Synpunkter och klagomål på förskolan eller skolan

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina åsikter är värdefulla för att vi ska förbättra verksamheten.

Vänd dig först till förskolan eller skolan 

Snabbaste sättet till lösning på synpunkter om verksamheten i förskolan och skolan är att kontakta de ansvariga på respektive enhet. Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektorn.

Sedan till förvaltningen 

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen kan du skriva ned dina synpunkter och lämna in dem till förvaltningen. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter. Respektive förvaltning har ansvar för att ta emot och utreda klagomål som rör utbildningen i kommunens förskolor och skolor. Ett klagomål som inkommit till kommunen blir en allmän handling. Den kan därmed begäras ut i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Lämna synpunkt eller klagomål

Vad händer sen? 

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig handläggare skickar en bekräftelse till dig på att ditt klagomål är mottaget. Därefter utreds det och ett skriftligt svar skickas till dig.

Om du vill ta ärendet vidare

För den som inte känner sig nöjd med hanteringen av klagomålet, finns statliga myndigheter som arbetar med förskole- och skolfrågor.

Har du barn i fristående förskola eller grundskola? 

Om du inte är nöjd med den fristående för- eller grundskola ditt barn går i, vänder du dig till det företag eller organisation som driver verksamheten. Varje fristående verksamhet ska ha en klagomålshantering dit du som vårdnadshavare kan vända dig med klagomål.

Om du inte känner dig nöjd med hanteringen av klagomålet kan du ta ärendet/klagomålet vidare.

Gäller det fristående förskolor och fritidshem i Lunds kommun vänder du dig till utbildningsförvaltningen.

Gäller det fristående grundskolor vänder du dig till Skolinspektionen.  https://www.skolinspektionen.se/sv/for-foraldrar-och-elever/lamna-klagomal/