Framtid och utveckling

Vilka framtida utmaningar står kommunen inför? Hur jobbar kommunen med sin arbetsgivarpolitik? Och hur ser framtidens infrastruktur ut i kommunen? Svaren hittar du här nedan.

Visionen är vår drivkraft

Bild för visionen

Lunds vision ”Lund skapar framtiden – genom kunskap, innovation och öppenhet” visar vägen för hur kommunen ska utvecklas.

Visionen ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen så att vi tillsammans kan skapa en hållbar utveckling, och i ännu högre grad sätta Lund på kartan som en kommun som skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Visionen ska fungera som en språngbräda och drivkraft för allt utvecklings- och förändringsarbete. Förhållningssätten ska ge alla medarbetare och beslutsfattare en riktning och vägledning i allt agerande.

Under hösten 2017 och våren 2018 har kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans arbetat fram nya fokusområden och mål. Tillsammans med representanter från förvaltningarna har sedan lämpliga indikatorer valts ut.

Våra fokusområden

Långsiktig ekonomisk utveckling

Färre ska försörja fler

Lunds befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0–19 år respektive 65 år och äldre, där efterfrågan på kommunal service är som störst, än i åldersgruppen 20–64 år, där det största skatteunderlaget finns. Den så kallade försörjningskvoten ökar både för Lunds kommun och för riket i stort. Ett annat sätt att beskriva det på är att ”färre ska försörja fler”.

Den demografiska förändringen innebär att kostnaderna för kommunens verksamheter ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag om verksamhetens bedrivs på samma sätt som idag. Det kommer också att innebära stora behov av investeringar samt betydande svårigheter att försörja framtidens verksamheter med personal.

Stora investeringsbehov

I takt med att skatteintäkter och statsbidrag inte ökar i samma takt som kostnadsutvecklingen finns det samtidigt stora behov av att investera i infrastruktur och verksamhetslokaler. Investeringsbehovet har varit ökande de senaste åren en bedöms kulminera under kommande planperiod då de förskolor och skolor som har haft problem med inomhusmiljön är åtgärdade. Från och med 2023 och framåt bedöms investeringarna ligga på mer normala nivåer.

En viktig förutsättning för att investeringsnivåerna ska gå ner till dessa nivåer är att kommunen arbetar enligt den nya lokalinvesteringsprocessen, där målet är att kommunen ska genomföra rätt investeringar, till rätt kostnad och till rätt
kvalitet.

Behov av årliga överskott

De stora investeringsvolymerna gör att det är svårt att helt finansiera investeringarna med egna medel, och därmed ökar kommunens behov av att låna. En ökad låneskuld innebär en risk för att dagens verksamhet får betalas av framtida generationer och att räntekostnader kommer att ta ett allt större utrymme av kommunens resurser, vilket blir extra kännbart när dagens låga räntenivåer stiger. Det behövs årliga överskott för att möjliggöra en hög grad av egen finansiering av investeringar och för att kunna hantera framtida räntekostnader.

Resultatet av den långsiktiga finansiella analysen lyfter fram vikten av att en kommun har årliga överskott som även
skapar förutsättningar för att hantera oförutsedda utgifter. Analysen visade att Lunds kommun
bör ha ett årligt överskott på minst 2 procent för att bidra till finansiering av investeringar och för att ha utrymme för att hantera oförutsedda utgifter.

Medarbetarnas hälsa

Sjukfrånvaron i Lunds kommun är en stor utmaning som kommer att vara i fokus kommande år. Att hitta strategier för att minska ohälsan i kommunen kommer att vara ett viktigt led i vår kompetensförsörjning. En kommunövergripande hälsoplan och hälsoekonomisk analys kommer att tas fram under 2019 som syftar till att ge en samlad bild över vilka insatser och aktiviteter vi behöver kraftsamla kring för att stärka hälsoarbetet. En tydligare målstyrning av företagshälsovården har också beslutats, och kommer att verkställas under 2019, vilket kommer att skapa förutsättningar för att bättre nyttja de kommungemensamma resurserna kring hälsoarbetet. Målet är att ökad samordning och större fokus på det hälsofrämjande arbetet, bidrar till att sjukfrånvaron på sikt minskar.

Ekonomiska förutsättningar

Enligt SKL:s ekonomirapport december 2018 passerar svensk ekonomi nu toppen av högkonjunkturen och utmaningarna för välfärdssektorn är stora. Under 2019 dämpas skatteunderlagets tillväxt i takt med att konjunkturen planar ut. Samtidigt ökar antalet yngre och äldre i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Det gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar, men förvärrar också bristen på arbetskraft. De kommande åren förväntas demografins utveckling framför allt göra att behoven av grundskola och äldreomsorg ökar. Kostnaderna för välfärden kommer att öka i betydligt snabbare takt än kommunsektorns intäkter framöver. För att klara välfärden behövs olika åtgärder, som ökade resurser och nya arbetssätt, som motsvarar 43 miljarder kronor fram till år 2022 (SKL).

För att hantera kostnadsgapet krävs en rad åtgärder. Att använda teknikens möjligheter är en av flera metoder. Inom till exempel hemtjänsten finns befintlig teknik som skulle kunna nyttjas mer för att bibehålla en god omsorg och hålla god kvalitet, även när det blir svårt att rekrytera, samtidigt som det kan frigöra resurser.

Framtidens infrastruktur

Ett antal stora projekt kommer att kräva mycket tid och energi av kommunen under 2019 och framåt. Det gäller primärt utvecklingen av Lund C samt höghastighetståget mellan Lund och Hässleholm. Arbetet med Lund C har pågått länge, men går in i ökad intensitet under de kommande åren. Trafikverket har definierat höghastighetsprojektet mellan Lund C och Hässleholm som högsta projektkategori i budget och komplexitetsgrad.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se