Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du kan överklaga beslut som gäller dig som individ, exempelvis beslut om bistånd och försörjningsstöd. Du har också rätt att överklaga kommunbeslut.

När du överklagar ett beslut genom en laglighetsprövning, är det bara beslutets laglighet som kan prövas. För att få överklaga måste du vara folkbokförd i Lund, äga en fastighet här eller betala kommunalskatt här.

Överklaga ett kommunalt beslut

Om du anser att ett beslut inte har fattats på rätt sätt, eller om du anser att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till, kan du begära en så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Skicka eller lämna in ditt överklagande till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Anslagstavla för kungörelser

Förvaltningsrätten i Malmös webbplats

Läs mer om laglighetsprövning i kommunallagen på riksdagens webbplats

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om något av detta gäller:

  • Beslutet har inte fattats på ett korrekt sätt.
  • Beslutet rör något som inte berör kommunen.
  • De som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Överklaga beslut som rör dig själv

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Det är varken svårt eller krångligt.
Handläggaren som utrett ditt ärende ska också informera dig om hur det går till att överklaga. Det sker oftast i samband med att du får ta del av beslutet. Överklagan lämnas skriftligt till handläggaren. Du kan få hjälp med överklagan om du inte klarar det själv.

Det går att överklaga beslut som till exempel försörjningsstöd, hemtjänst, bygglov och LSS-insatser. Det är bara den som beslutet gäller som kan överklaga. 

Överklaga beslut om försörjningsstöd

Du måste lämna in din överklagan inom tre veckor från att du har fått ditt beslut. 

Detta ska stå med i din överklagan

  • Vilket beslut det gäller. Om det finns ett ärendenummer eller diarienummer, ange gärna detta.
  • Vad du vill ha ändrat
  • Namn, personnummer, postadress och telefonnummer
  • Namnteckning 

Vad händer sedan?

En överklagan ska hanteras skyndsamt och du får oftast svar från oss inom en vecka. Om vi bedömer att beslutet bör ändras helt eller delvis görs ändringen och Förvaltningsrätten får ta del av både överklagandet och det ändrade beslutet.

Om vi bedömer att beslut inte bör ändras skickas överklagandet och ett yttrande från nämnden det gäller till Förvaltningsrätten.

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda måste du ha ett prövningstillstånd. (När det gäller tvång, det vill säga Lagen om vård av unga, behövs inget prövningstillstånd.) Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.