Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Lund är en kommun full av möjligheter. Med god tillgång till kunskap och förkovring, ett innovationsklimat i världsklass, en arbetsmarknad som genom god tillgänglighet med goda kommunikationer stämmer över stora delar av Skåne och Köpenhamn, goda rekreationsmöjligheter och en utvecklad välfärd är vår kommun på många sätt ett föredöme.

EU-kommissionen har utnämnt Lund till den mest kreativa och kulturella staden i Europa tillsammans med Paris och Florens. Det är något som alla vi lundabor kan vara stolta över. Levande musik och teatertraditioner med spex och karneval och många amatörkörer är exempel på vad som gör Lund till Europas mest kreativa stad.

SCB:s medborgarundersökning visar att en stor andel av Lunds medborgare starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Samtidigt finns det stora utmaningar som behöver uppmärksammas och tas på allvar.

Lundaborna i fokusBild på Philip Sandberg

Att skapa förutsättningar för människor att lyckas är politikens och det offentligas främsta uppgift. Goda uppväxtvillkor och en skola som uppmärksammas och tar vara på barns olikheter är grundläggande. Att skolresultaten för gymnasieelever i Lund är de bästa i landet – här tar flest elever i Sverige examen – är därför glädjande. Resultatet ökar både på de högskoleförberedande programmen och på yrkesprogrammen. Över tid tillhör Lunds kommuns skolresultat bland de bästa i landet bland annat vad gäller meritvärde för årskurs 9 och andel elever som uppnått grundskolans kunskapskrav i alla ämnen. Om hänsyn tas till kommunens förutsättningar finns det, i jämförelse med andra kommuner, dock mycket kvar att göra. Vi behöver arbeta för att alla barn och elever ska få likvärdiga förutsättningar att lyckas med skolan. Vidare är kunskapsfokus i skolan centralt för såväl barn och unga i behov av särskilt stöd som för dem som har möjlighet att gå fram snabbare i undervisningen. Detta är en möjlighet som blir större med den kommande samlokaliseringen av Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet.

Barn och ungas möjlighet till kulturutövning har stärkts med införandet av musikchecken, och redan har hundratals barn, oavsett bakgrund, fått möjlighet att lära sig att spela ett instrument. Även i år har kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet erbjudit kostnadsfria aktiviteter under sportliv, påsklov och sommarlov. Under sommaren deltog mer än 15 000 barn i ett stort antal aktiviteter. Enligt Rädda Barnens rapport Barnfattigdom i Lund (2019) lever över 480 barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd, vilket utgör en tydlig riskgrupp för psykisk ohälsa och försämrade skolprestationer. I Lunds kommun har vi sedan länge tagit hänsyn till barnperspektiv i de politiska besluten. Målsättningen är att Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga. För det krävs att barn och unga känner meningsfullhet och har tillgång till goda förebilder såväl i skolan som i civilsamhället genom exempelvis föreningslivet.

Lunds kommun har under de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända, justerat efter befolkning tar Lund emot flest i Skåne enligt bosättningslagen. Arbetet med integration är därför viktigt för att alla ska få en så bra start som möjligt i Lund. Att ingen nyanländ siktar under sin förmåga är en nyckel till att vi ska lyckas med integrationen. Samtidigt ska det finnas förväntningar och ett stort eget ansvar i integrationen.

Smartare Lund

Ett näringslivsklimat som lockar och behåller såväl stora som små företag, högteknologiska som småföretag eller jordbruksbaserade, i Lunds stadskärna eller i våra östra kommundelar, är det som skapar förutsättningar för en god välfärd. Att företagare själva upplever att kommunens service till företagen och dess attityder till företagande har förbättrats är positivt, men företagsklimatet behöver stärkas ytterligare. Under året har en företagslots inrättats, som skapar en väg in i kommunen för hjälp med bland annat tillstånd, bygglov eller mark. Tillgång till mark för verksamhetsutveckling, i Lund såväl som i byarna, är ytterligare ett steg. Bristen på tillgång till kompetens till följd av att näringslivets behov av arbetskraft helt enkelt är större än tillgång kan få allvarliga konsekvenser. Matchningen mellan behovet av kompetens och utbudet på arbetsmarknaden går inte ihop. Alla arbetsföra kommuninvånare ska ges förutsättningar att bli självförsörjande och stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval. Fortsatt samarbete med Lunds universitet, MAX IV och ESS, som utvecklats till att bli ledande i mottagningen av internationella talanger till Lund och Skåne, är ytterst viktigt. Likaså tillgången på skolor med engelska som huvudsakliga språk. Lund ska vara ledande inom innovation och skapande och underlätta för framväxten av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även verka för tillvaratagandet av forskningsresultat från våra världsledande forskningsanläggningar.

