Kommunens organisation

Om hur kommunens verksamhet är organiserad.

organisationsschema 2018I Lunds kommun finns det fjorton nämnder. Varje nämnd har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsens, vars förvaltning sköts av kommunkontoret.