León, Nicaragua

I mitten av 1980-talet, när intresset för internationella kontakter blev allt större, beslutade kommunfullmäktige i Lund att inleda vänortsförbindelser med staden León i Nicaragua.

Mycket gemensamt

Städerna har flera likheter, bland annatär bådauniversitetsstäder med gamla anor. León har Nicaraguas äldsta universitet med speciell inriktning på medicin, kemi och odontologi. I båda städerna finns det dessutomen ståtlig katedral, och de är båda centrum för en jordbruksbygd.

Ömsesidigt utbyte

Även om utbytet ekonomiskt sett varit enkelriktat har man i León på ett generöst sätt tagit emot ungdomar som velat göra sin praktiktjänstgöring där, bland andra medicinstuderande och blivande socionomer.

Med sikte på miljön

En miljögrupp bildas nu inom föreningen, eftersom vi vill arbeta med dessa frågor. Det finns ett stort behov av mer kunskap och vi ser också att det finns en möjlighet till utbyte mellan kommunerna respektiveuniversiteten. Problemen i León finns inom bland annat vattenförsörjning, sophantering, skogsutveckling och hälsovård.Gruppen har haft en första träff. Är du intresserad? Kontakta:harald.heijbel@gmail.com

En viktig fråga som vi följer är den planerade kanalen mellan Atlanten och Stilla Havet genom Nicaragua. Kanalbygget och dess konsekvenser analyserades förra hösten av den kunnige Claus Kjaerby. Han är rådgivare i Nicaragua åt den danska miljöorganisationen ”Verdens Skove” och är särskilt engagerad i frågor om miljö och ursprungsbefolkning i Centralamerika.Vi planerar för ett möte med en uppföljning av läget för kanalbygget under senvåren 2016. Claus Kjaerbys gör då sitt årliga Danmarksbesök och vi försöker fånga honom.

Vänortsföreningen

logotyp Lund LeonI november 1989 tecknade Lunds kommun ett avtal om vänortssamarbete med staden León i Nicaragua. Till Leóns vänorter hör även bland andra Alicante, Spanien; Oxford, Storbritannien, Hamburg, Tyskland; Utrecht, Nederländerna; Salzburg, Österrike och Gettysburg, USA.

León är med sina 190 000 invånare Nicaraguas näst största stad efter huvudstaden Managua. Staden är ett administrativt och ekonomiskt centrum, strategiskt beläget nära Stilla havet och gränsen till Honduras, mitt i ett av Nicaraguas mest bördiga jordbruksområden. León - en av Latinamerikas äldsta städer - kan spåra sin historia till år 1524. Staden präglas av ett rikt kulturarv - tydligt inte minst i den centrala stadens mångfald av historisk arkitektur från den spanska koloniala eran.

Staden León är erkänd som Nicaraguas politiska och intellektuella nav, och var i händelsernas centrum bland annat under inledningen av revolutionen 1979. Staden är också säte för UNAN-León - Nicaraguas äldsta universitet.

Nicaragua och León har märkts av årtionden av diktatur, korruption, bojkotter, krig, politisk instabilitet och naturkatastrofer. Det finns omfattande ekonomiska och sociala problem med exempelvis analfabetism, hemlöshet, arbetslöshet, miljöproblem och brist på sjukvård. Utmaningarna är många och svåra.

En vänortsförening bildas

1987 bildades Vänortsföreningen Lund-León av personer med intresse för Nicaragua och dess kamp för bättre villkor. Syftet med föreningen är att bygga upp och vidareutveckla ett samarbete på olika områden mellan de båda vänorterna. Det är i hög grad Vänortsföreningen som stått för kontakterna med León. Lunds kommun har till exempel bidragit till reskostnader, vilket har varit betydelsefullt.

Projekt i León

Till Vänortsföreningens inledande samarbetsprojekt med León hör restaurering av teatern och inredning av kulturhuset. Vidare gavs stöd till skolor och daghem, datorisering av universitetsbiblioteket, rening av Río Chiquíto, floden som rinner genom León för att nämna några exempel.

I ett samhälle med stor arbetslöshet och många familjer som mist medlemmar i kriget blir uppväxtvillkoren tuffa för barn och unga. En satsning som inleddes 1995 har därför gällt ett projekt som vände sig till gatubarn. Senare omvandlades projektet till en verksamhet för ungdomar i riskzonen som kan bo hemma, men som behöver både socialt och pedagogiskt stöd för att klara skolan och få praktik. Ett viktigt inslag är att tonåringarna får ett mål mat om dagen. Verksamheten har ett mycket gott anseende i León och drivs av Asociación Las Tías (föreningen Las Tías), som skapades av en grupp ”torgmadamer”. De såg med egna ögon hur ungdomar for illa. De hade inte någon hemvist, gick inte i skolan, de tiggde eller snattade mat, många sniffade.

Förutom Las Tías’ ungdomsverksamhet har Vänortsföreningen stött Leóns kommunala bibliotek med medel för inköp av barnböcker. Bibilioteket är uppkallat efter Nicaraguas världsberömde poet Rubén Darío. Föreningens stöd inleddes 2002 och har även gällt bibliotekets arbete med att utrusta boklådor som cirkulerar bland skolor i León och den omgivande landsbygden.

Det är dessa båda projekt som föreningen fortsatt stödjer, det vill säga Las Tías verksamhet för unga i åldern 14-18 år och bibliotekets barnavdelning. Läs mer om Las Tías på deras Facebooksida pålänken nedan.

”En Tia till León” blir ”En Tjuga till León”

1990 lyckades föreningen få Lunds kommun med på ett projekt som kallades ”En Tia till León”. Nu omvandlas detta till ”En Tjuga till León”, men tanken är densamma, att kommunalt anställda och förtroendevalda som så vill kan ge stöd åt projekt i vänorten genom att avstå 20 kronor av sin lön varje månad. Med hjälp av dessa mindre bidrag från ett stort antal givare har föreningen kunnat stödja en rad viktiga projekt.

Ömsesidighet?

När det ena landet befinner sig i ett uppbyggnadsskede som är präglat av ytterst begränsade resurser kan vi inte vänta oss likformighet i utbytet mellan vänorterna. I León har man alltid tagit emot företrädare för Lund på ett generöst sätt. Studerande som velat göra sin praktik där har blivit väl mottagna, bland andra blivande läkare och socionomer. Kulturellt har León mycket att erbjuda. Nicaraguas natur är storslagen med vulkaner, vulkansjöar, floder, vackra kuster. I landet finns även den största orörda regnskogen i Centralamerika - Bosawás Biosphere Reserve - som erkänts av UNESCO som ett globalt intressant biosfärområde.

Kontakt

Ordförande: Elisabeth Iregren
Telefon: 0706-72 97 49
E-post:lundleon100@gmail.com
Föreningens plusgiro: 11 69 57-2.
Medlemsavgift: 150 kronor per år

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se