Utvecklande Lund

Lunds kommuns befolkning fortsätter att öka i snabb takt. Samtidigt slår, återigen, antalet påbörjade bostäder rekord under 2019. Inte sedan miljonprogrammets höjdpunkt har det byggts så många bostäder som det gjordes i Lunds kommun. Under 2019 färdigställdes 1 641 bostäder och 1 293 bostäder påbörjades. Den snabba utvecklingen och tillväxten är på många sätt positiv för Lund, men måste balanseras genom att den goda åkermarken skyddas från exploatering för att värna såväl miljön som framtida livsmedelsförsörjning. Lunds kommun har en stor landsbygd; en fjärdedel av alla invånare i Lunds kommun bor utanför tätorten Lund. Hela kommunen ska leva och utvecklas. Därför är det glädjande att det byggs nya bostäder i stora delar av kommunen.

Klimatsmarta Lund

Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat. Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet. Innovationer som har möjliggjort att Lunds Renhållningsverk har byggt om en konventionell sopbil till en eldriven sopbil är helt i linje med detta. Lund utmärkte sig samtidigt genom att återigen erhålla det nationella SHIFT-priset för hållbara transporter och utsågs till landets tredje bästa cykelkommun. Kraftringens satsning på världens största lågtempererade fjärrvärmesystem på Brunnshög, där restvärme från bland annat MAX IV tillvaratas för att försörja stora delar av områdets värmebehov, visar på innovationer som leder till en mer klimatsmart framtid. Under året har arbetet påbörjats med att revidera Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEKO. Klimatsmarthet ska prägla kommunens arbete även i framtiden.

Det trygga Lund

I jämförelse med kommuner av samma storlek är Lund fortsatt en av Sveriges tryggaste kommuner. Sveriges Kommuner och Regioners öppna jämförelser visar på att Lunds kommun är den allra tryggaste kommunen i kategorin större städer. Det ska Lund fortsätta att vara. Under året har flera åtgärder vidtagits, som ordningsvakter och ökad kameraövervakning på extra brottsutsatta platser, arbetet med märk-DNA i byarna för att minska antalet inbrott, införandet av obligatoriska utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänsten samt åtgärder mot narkotika på gymnasieskolorna.

Skapa kvalitet som gör skillnad

All service mot Lunds kommuns invånare ska, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Under året har beslut tagits om servicelöfte avseende svarstider gentemot medborgarna. Den servicemätning som har genomförts visar på ett gott resultat för Lunds kommun. Med införandet av ett nytt medarbetarpris uppmuntrar vi nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen samtidigt som vi vågar prova nya metoder och arbetssätt. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Utöver det så viktiga arbetet med minskad sjukfrånvaro, ökad trivsel bland medarbetarna och en målsättning om heltidsanställning måste ökat fokus läggas på att såväl tillvarata kompetens som att attrahera nya förmågor. För att öka kvaliteten behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, och vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt – bland annat genom användandet av välfärdsteknik, digitalisering och smartare organisering. Under året har bland annat socialnämnden infört automatiserad och digitaliserad handläggning av försörjningsstöd, ett första steg mot en mer effektiv och digital organisation.

Hållbar ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna för Lund, Sverige och hela Europa ser mindre gynnsamma ut än på länge. Stora utmaningar väntar genom en föråldrad åldersstruktur som leder till ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Att Lund 2019 inte lever upp till kraven på en god ekonomisk hushållning med våra gemensamma resurser genom att det ekonomiska överskottet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning resulterade i ett nära nollresultat som målsättning, visar på behovet av en framtida större politisk insikt och enighet kring behovet av att säkra den kommunala ekonomins långsiktighet. Låneskulden som vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn är hög; Lund är den åttonde mest belånade kommunkoncernen i landet. Om låneskulden ökar i liknande takt som tidigare kommer en stor del av kommunens budget gå till att betala räntor på lån snarare än till satsningar på skola, vård och omsorg. Samtidigt ser vi en trend av att staten skjuter över kostnader på kommunerna, vilket är ytterst bekymmersamt. Välfärdens långsiktiga finansiering tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än intäktsutvecklingen i Lund. Så skapar vi en långsiktigt hållbar ekonomi.

Lund har alla förutsättningar att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet, som vår vision säger.
Det kräver mycket av oss alla. Det är vi redo för.

Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande