Våra fokusområden

I Lund visar den politiska ledningen hur den vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden, som ska ta kommunen i riktning mot uppsatt vision. Det är kommunfullmäktige som beslutar om fokusområden, som sedan alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till.

Lunds kommun ska arbeta efter fokusområden som bidrar till kommunens verksamheter. Fokusområdena ska styra satsningar och prioriteringar, och de gäller för samtliga nämnder och styrelser.

Inom varje fokusområde finns tre beslutade viljeinriktningar. Till dessa finns indikatorer – nyckeltal – som ska visa kommunens riktning för fokusområdet. Med hjälp av indikatorerna mäter vi hur våra mål uppnås.

Följande fyra fokusområden är riktlinjer när vi prioriterar och sätter mål i Lunds kommun – både i vardagen och på lång sikt:

 • Smartare Lund
 • Höjd kvalitet och ett gott bemötande
 • Ett starkt samhällsengagemang
 • Ett grönt föredöme

Smartare Lund

 • Vi vill att Lund ska ha utbildning i världsklass.
 • Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.
 • Vi vill ta tillvara den samlade kunskapen hos alla som bor, verkar eller vistas i Lund.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

 • Vi vill bidra till bättre service och höjd kvalitet i verksamheten.
 • Vi vill öka tillgängligheten och alltid ge ett gott bemötande.
 • Vi vill öka kommuninvånarnas inflytande.

Ett starkt samhällsengagemang

 • Vi vill skapa jämlika livsvillkor i nära samverkan med Lundaborna och civilsamhället.
 • Vi vill ge kraft åt Lundabornas engagemang.
 • Vi vill att Lundaborna ska ha en hög tilltro till kommunen.

Ett grönt föredöme

 • Vi vill att Lund ska vara en föregångskommun för hållbarhet.
 • Vi vill att Lunds hållbarhetsarbete ska bidra till ett mer hälsosamt och attraktivt Lund.
 • Vi vill minska Lunds klimatavtryck.

Du kan läsa mer om våra fokusområden i ekonomi- och verksamhetsplanen för 2020–2022