Aktuella beslut i korthet

Här publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Fullständiga protkoll och möteshandlingar finns här

Följ denna nyhetslista via RSS

Oktober

2021-10-20

Kommunstyrelsen - aktuella beslut 20 oktober 2021

Delårsrapport, upprustning av medborgarhuset i Genarp, tilläggsanslag till tekniska nämnden för julutsmyckning i tätorterna och ridanläggning vid Ladugårdsmarken i Lund. Detta är några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 20 oktober.

2021-10-20

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut oktober 2021

Underlag för strategisk lokalförsörjningsplan 2023-2033, om- och tillbyggnad av Vikingaskolan samt en utredning om kvällsomsorg på förskolor. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 19 oktober.

2021-10-20

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut oktober 2021

De ärenden som nämnden fattade beslut om på sammanträdet den 19 augusti var remissärenden och informationsärenden. Därför gjordes ingen sammanfattning vid detta möte.

2021-10-20

Tekniska nämnden - aktuella beslut oktober 2021

Tekniska nämnden den 19 oktober behandlade bland annat två Lundaförslag, ärenden om försäljning av verksamhetsmark, uppdaterad strategi för vinterväghållning och en lägesrapport för kommunens styrdokument kring vattenfrågor.

2021-10-01

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i september 2021

Spetsutbildning med inriktning historia och tilläggsanslag för åtgärder med anledning av coronapandemin. Detta var några av de ärenden som utbildningsnämnden fattade beslut om under läsårets första möte 29 september.

September

2021-09-30

Kommunstyrelsen - aktuella beslut 29 september 2021

Utveckling av Kino, Folkets bio, från Fokus Södra Sandby till Stångby och Vallkärra och överbyggnad av motorvägen. Detta är några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 29 september.

2021-09-22

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut september 2021

Delårsrapport, avsiktsförklaring gällande servicebostäder och yttrande gällande stärkt rätt till personlig assistans. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 15 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

2021-09-22

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut september 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 21 september togs bland annat upp frågor om nedlagda deponier och plockanalyser av avfall.

2021-09-22

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut september 2021

Delårsrapport per augusti, viljeinriktning för lokalplaneringen, lokalprojekt på Fäladsskolan och Vikingaskolan samt information om den obligatoriska lovskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 21 september.

2021-09-22

Tekniska nämnden - aktuella beslut september 2021

Flera Lundaförslag behandlades på tekniska nämndens möte den 21 september tillsammans med bland annat förslag på markanvisning till Skanska på Södra Råbylund, en skrivelse om boendeparkering och nämndens delårsrapport.

2021-09-22

Byggnadsnämnden – aktuella beslut september 2021

Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om nästa steg för mötesforum väster om stationen och de ställde sig positiva till att ta fram en strategi för hållbara transporter för Ideonområdet och Norra universitetsområdet.

2021-09-16

Servicenämnden - aktuella beslut september 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 15 september bland annat årets andra delårsrapport. Under sammanträdet väcktes även ett så kallat nämndinitiativ av tre ledamöter.

2021-09-16

Socialnämnden – aktuella beslut september 2021

Delårsrapporten, uppföljning av granskning av ekonomiskt bistånd och ett svar på ett Lundaförslag är tre av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 15 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2021-09-01

Kommunstyrelsen - aktuella beslut 1 september 2021

Ny valdistriktsindelning för Lunds kommun, ekonomiskt stöd till Akademiska Föreningen och förslag till avsiktsförklaring för bildandet av en lokal Affärs- och medborgarplats. Det är några av ärendena som kommunstyrelsen har fattat beslut om.

2021-09-01

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut augusti 2021

Återkoppling från barn- och skolnämndens lokaldag, förslag om införande av en ny årskurs 1 i grund- och grundsärskolan samt information om bland annat sommarens händelser och aktuella lokalförändringsprojekt. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 31 augusti.

Augusti

2021-08-27

Servicenämnden - aktuella beslut augusti 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 25 augusti bland annat den ekonomiska verksamhetsplanen för 2022-2024 – det vill säga grunden för vår budget, som fastställs senare under året.

2021-08-26

Tekniska nämnden - aktuella beslut 25 augusti

Tekniska nämndens ordinarie möte den 25 augusti hanterade bland annat två Lundaförslag, beslut om start för projektering på två platser och försäljning av mark för radhuslokaler i Stångby. Nämnden fastställde även en prognos för de kommande årens bostadsbyggande.

2021-08-20

Byggnadsnämnden – aktuella beslut augusti 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om samråd för två planprogram i kommunen och två detaljplaner antogs. Ett förslag på riktlinjer för skolors utemiljö fick återremiss.

