Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål.

I årsredovisningen kan du ta del av den ekonomiska redovisningen och bland annat se hur mycket pengar som använts till skolor, kultur, vård och omsorg. Årsredovisningen innehåller också en personalredovisning och en miljöredovisning. Fullständig årsredovisning publiceras i april 2018.

Preliminärt resultat för Lund 2017: 164 miljoner kronor i överskott

Lunds kommun kommer, för 2017, att redovisa ett överskott på 164 miljoner kronor vilket är 96 miljoner bättre än budget. Det visar det preliminära resultat som kommunens ledande politiker fick ta del av i dag.

Årsredovisningen för Lunds kommun kommer att presenteras längre fram i vår, men i dag fick ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott en redovisning av det preliminära resultatet.

- Nu ser vi ett mycket starkt ekonomiskt resultat 2017. Detta tack vare att vi har skapat ordning och reda i ekonomin samtidigt som vi genomfört viktiga satsningar. Medarbetarna i kommunen har gjort fantastiska insatser under 2017. Det ger en bra grund för det fortsatta arbetet med kvalitet och effektivitet, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Christer Wallin (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen kommenterar resultatet så här:

- Först och främst bör vi komma ihåg att det budgeterade resultatet på 68 miljoner kronor var lägre än resultatmålet för 2017. Alltså var det redan från början nödvändigt för kommunen att överträffa budget för att nå till de uppsatta målen. Men jag är givetvis glad över att överskottet ändå är så pass stort. Sedan har överskottet till betydande del uppstått bland annat på grund av senarelagda eller uteblivna investeringar. Sammantaget visar detta att vi måste fortsätta jobba med våra kostnader och bli bättre på att använda varje skattekrona mer effektivt.

Finansiellt mål uppnås

Överskottet är alltså 96 miljoner kronor större än budgeterat och det finansiella målet på 2 procents överskott överträffas med råge. 2017 års överskott är 2,7 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som sammanlagt är cirka 6 miljarder kronor. Resultatet är också en markant förbättring jämfört med de prognoser som presenterats tidigare under året.

Bra arbete med att hålla ramar

– Kommunens verksamheter har gjort ett jättebra arbete för att hålla sina ramar 2017 och gör ett fortsatt mycket gott jobb för att redan nu anpassa sina kostnader inför budget 2018-2019, säger ekonomidirektör Henrik Weimarsson.

En av anledningarna till överskottet är att de flesta nämnder redovisar ett resultat som ligger över budget. Vård- och omsorgsnämnden har ett överskott på 52 miljoner kronor. En stor del av detta är kopplat till LSS-verksamheterna, där volymen och behoven inte ökat i den takt som varit förväntat och som det budgeterats för.

Socialnämnden redovisar för 2017 ett minus på 48 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader och minskade statsbidrag för flyktingmottagandet. Resultatet har dock förbättrats under året, och underskottet är halverat jämfört med den första prognosen.

Investeringar som inte gjorts

En annan viktig anledning till det sammanlagda överskottet för 2017 är investeringar som inte kunnat eller behövt göras, berättar Henrik Weimarsson:

– Vi arbetar hela tiden med att använda våra befintliga resurser så långt det är möjligt, vilket gör att en del investeringar har omprövats. Andra har inte kunnat genomföras, bland annat på grund av hårt tryck inom byggsektorn. De investeringar som inte blivit av medför, tillsammans med fortsatt låga räntor, att kommunens räntekostnader blivit mindre än vad vi räknat med. Dessutom har en del medel som budgeterats för ökade driftskostnader inte behövt användas. Sammanlagt rör det sig om cirka 50 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat.

