Mål och budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en gemensam ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för de kommande tre åren. Underlaget kommer via trendanalyser, förändrad lagstiftning, uppföljningar med mera. Här kan du också läsa om Lunds kommuns fokusområden och mål och vad dina skattepengar används till.

Lund växer. Idag är kommunen landets 12:e största kommun. Resan mot en storstad i en storstadsregion betyder att investeringar behöver göras både för att utveckla platsen och för att bygga ut den kommunala servicen.

I Lund byggs framtiden. För att möjliggöra att kommunen växer krävs investeringar. Vi ska bygga bostäder, skolor och investera i vår infrastruktur. För att investera krävs att vi använder våra resurser på ett smart sätt som gagnar hela Lund.

Lunds kommun ska skapa en hållbar ekonomi på lång sikt som ger förutsättningar att växa med en budget i balans. Befolkningsutvecklingen med en större andel yngre och äldre och en lägre ökningstakt av skatteunderlaget gör att vi måste tänka långsiktigt för att bättre möta framtiden. Det är inget unikt för Lunds kommun, det är en utmaning för stora delar av Sverige.

Så vill vi möta framtiden

Sverige går mot en lågkonjunktur - det påverkar hela Sveriges ekonomi. God ekonomisk hushållning är ett krav på alla kommuner och regleras i kommunallagen.

Våra förtroendevalda har beslutat att vi ska nå de finansiella målen. Det innebär ett överskott på två procent i vår budget och att vår skuldsättning inte får vara högre än 60 procent av våra skatteintäkter. Att budgetera för att ha ett överskott innebär att säkerställa att utrymme skapas för oförutsedda utgifter, amorteringar och självfinansiering av investeringar.

Lund är en kommun med goda förutsättningar med hög kvalitet på verksamheten. Nu ska vi anpassa våra verksamheter till de pengar som finns i respektive budget. Effektiviseringarna ska vi göra tillsammans i alla förvaltningar. Det handlar om att ompröva våra arbetssätt och hitta nya sätt att utföra våra uppdrag på.

Vi ska genomlysa våra verksamheter och tillsammans hitta smarta sätt att använda våra resurser. Vi ska dra nytta av digitaliseringens och teknikens potential. Vi ska arbeta tillsammans. Vi är ett Lund och vi måste se till helheten.

Lunds styrmodell

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus - med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning. 

styrmodellen

Bilden visar styrmodellen som ett hus; taket består av vision och förhållningssätt, ovanvåningen av fokusområden, stommen av ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning samt grunden av verksamhetens basuppdrag. 

Lunds fokusområden och mål

För att lyckas behöver vi arbeta fokuserat mot gemensamma mål. Följande fokusområden är framtagna för att vara riktlinjer när vi prioriterar - både i vardagen och på lång sikt.

Våra fokusområden

Ekonomistyrning

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen. Genom budgeten omsätts de politiska prioriteringarna till ramar för de olika nämndernas verksamhet. Nämnderna tar i budgeten fram förslag till mål och ekonomiska ramar för den egna verksamheten och kommunstyrelsen fastställer kommunens budget. I verksamhetsplaner och internbudgetar anger nämnderna hur de ska fullgöra sin verksamhet och uppfylla målen under det kommande året. 

Budget och flerårsplan

Målstyrning

Målstyrningen utgår från att kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. Kommunfullmäktige beslutar också om prioriterade mål som är strategiskt viktiga för att nå framgång inom respektive fokusområde. 

Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål i sina verksamhetsplaner och definierar själva vilka områden de vill prioritera för sin utveckling. Nämnderna ska också arbeta utifrån sina basuppdrag. 

Alla nämnder och styrelser ska löpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi och vidta åtgärder om det behövs. I uppföljningen ska nämnder och styrelser redovisa till hur de har bidragit till den gemensamma utvecklingen och på vilket sätt de bidrar till uppfyllandet av fokusområden. 

Kvalitetsstyrning

Kvalitet handlar om upplevt värde utifrån rättigheter, behov och förväntningar. Inom kvalitetsstyrningen väljs faktorer ut som är kritiska för att verksamheten ska kunna leverera en god kvalitet. Dessa mäts sedan genom nyckeltal eller indikatorer som följs upp, analyseras, utvärderas och sedan används för att styra verksamheterna mot en god kvalitet. 

Kommunens kvalitet i jämförelse