Fokusområde: Långsiktig kompetensförsörjning

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del i arbetet med kompetensförsörjning. Här kan du läsa mer om vilka mål och vad kommunen gör för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare i kommunen.

Inom alla nämnder finns svårigheter att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare inom vissa bristyrkesgrupper däribland förskollärare, fritidspedagoger, undersköterskor sjuksköterskor, socionomer samt specialkompetenser inom teknik.

Tidigare har utmaningen legat i att rekrytera och behålla de mest erfarna och kompetenta medarbetarna, men under 2017 har det mer och mer börjat handla om att kunna bemanna vakanser med medarbetare som har adekvat utbildning inom bristyrken. Det är något många kommuner hanterat i flera år, men som alltså nu även är verklighet i Lund.

Lunds kommun arbetar proaktivt genom att främst fokusera på de sex åtgärder i handlingsplanen för kompetensförsörjning som kommunstyrelsen antog i början av 2017. Åtgärderna syftar till att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och nedan följer en kort redogörelse av vad som gjorts 2017.

Åtgärder i handlingsplanen för kompetensförsörjning

  • Kommunkontoret har arbetat fram ett stödmaterial för att kartlägga och analysera kompetensbehovet på kort och lång sikt. Vård- och omsorgsförvaltningen har använt materialet i ett pilotprojekt och under 2018 ska alla förvaltningar genomföra arbetet enligt den kommungemensamma metoden.
  • Lunds kommun har utvecklat sin arbetsgivarprofilering i sociala medier och arbetar utifrån en kommunikationsplan som togs fram under året. Ett så kallat arbetsgivarabonnemang har tecknats med LinkedIn och verksamheterna har börjat betala för annonsering av lediga jobb på Facebook, vilket ger betydligt bättre spridning än gratisannonser. Kommunen fortsätter även med det Instagram-konto där man kan följa medarbetares vardag i kommunen.
  • Kommunkontoret har beviljats medel från FINSAM för att finansiera en koordinatortjänst på heltid i tre år. Tjänsten är tillsatt och uppdraget är att samordna, kommunicera och implementera insatser för att underlätta för nyanlända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller praktik inom Lunds kommuns organisation.
  • Arbetsgivaren har i samarbete med Kommunal arbetat fram en plan för hur fler medarbetare inom Kommunals avtalsområde ska gå från deltid till heltidsanställning.
  • Chefs- och ledarutvecklingsinsatserna har fortsatt under året med programmet Jag som chef och de så kallade chefsmodulerna, som är utbildningar inom till exempel arbetsrätt och rekrytering. Under hösten har kommunkontoret börjat utveckla chefs- och ledarutvecklingsinsatserna i och med att kommunen har en ny vision.
  • Kommunkontoret har arbetat fram en digital avgångsenkät som ska skickas ut till medarbetare som sagt upp sig eller som ska gå i pension. Syftet är att systematiskt kartlägga varför medarbetare väljer att sluta. Kommunkontoret kommer sammanställa pedagogiskt utformade statistikrapporter på kommun- respektive förvaltningsnivå och för större yrkesgrupper.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se