2021-08-19

Socialnämnden – aktuella beslut augusti 2021

De ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sammanträdet den 19 augusti var remissärenden, informationsärenden samt sekretessärenden. Därför gjordes ingen sammanfattning vid detta möte.

2021-08-17

Extrainsatt teknisk nämnd - aktuella beslut 17 augusti

Tekniska nämndens extrainsatta möte den 17 augusti hade stort fokus på utomhusaktiviteter och friluftsliv i såväl Lundförslag som politiska skrivelser. Ordinarie nämnd äger rum 25 augusti.

2021-08-11

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i augusti 2021

Förstärkt stöd till barn och unga med psykisk ohälsa, försäljning av tomt till LKF och deltagande för effektivare kommun. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt första sammanträde efter sommaruppehållet.

Juli

2021-07-06

Extrainsatt kommunfullmäktige- aktuella beslut i juni 2021

På det extra sammanträdet med Lunds kommuns kommunfullmäktige 6 juli så beslutade man att föreslå Sven Landelius (FNL) som ny ledamot i förbundsstyrelsen VA SYD samt ny ordförande i ägarnämnd Lund inom VA SYD.

Juni

2021-06-24

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i korthet juni 2021

Ett femte åtgärdspaket, infillfri konstgräsplan på Fågelvallen och revidering av LundaEko. Ja, det var en del av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

2021-06-22

Extrainsatt kommunstyrelse- aktuella beslut i juni 2021

I juni hölls ett extrainsatt kommunstyrelsemöte. Bland beslutspunkterna fanns frågan om en infillfri konstgräsplan.

2021-06-18

Byggnadsnämnden – aktuella beslut juni 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat hur man ska gå vidare i med utvecklingen i Genarp. Man gav också grönt ljus för 500 nya bostäder i de östra delarna av Lund och behandlade ärenden om parkering och bygglov. Frågan om inriktningen för ett nytt mötesforum väster om stationen diskuterades inte utan bordlades till ett senare möte.

2021-06-17

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i juni 2021

Ekonomi- och verksamhetsplan, avsiktsförklaring gällande byggnation och idéburet offentligt partnerskap. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 16 juni. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

2021-06-17

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i juni 2021

Förslag till programutbud för Lunds kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor läsåret 2022/23, tjänster för praktiknära forskning och en utökad elevhälsa var några av de ärenden som utbildningsnämnden fattade beslut om under läsårets sista möte 16 juni.

2021-06-16

Tekniska nämnden - aktuella beslut juni 2021

Tekniska nämnden den 16 juni tog beslut om ny parkeringsreglering på Smedjebacken, ett samråd kring cykelväg och ridstig längs Svenshögsvägen och om förlängning av försöket med busstrafik till Vallkärra och Stångby. Nämnden beslutade även om flaggning inför World Pride och hanterade två ärenden med koppling till kommunens största utbyggnadsområden, Brunnshög och Västerbro.

2021-06-16

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut juni 2021

Förstärkt stöd till skolan för att hantera psykisk ohälsa hos barn och unga, resultatredovisning gällande betyg och behörighet samt Lundaförslag om vegetarisk mat i skolor och förskolor. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 15 juni.

2021-06-16

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut juni 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 15 juni togs bland annat upp ett förslag till ny kompetensutvecklingsplan.

2021-06-10

Servicenämnden - aktuella beslut i juni 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 9 juni bland annat ärenden om samordnade servicetjänster, gemensam städstandard för Lunds kommun och avsiktsförklaring om att bygga en ny förskola intill Stenkrossen.

2021-06-10

Socialnämnden – aktuella beslut juni 2021

En överenskommelse med föreningen Vänskapens hus är ett av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 9 juni. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

2021-06-02

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i juni 2021

Åtgärdspaket, nya lokaler för musikskolan och revidering av LundaEko. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i maj 2021.

Maj

2021-05-28

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i maj 2021

Debatt om konstgräsplaner och beställning av ny förskola i Stångby. Ja, det var en del av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i maj.

2021-05-27

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i maj 2021

Ekonomisk månadsuppföljning, granskningsrapport av verksamhetens arbete med dataskydd i enlighet med Dataskyddsförordningen och nytt regelverk inom vuxenutbildningen är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 26 maj.

2021-05-26

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut maj 2021

Delårsrapport, skolplacering till förskoleklass och redovisning av barngruppernas storlek i förskolan. Det är några av de frågor som Barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 25 maj.

2021-05-26

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut maj 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 25 maj togs bland annat upp ett förslag till ny renhållningsordning med ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter.

