Kommunstyrelsen - aktuella beslut i april 2019

4 april, 2019

Framtidsplan för Skrylle, överenskommelse med Staffanstorp och checksystem för musikundervisning. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i april. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Uppdatering 2019-04-25:
Kommunfullmäktige har nu behandlat flera av ärendena nedan. De ärenden som varit uppe i kommunfullmäktige har uppdaterats med kommunfullmäktiges beslut

Förstudie – järnväg i tunnel genom Lund

Trafikverket har beslutat att det ska byggas en höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund. Under det här året kommer Trafikverket intensifiera arbetet med att ska utreda och belysa viktiga aspekter. En viktig del, särskilt ur Lunds perspektiv, är hur trafikeringen genom Lunds centrala delar ska ske, liksom förutsättningarna för det framtida Lund C.

För att kunna jämföra alternativ och ha ett bra underlag inför diskussioner med Trafikverket har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en eventuell nedgrävning av järnvägen och fullmäktige har också avsatt pengar för det här projektet. Som ett led i detta beslutade kommunstyrelsen i mars 2019 att det skulle tas fram ett förslag till projektplan för förstudie av järnväg i tunnel genom Lund. Förstudiens målsättning är dels att fastställa nettoinvesteringen för att förlägga järnvägen (spår såväl som perronger) under jord jämfört med nya spår i markplan, dels att utgöra underlag till Lunds kommuns ställningstaganden i Trafikverkets utredningsarbete. Kommunstyrelsen beslutade under mötet att föreslå den projektplan för förstudien som tagits fram.

Framtidsplan för Skrylle

Skrylleområdet är Lunds största natur- och fritidsområde. Skrylleområdet består av flera sammanlänkade naturreservat mellan Dalby och Södra Sandby. Vid Skryllegården finns motionsspår, restaurang, utegym, ett naturum med information om naturen i Skrylle, ett viltgömsle och spännande naturlekplats.

De senaste åren har ett visionsarbete för att utveckla Skrylle genomförts i Lunds kommun. Det arbetet ledde till att en långsiktig utvecklingsplan togs fram och som låg klart hösten 2017. Planen godkändes av tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Men i mars 2018 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen återkomma med förslag på hur planen skulle kunna genomföras och finansieras.

Det nya förslaget som kommunstyrelsen nu tagit del av föreslår att en omarbetad utvecklingsplan tas fram för Skrylleområdet där hänsyn tas både till investeringskostnader och till att behålla utvecklingsplanens intentioner om en sammanhängande och genomtänkt utveckling på Skrylle. Planens fokus bör ligga på att utveckla naturum och öka tillgängligheten och möjligheten för allmänheten att uppleva naturen i Skrylle.

Kommunstyrelsen beslutade under mötet att ge kommunkontoret i uppdrag ta fram en reviderad utvecklingsplan med tidplan för Skrylle och att planen ska tas fram i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen. Planen ska beakta friluftsfrämjandets synpunkter under processen. Planen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i september 2019.

Kommunstyrelsen beslutade också att uppmana tekniska nämnden att senast i maj presentera förslag på utökat antal toaletter och förbättrade parkeringsmöjligheter i Skrylle. Kultur- och fritidsförvaltningen ska utforma ett förfrågningsunderlag för att upphandla att tre årigt drifts-avtal med möjlighet till förändring.

Nytt samverkansavtal universitetet och kommunen

Lunds kommun och Lunds universitet ska teckna ett nytt samverkansavtal. Avtalet fastställer en gemensam vision och fyra fundament där kommunen och universitetet ska driva utvecklingen tillsammans. Samarbetet mellan Lunds universitet och Lunds kommun formaliserades genom ett samverkansavtal 2014. I det uppdaterade avtalet konkretiseras organisationernas gemensamma ansvar att säkerställa Lund som ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum.

De fyra fundamenten som avtalet bygger på är stadsutveckling, publika kultur- och museiverksamheter vid Lunds universitet, näringsliv och innovationssystem samt studenter. Kommunen och universitetets ledningar ska årligen ta fram prioriterade utvecklingsområden som de båda organisationerna ska driva.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samverkansavtalet, samtidigt som den gav arbetsutskottet i uppdrag att årligen följa upp och revidera bilagan med prioriterade utvecklingsområden och att ge kommundirektören i uppdrag att identifiera ansvariga för de olika fundamenten. Kommunstyrelsen beslutade också att Lunds kommun inom ramen för samverkansavtalet ska verka för att öka samarbetet kring klimat- och miljöfrågor med Lunds universitet.

Evenemang High Level till Lunds kommun

Den 13-15 oktober 2019 är Lund värd för konferensen High Level Forum. Konferensen är ett internationellt forum som vänder sig till beslutsfattare och ledande personer som verkar för innovation. Konferensdeltagarna kommer från hela världen och från olika sektorer inom vetenskap, forskning, näringsliv och den offentliga sektorn.

Arrangörer är Innovation Campus GIANT, Grenoble Innovation for Advanced New Technologies. Konferensen hålls vartannat år i Grenoble och vartannat år på annan plats i världen och i höst är det alltså dags för Lund. Kommunstyrelsen beslutade under mötet att bevilja 300 000 kronor i finansiering för arrangemanget.

Överenskommelse med Staffanstorp

Lund och Staffanstorp ska samverka kring utvecklingen av området kring kommungränsen vid Höje å där Klostergårdens nya pågatågsstation ska byggas. Det har kommunstyrelsen beslutat.

Den nya pågatågsstationen ska ligga nära kommungränsen mellan Lund och Staffanstorp och är planerad att invigas 2024. Läget i omedelbar närhet till Klostergården gör att både Lund och Staffanstorp har intresse av att kunna ta tillvara på möjligheterna som en ny station skapar. För att stärka samverkan mellan de båda kommunerna har ett förslag till överenskommelse om utökad samverkan mellan kommunerna i området kring kommungränsen vid Höje å tagits fram. Förslaget till överenskommelse innehåller en gemensam målbild, ett upplägg för hur samverkan ska ske, samt fem gemensamma ställningstaganden. Det handlar bland annat om gemensam dialog med Eon i syfte att skapa bra förutsättningar för ny bebyggelse nära stationen.

Detaljplaner och markanvisningar

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen, där det står hur gator och allmänna platser ska utformas och hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ett markanvisningsbeslut är Lunds kommuns verktyg för att fördela mark till intressenter inför ny bebyggelse.

Del av Östra torn 27:2

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för del av Östra Torn 27:2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny på- och avfart för södergående fordon på väg E22 vid Ideon, samt ge möjlighet till en kapacitetsförstärkning mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra. Förslaget till detaljplan innehåller bland annat en breddning av befintligt vägområde för motorvägen E22 och en avfart från motorvägen E22 som ansluter till Scheelevägen och Sölvegatan. Planförslaget innebär också att flera gemensamma anläggningar byggs eller byggs om. Det handlar till exempel om ledningar och kablar som måste ändras.

Uppdatering 2019-04-25:
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och beslutade att anta detaljplanen.

Markanvisningarna i Stångby och Sandby

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna markanvisningsavtalet med företaget OBOS Mark AB angående kvarteren Grågåsen och Gulsparven, idag del av Stångby 5:28,

inom Stångby Väster II. OBOS planerar att bygga bostadsrättslägenheter. Dagens Stångby domineras av villor. För att stärka en långsiktig social hållbarhet så ska Stångby utvecklas med olika bostadstyper med olika upplåtelseformer.

Detaljplan för fyrspårsutbyggnad Flackarp – Högevall i Lund, Lunds kommun (station Klostergården)

Södra stambanan mellan Malmö och Lund ska byggas ut från två till fyra spår. För detta krävs en ny detaljplan för järnvägens sträckning från Lundskommungräns in till Högevall. Kommunstyrelsen beslutade på mötet att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna detaljplan för fyrspårsutbyggnad Flackarp – Högevall i Lund. Detaljplanen innefattar nytt stationsläge för pågatåget vid Klostergården.

Uppdatering 2019-04-25:
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och beslutade att anta detaljplanen.

Checksystem för musikundervisning

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att fastställa avgiften för musikundervisningen som ingår i det beslutade musikchecksystemet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avgiften ska vara 1 100 per termin och att avgiften ska gälla från 1 augusti 2019. Musikchecksystemet gäller för barn födda år 2011 och 2012.

Uppdatering 2019-04-25:
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet i enlighet med KS beslut.

Plan mot, alkohol, narkotika, dopning och tobak

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller börjar använda alkohol eller tobak innan 18 års ålder ska minska i Lund. Det är målet för den plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds kommun år 2019-2020 som kommunstyrelsen beslutat att remittera till socialnämnden, miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande.

2017 beslutade kommunfullmäktige att barns och ungas levnadsvanor ska vara ett av tre prioriterade områden i folkhälsoarbetet. Barn och unga i Lund är en prioriterad målgrupp i planen som tagits fram och åtgärderna syftar till att, i enlighet med barnkonventionen, stärka barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Ett drogförebyggande arbete minskar risken för medicinska och sociala skador och bidrar därmed till en tryggare och hälsosammare uppväxt.

Aktiviteterna som är en del av planen är:

  • Begränsad tillgänglighet till alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  • Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn.
  • Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer.
  • Att prioritera skolans förebyggande arbete
  • Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat förebyggande arbete.

Revidering av LundaEko II

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Vägledande i kommunens arbete är LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2014.

För att ett nytt program ska kunna börja gälla från 2021 måste en revidering göras av nuvarande program och kommunstyrelsen har därför beslutat att godkänna förslaget på revidering som tagits fram. Enligt det beslutade förslaget ska revideringen omfatta en översyn av prioriterade områden, mål, delmål och indikatorer. Revideringen ska också utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, Agenda 2030 och Lunds kommuns vision. Den ska även utgå från resultat och omvärldsanalyser från bland annat den årliga miljöredovisningen och klimatpolitiska rådets analys. Kommunstyrelsen gav kommunkontoret i uppdrag att ta fram en plan för arbetet.