Ekonomi

Hur ser kommunens årsredovisning ut? Vad betalar jag i skatt? Och hur fattar man beslut om budgeten? Här kan du läsa mer om kommunens ekonomi och budgetarbete.

Från budget till årsredovisning – så här går det till

Hur går det till när man beslutar om kommunens budget egentligen? Här får du se hur arbetet går till under hela processen – från plan till uppföljning.

Budget- och verksamhetsplan

Varje år i juni fattar kommunfullmäktige beslut om det kommande årets övergripande ekonomi- och verksamhetsplan med budget (EVP). Politikerna bestämmer då om budgeten för det kommande året, hur pengarna ska fördelas, vilka mål och områden som de särskilt vill prioritera. Under året följs sedan mål och ekonomi upp regelbundet.

Strategiprocessen

Under strategiprocessen genomförs en omvärldsanalys för att identifiera vilka förändringar som sker i omvärlden – såväl globalt som regionalt och lokalt – och som påverkar Lund och Lunds kommun. Det genomförs även en nulägesanalys för att identifiera var Lunds kommun befinner sig i förhållande till vision och mål samt i jämförelse med andra kommuner. I strategiprocessens aktiviteter deltar representanter för kommunens samtliga nämnder samt kommunens olika ledningsfunktioner. Resultatet från strategiprocessen mynnar ut i ett antal fokusområden som beskriver kommunens utmaningar och utvecklingsbehov.

Planeringsprocessen

I planeringsprocessen utgör dessa fokusområden en viktig utgångspunkt i arbetet med att ta fram kommunfullmäktiges mål och att för att fördela resurser till kommunens nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden, kommunfullmäktiges mål och resursfördelning (ekonomiska ramar) i samband med beslut om EVP för kommande treårsperiod, inklusive budget för det kommande året.

Uppföljningsprocessen

Under uppföljningsprocessen sker en kontinuerlig uppföljning av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat. Det sker även en löpande uppföljning av den basverksamhet som inte direkt omfattas av kommunfullmäktiges mål genom uppföljning av verksamhetskritiska nyckeltal.

Viktiga datum i processen

13 maj - central samverkan med de fackliga organisationerna
22 maj - beslut Kommunstyrelsen
13-14 juni - beslut Kommunfullmäktige

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se