2020 och att delmålet gällande att 100 procent av inköpskostnaderna för livsmedel ska gälla ekologisk mat ska utgå.

Lunds kommun bildar ett destinationsbolag som ska heta Visit Lund AB

Intresset för Lund som värd- och evenemangsstad ska öka. Med ett destinationsbolag ska fokus ligga på att locka besökare till större möten och event i Lunds kommun.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att Lunds kommun bildar destinationsbolaget Visit Lund AB. Bolagets uppdrag blir att värva, utveckla och genomföra publika evenemang, värva möten och kongresser till Lund. Visit Lund ska också tillhandahålla behovspassat värdskap och koordinera samverkan mellan anläggningar i kommunen. 

Visit Lund AB ska finansieras genom verksamhetsbidrag och uppdrag från Lunds kommun. Den verkställande direktör som ska rekryteras får bland annat i uppdrag att skapa nya samarbeten som kan generera extern finansiering. Kommunfullmäktige har också beslutat att bolaget ska ha 400 000 kronor i aktiekapital och att överföra berörd verksamhet och personal från kommunkontoret respektive kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunfullmäktige har också beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra bolagsbildningen.

Gemensam bolagskoncern i Lunds kommun

Lunds kommuns alla bolag ska samlas i en bolagskoncern. Det har kommunfullmäktige nu beslutat. Kommunkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett frågan om bildandet av bolagskoncern i Lunds kommun.

Utredningen konstaterade att en koncernstruktur skulle förbättra möjligheterna för en bättre styrning av de kommunala verksamheterna och kommunens bolag. De tre helägda bolagen, LKF, LKP och Fastighets AB Lund Arena (Arenabolaget) samt det nybildade Visit Lund AB kommer att läggas under ett nytt moderbolag med arbetsnamnet Lunds Rådhus AB.

Kommande möten och ledamöter i kommunfullmäktige