Lunds Överenskommelse med idéburen sektor

Vill du, din förening eller organisation engagera er i att stärka samverkan kring frågor som är viktiga för Lund och Lundaborna? Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgaren.

Handlingsplan för Överenskommelsen ute på remiss

Samverkansgruppen för Lund Överenskommelse har arbetat fram ett förslag till handlingsplan. Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och för våra invånare. Nämnder, råd och föreningar i Lunds kommun kan lämna synpunkter på förslaget som nu är ute på remiss mellan 1 december 2020 – 28 februari 2021.

Här hittar du information om remissen

På följande länk hittar du överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor som antogs av kommunfullmäktige 2019:

Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor

Anslut din förening till Överenskommelsen

Alla föreningar och organisationer i Lund kan löpande ansluta sig genom att skicka in ett styrelseprotokoll med beslut om att föreningen/organisationen vill ansluta sig. Förutsättningen är att föreningen utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och att föreningen gynnar samhälls- och medlemsintresset.

Skicka styrelseprotokollet till kommunkontoret@lund.se, ange Lunds Överenskommelse i rubrikraden.

Samverkansplan för Överenskommelsen

Nu arbetar vi vidare med Överenskommelsen och går in i genomförandefasen. Det innebär bland annat att en samverkansplan håller på att arbetas fram för Lunds Överenskommelse. Planen bygger på de principer och åtaganden som finns i styrdokumentet Lunds Överenskommelse. Mellan oktober 2019 och februari 2020 hölls flera workshops tillsammans med idéburen sektor i Lund och föreningar hade möjligheter att lämna förslag på områden och aktiviteter som kan finnas i samverkansplanen. Planen beräknas vara klar under våren 2020.

Processbild för Överenskommelsen

Samverkansgrupp för Lunds Överenskommelse

Arbetet med Lunds Överenskommelse sker i samverkan. Samverkansgruppen består av följande representanter:

 • Ulrika Dagård, kommunkontoret, Lunds kommun

 • Anna Sigurgeirsdottir, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun

 • Ellen Isaksson, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun

 • Thomas Göransson, vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun

 • Mija Toftner, vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun

 • Pia Forsberg, socialförvaltningen, Lunds kommun

 • Bengt Selander, Finsam, Lund

 • Erwin Apitzsch, Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund, PIL

 • Axel Wallin, Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete, LIPS

 • Annette Danielsson, Svenska kyrkan

 • Johan Lindén, S:t Thomas av Aquino församling, Katolska kyrkan

 • Birgitta Larsson Printz, Lunds frivilliga samhällsarbetare

 • Cecilia Mallard, ABF MittSkåne

Vad innebär Överenskommelsen?

Syftet är att stärka förutsättningarna för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete. Lunds kommun vill uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som opinionsbildare och röstbärare, samt stärka idéburen sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen.

Så har Överenskommelsen arbetats fram

Initiativet till att arbeta fram en lokal överenskommelse kom från PIL (Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete). Överenskommelsen har arbetats fram i olika grupper med representanter från kommunen och idéburen sektor. Kommunfullmäktige fattade i januari 2019 beslut om Överenskommelsen.

Anslutna föreningar

Följande föreningar är anslutna till Lunds Överenskommelse

 1. ABF MittSkåne
 2. Akdemiska Föreningen
 3. Almandeiska föreningen Skåne
 4. Byalag i Odarslöv 
 5. Cykelkultur i Lund
 6. Eos Care 
 7. Equmenia Lund Västerkyrkans unga
 8. Hörselskadades förening i Lund
 9. IM Lunds Lokalförening
 10. Kreativa akademin
 11. Kuratorskollegiet
 12. Kvinnojouren i Lund
 13. Lilla Teatern, Lund
 14. Linero Idrottsförening
 15. LIPS – Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbete
 16. Lunds frivilliga samhällsarbetare
 17. Lunds Naturskyddsförening
 18. Lunds studenters folkdanslag
 19. Lunds universitets studentkårer (LUS)
 20. PIL – paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund
 21. Real fighter sällskap
 22. Rädda Barnen
 23. Röda korsets ungdomsförbund, Lund
 24. S:t Thomas av Aquino församling
 25. Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, Lund
 26. Vuxenskolan Lundabygden  
 27. Svenska kyrkan Lunds pastorat 
 28. Tamam Lund
 29. Unicef, Lund

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/overenskommelsen