Våra projekt

Smarta offentliga miljöer II

  • Lunds kommun har av Vinnova erhållit 12 mkr under en treårsperiod för projektet Smarta Offentliga Miljöer steg 2 (SOM2). Med SOM2 och aktiva partners har Lunds kommun förutsättningar att bli bäst i landet på digitala lösningar för offentliga miljöer. Samhällsnyttan med uppkopplad teknik är ännu svår att överblicka men de ekonomiska och miljömässiga vinsterna spås bli betydande. Projektet kommer initialt att fokusera på fyra innovationsexempel:
  • Cykeldata
  • Övervakning av kritisk infrastruktur
  • Effektiv och säker stadsodling
  • Användarstyrd avfallshantering

Projektet leds av Lunds kommun och övriga partners är Ideon Innovation, Lunds och Malmö universitet, Axis Communications, Sony Mobile Communications, Kraftringen, Ericsson, Telia, Sensative, Sensefarm, Mobile Heights, RISE, Schneider Electric, u-blox, Trivector.

För mer information: http://futurebylund.se/
Projektet pågår: 2017-2020
Total projektbudget (ca): 24.000.000
Program: Sakernas internet – VINNOVA

Future by Lund 2.0

Syftet med projektet är att stärka Lunds och Malmös förmåga att använda innovativa IoTlösningar för att utveckla och effektivisera verksamheterna och vara test-arena åt svensk IoT industri, specifikt med inriktning mot offentliga miljöer. Målet är att skapa tjänster, metoder och processer som kan kopieras och användas av andra offentliga organisationer.

För mer information: http://futurebylund.se/
Projektet pågår: 2016-2019
Total projektbudget (ca): 6.850.000
Program: VINNOVA

Blended Care

Projektet syftar till att identifiera möjligheter och lösningar som kan hjälpa sjuksköterskor att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande och effektivt sätt. Arbetsglädje och känslan av att man utför meningsfulla arbetsuppgifter är avgörande för bibehållen hög patientsäkerhet och kvalitet. Med en bättre förståelse för sjuksköterskornas arbetssituation i kommunen kan digitala lösningar utvecklas som ändrar arbetsorganisation så att sjuksköterskorna mår bättre och känner ökad arbetstillfredsställelse, och därmed förbättras kvalitén på den vård- och omsorg som Lunds kommun erbjuder. Med hjälp av smart teknik ska jobb inom vård och omsorgssektorn bli mer attraktiva och säkerställa en bra arbetsmiljö.


För mer information: https://www.lund.se/kommun--politik/jamfor-service-kvalitet-i-verksamheter/vardochomsorg/verklighetslabb/
Projektet pågår: 2017-2019
Total projektbudget (ca): 6.600.000 SEK
Program: Verklighetslabb – VINNOVA

Lightning Metropolis

Projektet Lightning Metropolis syftar till att höja medvetandenivån gällande ljusets betydelse och möjligheter. Det sker genom att först matcha aktörer med olika bakgrund med varandra, sedan låta aktörerna pröva något nytt tillsammans i så kallade demoprojekt - och till sist låta aktörerna dela med sig av sina erfarenheter. På ljusmarknaden finns forskare, designers, produktutvecklare, konsumenter och leverantörer. Inom den privata sektorn såväl som den offentliga. Uppgifterna som så småningom blir demoprojekt formuleras av de deltagande kommunerna, för att resultaten ska komma allmänheten till gagn som den grundläggande inriktningen. De olika demoprojekten kommer under processen att få stöd av Lighting Metropolis två innovationscoacher. I Lund sker demoprojekt inom skolans matsalar och kring gång- och cykelväg.

För mer information: https://lund.se/kommun--politik/internationellt-arbete/projekt/--betydelsen-av-ljus/
Projektet pågår: 2016-2018
Total projektbudget (ca): 71.000.000 SEK
Program: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se