Fortsatt fokus på ekonomin

Trots överskottet för det gångna året är det fortsatt mycket viktigt att hålla koll på kostnader och ekonomin, säger Henrik Weimarsson:

– Vi måste hela tiden utvecklas och arbeta effektivare. I Lunds kommun, liksom i hela Sverige, gör åldersutvecklingen i befolkningen att färre kommer att få försörja fler. För den kommande treårsperioden finns det budgeterat en kostnadseffektivisering som ökar med cirka 1,5 procent per år. Det är detta vi ska rusta oss för så att lundaborna får ut så mycket service och kvalitet som möjligt för pengarna. Därför är det väldigt viktigt att Lunds kommun uppnår det budgeterade resultatet för 2017.

– Det långsiktiga målet om 2 procents överskott i relation till skatteintäkter och statsbidrag har vi för att inte behöva låna till alla våra investeringar, vilket på sikt håller nere våra kostnader, samt för att ha en beredskap för oförutsedda utgifter.

Totalt är Lunds kommuns omslutning för 2017 runt 7,6 miljarder kronor. I det ingår, utöver skatteintäkter och generella statsbidrag, bland annat avgifter i olika verksamheter, riktade statsbidrag och försäljning till andra kommuner.

Vad hände under året?

Lund växer

Befolkningsutveckling i Lunds kommun 2017

Den preliminära befolkningsmängden i Lund per den 31 december 2017 är 121 262 invånare. Det är en ökning med 2,3 procent under året.

Svetsar spår till Lunds spårväg

Byggstart av spårvägen i Lund

Bygget av spårvägen startade våren 2017 och planeras börja trafikeras till hösten 2020. Spårvägen mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens miljövänliga kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk.

Foto: Kristina Strand Larsson

Bygg´nadsarbetare

Rekordhögt bostadsbyggande i Lund

Det har under året färdigställts 894 bostäder i Lund. Det är den högsta bostadsproduktionen på tio år.

Foto: Benjamin Walfridzon

Vy från andra våningen i Lunds konsthall

Kulturåret i Lund slår rekord

Under 2017 slogs publikrekord på ett antal etablerade kulturarenor i Lund. Lunds konsthall fick de högsta besökssiffrorna på tolv år med 93 083 besökare med anledning av den uppskattade fotoutställningen ”We have a dream” och sommarens utställning i samarbete med Lunds universitets 350-årsjubileum, ”Dit vindarna bär”.

Bild för visionenNy vision för kommunens styrning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lunds kommun har under 2017 beslutat om en vision som är utgångspunkten för kommunens styrning och som tillsammans med förhållningssätt och kommunens mål ska genomsyra alltkommunen gör.

Renhållningsbil som kör på en grusväg

Lunds arbete med ekologisk hållbarhet ligger i framkant

Under 2017 har Lunds kommun emitterat sin första gröna obligation för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling. Lunds kommun har också under 2017 utsetts till bästa kommun på avfallshantering, bäst på hållbara transporter, till Årets cykelkommun och bäst på svenskproducerade ekologiska livsmedel i sina verksamheter.

Foto: Nordiska Medier AB

Vårfruskolan

Lunds grundskolor klättrar i SKL:s rankning

Lunds kommun placerar sig på plats 29 av landets 290 kommuner i SKL:s mätning av skolors resultat, vilket är en förbättring med 21 placeringar jämfört med förra året. Rankningen görs utifrån ett flertal faktorer som elevernas slutbetyg, gymnasiebehörighet och kunskapskrav. Antalet elever i årskurs nio (undantaget nyinvandrade) som uppnår grundkraven i samtliga ämnen på Lunds kommunala grundskolor har ökat, från 88,7 procent förra året till 90,1 i år. Dessutom har meritvärdet på de kommunala skolorna i årskurs nio ökat från 253,4 till 256,9. Även gymnasieskolans högskoleförberedande program har höga resultat, 15,0 betygspoäng i genomsnitt.

Foto: Miriam Preis

Årsredovisningar

I mappträdet här nedan hittar du den aktuella årsredovisningen och årsredovisningar från tidigare år.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/arsredovisning

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se