2021-05-21

Byggnadsnämnden – aktuella beslut maj 2021

Under torsdagen antog byggnadsnämnden en detaljplan för Brunnhög som kan innebära 750 nya arbetsplatser. Man beslutade också i flera bygglovsärenden och behandlande bland annat ett Lundaförslag, remisser och utredningar.

2021-05-20

Socialnämnden – aktuella beslut maj 2021

Socialnämndens delårsrapport, kvalitetsredovisningar och sänkta tillståndsavgifter under pandemin är några av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 19 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2021-05-20

Tekniska nämnden - aktuella beslut maj 2021

Tekniska nämndens möte den 19 maj behandlade bland annat flera Lundaförslag, ett förslag om bildande av naturreservat Dalby fälad-Klockarelyckan och två ärenden kopplade till etablering av en internationell skola i Brunnshög.

2021-05-14

Servicenämnden - maj 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 12 maj ett antal mindre ärenden samt fick genomgång av delårsrapporten för årets fyra första månader samt det pågående utredningsuppdraget om samordnade servicetjänster.

2021-05-12

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i maj 2021

Hälsosamma scheman, uppföljning av arbetet med måltider för äldre inom ordinärt boende, fördelning av statsbidrag och förlängning av avtal gällande särskilda boenden. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 11 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

April

2021-04-30

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i april 2021

Årsredovisningen och så ska kommunen meddela om förbud mot att vistas på särskilda platser för att förhindra smittspridning. Ja, det var en del av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i april.

2021-04-26

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut april 2021

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med covid-19, välfärdsteknik och fördjupning av översiktsplan för Veberöd. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 14 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

2021-04-23

Byggnadsnämnden – aktuella beslut april 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden i två ärenden om den långsiktiga utvecklingen för hela kommunen. De beslutade även bland annat om samråd för förtätning i centrala Lunds och formerna för kommunens nya skönhetsråd.

2021-04-22

Tekniska nämnden - aktuella beslut 21 april 2021

Tekniska nämndens möte den 21 april behandlade bland annat direktupphandling inom färdtjänsten, markanvisning till Axis, anläggning av nya våtmarker, trafikutredning för Södra Sandby och tre fastighetsförsäljningar på Brunnshög.

2021-04-22

Socialnämnden – aktuella beslut april 2021

Helårsstatistik, månadsstatistik och en överenskommelse med Region Skåne och Skånes kommuner är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 21 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2021-04-21

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut april 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 20 april togs bl.a. upp en rapport om arbetsmiljöarbetet på Lunds renhållningsverk.

2021-04-21

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i april 2021

Uppföljning av arbetet med frånvaro, fördelning av extra statsbidrag, riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid samt åtgärder för en smittsäker skolmiljö. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 20 april.

2021-04-15

Servicenämnden - aktuella beslut i april 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 14 april bland annat förslaget till ny översiktsplan för Veberöd, men hade i övrigt inga stora beslutspunkter.

2021-04-09

Tekniska nämnden - aktuella beslut 8 april 2021

Tekniska nämndens extrainsatta möte den 8 april behandlade bland annat flera Lundaförslag, utvärdering av loppisen på Södra Esplanaden, förslag om att utreda fler möjliga platser för odlingsverksamhet samt ett planerat erfarenhetsutbyte med Århus kring spårväg. Nämndens ordinarie möte hålls den 21 april.

2021-04-07

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i april 2021

Årsredovisningen, Lund ett steg närmare ansökan om kulturhuvudstad och åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av pandemin. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i december 2020.

Mars

2021-03-25

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2021

Fastställande av elevplatser årskurs 1 i gymnasieskolan läsåret 2020/21 och extra stöd till gymnasieskolorna till följd av distansundervisning är ett par av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 24 mars.

2021-03-24

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i mars 2021

Lokalförändringar för Röda stugans förskola och Prenneelvans förskola, beställning av en ny förskola på Drabantvägen i Stångby och utvärdering av ett pilotprojekt för lärarnas avlastning. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 23 mars.

2021-03-24

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut i mars 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 23 mars togs bland annat upp ett medborgarförslag om en återbruksstation på Gunnesbo återvinningscentral.

2021-03-18

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i korthet mars 2021

Avlopp, bygglov och siste april. Ja, det var en del av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

2021-03-18

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut mars 2021

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med covid-19, yttrande om fast omsorgskontakt i hemtjänsten, åtgärder för krisberedskap och årsanalys 2020. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 10 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

2021-03-12

Byggnadsnämnden – aktuella beslut mars 2021

Under torsdagen hanterade byggnadsnämnden två ärenden om den långsiktiga utvecklingen för hela kommunen. Även planeringen för Källby, Nöbbelöv och Södra Sandby och Ideon tog några viktiga steg.

2021-03-11

Tekniska nämnden – aktuella beslut mars 2021

Nämnden den 10 mars tog bland annat beslut om ett nytt avtal för kommunens färdtjänst, en utvecklingsplan för Sankt Hans backar och om vinnare i en markanvisningstävling på Brunnshög. Nämnden beslutade också om att bygga en toalett vid Ekevallen i Genarp.

2021-03-11

Servicenämnden – aktuella beslut mars 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 10 mars bland annat samordning av servicetjänster inom Lunds kommun, försäljning av fastighet för blivande förskola samt remiss på handlingsplan för utökat samarbete med idéburen sektor.

2021-03-11

Socialnämnden – aktuella beslut mars 2021

Stängning av Systembolaget på Valborg och utökat stöd till Kvinnojouren och Tjejjouren är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 10 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2021-03-03

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i mars 2021

Inget siste april i Stadsparken, ny taxa för bygglov och konstnärlig utsmyckning av Lund. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i mars 2021.

Februari

2021-02-24

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut februari 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 23 februari togs bland annat uppföljningen för år 2020 upp.

2021-02-19

Socialnämnden – aktuella beslut februari 2021

Socialnämndens årsanalys och bostads- och lokalförsörjningsplanen är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 17 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2021-02-18

Kommunfullmäktige-aktuella beslut i februari 2021

Lunds framtida avloppsrening och val av styrelseledamöter i Lunds Rådhus AB var två av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde i februari.

2021-02-18

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i februari 2021

Årsanalys 2020, praktiknära forskning och uppföljningsverktyg för elevernas studiegång är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 17 februari. Nämnden fick även en redovisning av resultatbaserad ersättning för kommunal vuxenutbildning.

2021-02-17

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i februari 2021

Årsanalys för 2020, verksamhetsplan för 2021, utredning om en samlad måltidsorganisation samt uppföljning av arbetet mot kränkande behandling. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 16 februari.

2021-02-16

Servicenämnden – aktuella beslut i februari 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 10 februari bland annat upphandling av ny ridhusanläggning i Lunds kommun, nämndens årsredovisning samt att anta en ny informationsredovisning för nämndens verksamheter.

2021-02-12

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2021

Under torsdagen hanterade byggnadsnämnden årsanalysen för 2020, man beslutade om att det är dags för samråd för en detaljplan i Genarp och behandlade även flera bygglov.

2021-02-11

Tekniska nämnden - aktuella beslut i februari 2021

Nämnden den 10 februari hanterade bland annat årsanalysen för 2020, tog ett igångsättningsbeslut för gång-och cykelbana längs Vildgåsvägen och beslutade att utreda möjligheter för utökad julbelysning i de östra tätorterna.

2021-02-03

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i februari 2021

Miljonstöd till nationerna, Lunds framtida avloppsrening och granskning av ekonomiska processer. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde den 3 februari.

Januari

2021-01-28

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i januari 2021

Naturreservat i Höjeådalen, utvärdering av Lundaförslaget och detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av E22. Ja, det var några av ärendena på årets första sammanträde i kommunfullmäktige.

2021-01-27

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i januari 2021

Verksamhetsplan med internbudget och kvalitetsanalys läsåret 2019/20. Det är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 26 januari.

2021-01-27

Servicenämnden – aktuella beslut i januari 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 20 januari verksamhetsplan och internbudget samt ett antal mindre ärenden.

2021-01-22

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om flera bygglov, att anta en ny detaljplan för en del av Sankt Lars-området och om att gå vidare med planerna på ett nytt besökscenter på Brunnshög. Nämnden bestämde också om nya regler för sotning av eldstäder.

2021-01-21

Socialnämnden – aktuella beslut januari 2021

Verksamhetsplan och budget för 2021, satsning på arbetsmarknadsinsatser och en ny överenskommelse med Riksförbundet för social och mental hälsa är några av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 20 januari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2021-01-21

Tekniska nämnden – aktuella beslut i januari 2021

Den 20 januari beslutade tekniska nämnden bland annat om verksamhetsplan med budget för 2021 och att handla upp en entreprenad i Stångby. Nämnden behandlade även en granskning av det avslutade spårvägsprojektet.

2021-01-20

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i januari 2021

Verksamhetsplan och internbudget, kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020, underlag för den strategiska lokalförsörjningsplanen samt en motion om barngruppers storlek i förskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 19 januari.

2021-01-20

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut januari 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 19 januari togs bland annat upp verksamhetsplanen för Lunds renhållningsverk gällande 2021–2023.

2021-01-13

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i januari 2021

Förstärkta insatser mot våld i nära relationer, beslut om inriktning för Observatoriet och arbetet med biosfärområde i Vombsjösänkan tar form. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i januari 2021.