Kommunstyrelsen - aktuella beslut i september 2019

5 september, 2019

Ställningstagande kring Hedda Anderssongymnasiets lokalisering, aktualisering av Lunds översiktsplan och fastighetsutveckling i Södra Sandby. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sammanträdet i september. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Ställningstagande kring lokalisering av Hedda Anderssongymnasiet

Kommunstyrelsen fattade under sammanträdet beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att Hedda Anderssongymnasiets byggs på Svaneskolans tomt. Nu fortsätter arbetet med lokallösningar för de båda skolorna.

Det har sedan tidigare beslutats att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt. I våras inleddes en utredning om alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet. Bakgrunden till utredningen var den försenade tidsplanen för byggandet av skolan på tomten där Svaneskolan ligger i dag, Lunds kommuns ekonomiska situation och osäkerheten kring samverkansavtalet med de närliggande kommunerna gällande gymnasieplatser.

Efter att alternativen jämförts kvarstod två alternativ; att bygga skolan som planerat på Svaneskolans tomt eller att kommunen hyr lokaler av en extern fastighetsägare på Ideon. Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Hedda Anderssongymnasiet byggs på Svaneskolans tomt enligt tidigare fattade inriktningsbeslut.

Beslutet innebär även att planeringen för evakuering av Svaneskolan och planeringen för temporära lokaler för Hedda Anderssongymnasiet fortsätter. Under utredningens gång har ett intensivt arbete pågått för att möjliggöra bra förutsättningar för de båda skolorna. Hedda Anderssongymnasiet, som nu är i Parkskolans lokaler, kommer enligt nuvarande planer flytta till gamla tingsrätten. För Svaneskolan finns ett förslag från servicenämnden att placera Svaneskolan vid Lerbäcksskolan. Kommunstyrelsen tog inte ställning till Svaneskolans placering utan delegerade frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta nödvändiga beslut rörande såväl evakueringsplats som beställning av eventuella lokaler.

Ny stadsbyggnadsdirektör i Lund

Hans Juhlin blir ny stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun. Det beslutade kommunstyrelsen under sitt möte den 4 september. Hans Juhlin har arbetat som samhällbyggnadschef och stadsarkitekt i Karlskrona där har han bland annat drivit utvecklingen av stadskärnan. Han har också tillsammans med medarbetarna fokuserat på att underlätta för invånare och näringsliv i samhällsbyggnadsprocessen.

Hans Juhlin börjar som direktör för stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun den 1 februari 2020.

Tilläggsavtal gällande kvarteret Galten

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna ett tilläggsavtal till markanvisningsavtalet som gäller kvarteret Galten med företaget CentrumShopping Lund AB. Företaget har fått uppdraget att utveckla området Galten som ligger i centrala Lund i anslutning till Mårtenstorget. Området håller just på att detaljplaneläggas.

Tilläggsavtalet innebär i korthet att Lunds kommun och CentrumShopping är överens om principen att all mark ska vara lika mycket värd. Avtalet rör också hur kostnader som tillkommer för området som till exempel kostnader för gator och trottoarer ska fördelas mellan kommunen och CentrumShopping.

Utredning om lokaler i Södra Sandby

Hur ska kommunens fastigheter i Södra Sandby användas? Ja, det ska nu utredas efter att kommunstyrelsen fattat beslut om en utredning. Kommunkontoret får i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar utreda den framtida användningen av kommunens fastigheter i Södra Sandby. Beslutet rör de fastigheter som nämns i skrivelsen och det handlar bland annat om det gamla kommunhuset och kommunens lägenheter norr om kommunhuset. I utredningen ska även omfatta ”Byahuset”. Förslaget kommer från Södra Sandby Centeravdelning.

Kommunstyrelsen beslutade också att överlämna skrivelsen till kultur- och fritidsnämnden för att ta upp en diskussion med byahusets föreningar om hur nämnda föreningars framtida verksamhet kan tryggas och att uppmana byggnadsnämnden att inleda framtagandet av ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby.

Aktualisering av Lunds kommuns översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som uttrycker hur Lunds kommun vill att mark, vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Översiktsplanen ger en bra överblick av de planerade förändringarna och hur kommunen ser på den framtida utvecklingen. Kommunstyrelsen har ansvar för den översiktliga planeringen och byggnadsnämnden ska på uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till översiktsplan.

Kommunstyrelsen beslutade på mötet att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med att aktualitetsförklara eller revidera Lunds kommuns översiktsplan. Under hösten ska byggnadsnämnden återkomma till kommunstyrelsen med underlag för ett inriktningsbeslut

Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopning, alkohol eller tobak innan 18 års ålder ska minska i Lund. Det är målet för den plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds kommun år 2019-2021 som kommunstyrelsen beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta.  

2017 beslutade kommunfullmäktige att barns och ungas levnadsvanor ska vara ett av tre prioriterade områden i folkhälsoarbetet. Barn och unga i Lund är en prioriterad målgrupp i planen som tagits fram och åtgärderna syftar till att, i enlighet med barnkonventionen, stärka barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Ett drogförebyggande arbete minskar risken för medicinska och sociala skador och bidrar därmed till en tryggare och hälsosammare uppväxt.

Aktiviteterna som är en del av planen är:

  • Begränsad tillgänglighet till alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  • Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn.
  • Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer.
  • Att prioritera skolans förebyggande arbete
  • Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat förebyggande arbete.