Långsiktig analys av kommunens ekonomi

Lund är en kommun i starkt tillväxt vilket ställer ökade krav på den service som ska ges. Kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) omfattar en treårsperiod. För att få ett mer långsiktigt perspektiv i planeringen har revisionsföretaget PwC gjort en långsiktig analys av kommunens ekonomi

Analysen utgår ifrån 2014 års bokslut och spanar fram till år 2028. Underlag i analysen är bland annat kommunens befolkningsprognos, investeringsplan, beräknade kostnader för pensioner, räntekostnader och avskrivningar. En framskrivning gös utifrån SKL:s senaste bedömning av samhällsekonomin. En särskild analys görs av kommunens framtida kassaflöde för att bedöma hur investeringarna ska finansieras.

Analysen visar sammanfattningsvis att kommunen har en stor utmaning i att hantera utbyggnaden inom skola, gymnasieskola och äldreomsorg. Befolkningsökningen påverkar personalförsörjningen och stora investeringar kommer att krävas i verksamhetslokaler. Utvecklingen medför att resultatnivån bör höjas för att hålla tillbaka upplåningsbehovet.

Relaterad information

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se