Gröna obligationer

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Miljötänk genomsyrar hela kommunkoncernens verksamhet. Som ett led i detta arbete väljer Lunds kommun att emittera gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling. Vilka projekt som kan ingå styrs av ramverket.

Vad är gröna obligationer?

Den första gröna obligationen utfärdades under år 2007 av Världsbanken tillsammans med SEB. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Med ett ökat intresse från investerarna växer marknaden för gröna obligationer snabbt. Även om den ännu så länge utgör en relativt liten del av den totala obligationsmarknaden. När det gäller risk, avkastning, dokumentation och lagstiftning är villkoren de samma som för vanliga obligationer.

Ramverket

Lunds kommuns gröna obligation finansierar gröna projekt som uppfyller kraven i ramverket. Läs hela ramverket i dokumentet nederst på sidan.

Gröna projekt kan genomföras inom följande områden:

 • Förnybar energi
 • Energieffektivisering
 • Hållbara transporter
 • Utbyte av fossila råvaror
 • Energieffektiva lokaler och bostäder
 • Avfallshantering
 • Vatten- och avloppsvattenhantering
 • Klimatanpassningsåtgärder
 • Miljöåtgärder

Urvalet av projekt väljs i konsensus av Kommunkontorets ekonomiavdelning och miljöstrategiska enhet i samråd med de genomförande förvaltningarna och kommunägda bolagen.

Lunds kommuns arbete med gröna obligationer är granskat av det norska klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Lunds kommun erhöll den sammanlagda bedömningen "Dark Shade of Green" vilken är den högsta bedömningen som går att få. Hela deras "second opinion" kan du läsa i dokumentet nederst på sidan.

ÅterrapporteringSammanfattning Effektrapport 31 dec 2017

I enlighet med ramverket rapporterar Lunds kommun årligen de miljöeffekter som de gröna projekten medför.Lunds kommuns effektrapportering genomförs i enlighet med de principer och metoder som presenteras i Position Paper on Green Bonds Impact Reporting som har publicerats av en grupp nordiska offentliga emittenter av gröna obligationer. Detta dokument finns att hitta nederst på sidan.

Här till höger är en sammanfattning av Lunds kommuns effektrapport per 2017-12-31.
Hela rapporten finner ni längst ner på sidan under Dokument.

Gröna projekt

Här beskrivs i korthet några av de gröna projekt som finansieras med hjälp av Lunds kommuns gröna obligation.

Projektkategori - Hållbara transporter

Infrastruktur spårvägen Lund C – forskningsanläggningarna Max IV och ESS

Projekt som finansieras av gröna obligationer

 • en satsning på hållbar stadsutveckling och framtidens kollektivtrafik
  i ett av Lunds mest expansiva stråk, Kunskapsstråket

 • sträcker sig från Lund C, Universitets- och sjukhusområdet och LTH och IDEON Science Park. Vidare öster om E22 till den växande stadsdelen, Brunnshög med Science Village och forskningsanläggningarna Max IV och ESS.

Genom att etablera spårvägen skapas de bästa förutsättningarna för ett hållbart resande bland boende, sysselsatta och besökare.

Projektkategori - Energieffektiva bostäder

Flerfamiljshus i 5 våningar, Kvarteret Oden 2, inom stadsdelen Linero, i den östra delen av Lunds stad. Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF. Projekt som finansieras av gröna obligationer

 • 49 hyreslägenheter + 10 servicelägenheter
 • Teoretisk beräknad energianvändning 50 kWh/kvm Atempoch år
 • Uppvärmning och varmvatten med fjärrvärme som till 96 procent är fossilbränslefri
 • Separat mätning och debitering av varmvattenförbrukningen
 • Nyproduktion av hög standard som bidrar till att lyfta ett socioekonomiskt utsatt område

Projektkategori - Förnyelsebar energi

Solcellsanläggning på bostadstak, kvarteret Rådhusrätten, en stadsdel i den norra delen av Lunds stad.Projektägare Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.Projekt som finansieras av gröna obligationer

 • Norra Europas största solcellsanläggning på bostadshustak
 • 5 500 kvadratmeter solcellsyta på 21 bostadshus
 • Anläggningen kommer att producera cirka 800 000 kWh grön el per år, vilket motsvarar 320 lägenheters årsförbrukning av hushållsel.

Se en film om LKF:s solcellsanläggning här

Mer information

Här kan du läsa mer om Lunds miljö- och hållbarhetsarbete:

Miljö, klimat och hållbarhet i Lunds kommun

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gronaobligationer

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Annette Henriksson
Finansekonom
Telefon: 046-359 56 14
E-post:annette.henriksson3@lund.se

Matz Hagberg
Miljöstrateg
Telefon: 046-359 55 37
E-post:matz.hagberg@lund.se