Ekonomi och budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en gemensam ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för de kommande tre åren. Underlaget kommer via trendanalyser, förändrad lagstiftning, uppföljningar med mera. Här kan du också läsa om Lunds kommuns fokusområden och mål och vad dina skattepengar används till.

Lund växer. Idag är kommunen landets 12:e största kommun. Resan mot en storstad i en storstadsregion betyder att investeringar behöver göras både för att utveckla platsen och för att bygga ut den kommunala servicen.

I Lund byggs framtiden. För att möjliggöra att kommunen växer krävs investeringar. Vi ska bygga bostäder, skolor och investera i vår infrastruktur. För att investera krävs att vi använder våra resurser på ett smart sätt som gagnar hela Lund.

Lunds kommun ska skapa en hållbar ekonomi på lång sikt som ger förutsättningar att växa med en budget i balans. Befolkningsutvecklingen med en större andel yngre och äldre och en lägre ökningstakt av skatteunderlaget gör att vi måste tänka långsiktigt för att bättre möta framtiden. Det är inget unikt för Lunds kommun, det är en utmaning för stora delar av Sverige.

Så vill vi möta framtiden

Sverige går mot en lågkonjunktur - det påverkar hela Sveriges ekonomi. God ekonomisk hushållning är ett krav på alla kommuner och regleras i kommunallagen.

Våra förtroendevalda har beslutat att vi ska nå de finansiella målen. Det innebär ett överskott på två procent i vår budget och att vår skuldsättning inte får vara högre än 60 procent av våra skatteintäkter. Att budgetera för att ha ett överskott innebär att säkerställa att utrymme skapas för oförutsedda utgifter, amorteringar och självfinansiering av investeringar.

Lund är en kommun med goda förutsättningar med hög kvalitet på verksamheten. Nu ska vi anpassa våra verksamheter till de pengar som finns i respektive budget. Effektiviseringarna ska vi göra tillsammans i alla förvaltningar. Det handlar om att ompröva våra arbetssätt och hitta nya sätt att utföra våra uppdrag på.

Vi ska genomlysa våra verksamheter och tillsammans hitta smarta sätt att använda våra resurser. Vi ska dra nytta av digitaliseringens och teknikens potential. Vi ska arbeta tillsammans. Vi är ett Lund och vi måste se till helheten.

Lunds fokusområden och mål

För att lyckas behöver vi arbeta fokuserat mot gemensamma mål. Följande fokusområden är framtagna för att vara riktlinjer när vi prioriterar - både i vardagen och på lång sikt.

Våra fokusområden och mål. 

Ekonomi och verksamhetsplan 2020-2022

Varje år tar vi fram en budget där det framgår hur vi ska fördela våra pengar. I ekonomi- och verksamhetsplanen sätter vi också mål för att bli bättre och göra rätt saker.

Den beslutade budgeten ger inte full kompensation för väntade pris- och löneökningar. Samtligt fortsätter de sedan tidigare beslutade årliga effektiviseringskraven även under kommande år.

Ekonomi och verksamhetsplan 2020-2022.  

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se