Kvalitetsarbetets grunder

Målen för vård och omsorg bestäms av kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden.

Värdegrunden är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Värdighetsgarantierna är ett sätt att beskriva kommunens servicenivå.

Det systematiska kvalitetsarbetet baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se