Budget och flerårsplan

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med den ekonomiska verksamhetsplanen och vad du kan göra för att få koll.

Fler invånare behöver kommunal service

En allt större andel av invånarna i kommunen behöver kommunal service, visar en långsiktig ekonomisk analys som Lunds kommun har gjort. En stor anledning till att andelen invånare som behöver kommunal service ökar, är att sammansättningen av Lunds befolkning har förändrats. Till exempel ökar andelen äldre personer och barn snabbare än den yrkesverksamma delen av befolkningen. Det leder exempelvis till att fler äldre behöver hemtjänst och fler barn behöver en plats i skolan.

Lunds kommuns kostnader ökar snabbare än skatteintäkterna

Kostnaderna för att driva Lunds kommun ökar snabbare än skatteintäkterna. Detta beror till viss del på att priser och löner ökar, men framför allt är det en följd av att fler människor behöver kommunal service.

Eftersom Lund växer stadigt, har den här förändringen varit svår att se effekterna av. Befolkningstillväxten har inneburit att skatteintäkterna har ökat kraftigt varje år, samtidigt som kostnadsökningarna har släpat efter. För att inte få stora problem med ekonomin i framtiden, måste man göra något redan nu. Lunds kommun behöver därför se till att kostnaderna inte ökar i samma takt framöver, det vill säga göra en relativkostnadsminskning.

Läs mer om den långsiktiga analysen här.

Läs mer om omvärldsanalysen här.

effektivisering 2018

Vanliga frågor

Vad är en relativ kostnadsminskning?

När fler behöver använda kommunens tjänster och medarbetarnas löner ökar, ökar de totala kostnaderna. Kostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna.

Kostnaderna får öka även i framtiden, men inte lika snabbt som i dag. Kostnaderna måste matcha hur stora skatteintäkterna är, och detta ger den relativa kostnadsminskningen.

Hur ska man minska kostnaderna?

Vi ska minska kostnaderna genom att effektivisera verksamheten. Det kan innebära andra arbetsmetoder, kanske genom automatisering och annan digitalisering. Effektiviseringen kan göra det möjligt för Lunds kommun att bedriva sin verksamhet med bibehållen kvalitet.

När får man veta vilka kostnadsminskningar Lunds kommun måste göra?

Budgetfullmäktige sätter de ekonomiska ramarna för verksamheten, vilket de med tanke på valår görs först i november/december 2018. Senast 31 januari 2019 ska de olika nämnderna besluta om verksamhetsplaner och den egna budgeten för 2019. Då vet vi vilka områden och verksamheter som måste effektivisera under 2019

Är det spårvägen som gör att verksamheterna måste effektivisera?

Den årliga kostnaden för spårvägen är cirka 23 miljoner, vilket är en mycket liten del av Lunds kommuns totala budget på 7,6 miljarder. Lunds kommun gör en investering i själva spårvägen (rälsen) och den är på 800 miljoner kronor, varav staten står för hälften.

Läs mer om spårvägsprojektet på sparvaglund.se.

Följ budgetfullmäktige

Du kan följa budgetfullmäktige själv, antingen på plats eller genom webbsändningen.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige.

Detta är ekonomi- och verksamhetsplanen, EVP

Varje år fastställer kommunfullmäktige en övergripande ekonomi- och verksamhetsplan med budget för kommunen – en så kallad EVP. Ekonomi- och verksamhetsplanen innehåller en plan för kommunens mål, verksamhet och ekonomi för en period av tre år, inklusive budgetåret.

I ekonomi- och verksamhetsplanen fastställs bland annat fokusområden för kommunen, skattesatsen och kommunfullmäktiges mål. Nämnderna får ett ramanslag för drift och ett anslag för investeringar. Varje nämnd beslutar i sina egna verksamhetsplaner och internbudgetar, hur verksamheten ska arbeta för att uppnå målen och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas till olika verksamheter.

Läs mer om budgetprocessen

Ekonomi- och verksamhetsplan 2019–2021

I december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för kommunen. I den finns budget för 2019 och planer för 2020 och 2021. Skattesatsen fastställdes till 21,24 kronor per intjänad hundralapp, vilket är oförändrat jämfört med år 2018. Under 2019 arbetar vi med att ta fram budgeten för 2020 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2020-2022.

Hur kan jag följa upp vad som händer i kommunen?

Det kan du genom de olika årliga redovisningsdokument vi tar fram.

Årsredovisning

Delårsrapport

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/budget

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se