Kommunens organisation

Om hur kommunens verksamhet är organiserad.

organisationsschema 2018I Lunds kommun finns det fjorton nämnder och styrelser. Varje nämnd/styrelse har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsens, vars förvaltning sköts av kommunkontoret.