Skatten i Lund

Av landets 290 kommuner är det 2016 35 kommuner som höjer skatten och 5 kommuner som sänker skatten. Sammantaget höjs den genomsnittliga kommunalskatten i landet från 31,99 procent till 32,10 procent. Tre landsting höjer skatten. Ett landsting skatteväxlar.

Den genomsnittliga skattesatsen för kommuner är 20,75 procent (20,70) och den genomsnittliga landstingsskatten är 11,41 procent (11,29).

Av Skånes 33 kommuner har Vellinge lägst kommunalskatt med 18,50 procent medan Osby har högst kommunalskatt med 22,26 procent. Tre kommuner i Skåne har högre kommunalskatt än Lund.

I tabellen nedan beskrivs utvecklingen av kommunalskatten i Lunds kommun under de senaste åren. Lund jämförs ofta med kommunbegreppet större städer och det framgår att kommunalskatten i Lund är 70 öre lägre än för övriga kommuner i denna grupp.

Kommunalskatten i Lund

 
År Skatten i Lund Medelskatt, större städer
  Kommunen Regionen Totalt Kommunen Totalt
2016 21,24 10,69 31,93 21,49 32,63
2015 21,24 10,69 31,93 21,44 32,49
2014 21,24 10,69 31,93 21,31 32,27
2013 20,84 10,39 31,23 21,20 31,05
2012 20,84 10,39 31,23 21,14 31,86
2011 20,84 10,39 31,23 21,32 31,82

Kommunalskatten – Övrig information

Kommuner och landsting har rätt att ta ut skatt samt att bestämma skattesatsens storlek (offentligrättslig befogenhet). Den kommunala inkomstskatten är proportionell, det vill säga oavsett inkomstens storlek utgår den med samma procentuella andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Kommunalskatt betalas sedan mitten av 1980- talet endast av privatpersoner (fysiska personer).

Kommunernas verksamheter finansieras huvudsakligen av skatter och intäkter från statsbidrags- och utjämningssystemen medan intäkter från brukare endast finansierar en mindre del av kostnaderna.

Kommunalskatten består av två delar: skatt till kommun och skatt till landsting. Skatten bestod tidigare av tre delar men från år 2000 ingår inte någon kyrkoskatt i kommunalskatten. I praktiken innebär detta att alla skattskyldiga betalar skatt till den kommun och det landsting (Region Skåne för skåningarna) där de är folkbokförda. Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i registrerade trossamfund (som Svenska kyrkan) en kyrkoavgift som varierar, se länken i vänstra menyn. Den som inte är medlem i ett trossamfund betalar inte kyrkoavgift men en begravningsavgift betalas av alla skattskyldiga oavsett kyrkotillhörighet. För medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften normalt i kyrkoavgiften. För medlemmar i övriga trossamfund och för personer som inte tillhör Svenska kyrkan ligger begravningsavgiften utanför kyrkoavgiften.

Källa: SCB och Skatteverket

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Faktaansvarig: Cecilia Andersson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se