Sök i stadsarkivet

I stadsarkivet förvaras handlingar över kommunala och enskilda arkiv inom det geografiska område som i dag omfattar Lunds kommun.

Stadsarkivet förvarar i stora drag:

  • 5 000 hyllmeter pappershandlingar från 758 arkivbildare (kommunala nämnder och bolag), varav 55 är verksamma idag.
  • 60 enskilda arkivbildares arkiv (företag, föreningar och personarkiv).
  • Cirka 13 000 fotografier, bland annat många gatubilder från Lunds stad 1850 till nutid, varav de flesta är digitaliserade.
  • Cirka 5 000 originalritningar på byggnader, med tonvikt på byggnader i Lunds stadskärna.
  • Cirka 200 kartor på områden inom Lunds kommun.

Sök i stadsarkivets arkivförteckningsdatabas

Vill du se vad som förvaras på stadsarkivet kan du söka i stadsarkivets arkivförteckningsdatabas som innehåller arkivförteckningar för samtliga arkivbildares arkiv. Tänk på att oftast är inte varje enskild handling förtecknad utan endast inskrivna i olika intervaller, t.ex. för avtal som är förtecknade efter fastighetsbeteckning kan det stå Abborren-Bävern.

Besök stadsarkivets arkivförteckningsdatabas

 

Du kan även använda NAD, den Nationella Arkivdatabasen, för att söka bland våra arkivförteckningar.
 
NAD är en databas som förvaltas av Riksarkivet. Här kan du söka information om arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige. NAD uppdateras varje dag. Tanken med NAD är att man i ett sammanhang ska kunna söka information om arkiv och samlingar i Sverige som är tillgängliga för forskning.

Besök den Nationella Arkivdatabasen

Ritningar och kartor

Fastighetsritningar

Lunds stadsarkiv har cirka 5 000 originalritningar på byggnader, huvudsakligen inom tätorten Lund. Samlingen omfattar tiden 1875–1970. Se länk nedan.

Ritningsregister, Lunds stadsarkiv.pdf

De flesta fastighetsritningar är inskannade och finns i kommunens ritningsdatabas. Om du vill få tag på ritningar över en fastighet kan du själv söka i databasen eller kontakta Stadsbyggnadskontoret. Glöm inte att uppge fastighetsbeteckningen. Se länk nedan.

Besök Stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv

Stadsarkivet förvarar ritningar över en del fastigheter, i synnerhet över fastigheter som är eller varit i kommunens ägo. Vi förvarar även övriga fastighetshandlingar, exempelvis bygglovsansökningar, brandskyddsdokumentation och miljöundersökningar.

VVS-, ventilations- och elritningar

Stadsbyggnadskontoret skannar kontinuerligt in de VVS-, ventilations- och elritningar som byggare lämnar in tillsammans med andra ritningar. Stadsbyggnadskontoret började kräva in VVS- och ventilationsritningar från och med början på 1980-talet. Elritningar är däremot inget som byggnadsnämnden kräver in. En del byggare lämnar ändå in elritningar. 

Om du vill få fram vatten- och avloppsritningar för en fastighet kan du även vända dig till VA SYD:s arkiv. För uppgifter om vatten- och avloppsledningar samt elledningar kan du vända dig till Ledningskollen.

E-post till VA SYD:s arkiv: arkiv@vasyd.se

Ledningskollens hemsida: https://www.ledningskollen.se/

Kartor

Stadsarkivet har även cirka 200 kartor över områden inom nuvarande Lunds kommun. De omfattar tiden 1784-nutid. Se länk nedan.

Kartor över områden inom nuvarande Lunds kommun.pdf

Lantmäteriets handlingar

På Lantmäteriet finns juridiska handlingar för fastigheter så som tomtkartor, avstyckningshandlingar, inteckningar och handlingar gällande taxeringsvärde. Vill du veta mer om din egen fastighet kan du använda dig av Lantmäteriets E-tjänst Min fastighet. Se länk nedan.

Lantmäteriets E-tjänst Min fastighet

För handlingar gällande andra fastigheter och geografisk information kan du kontakta Lantmäteriet. Se länk nedan.

Lantmäteriet

Lunds kommuns bevaringsprogram

Mellan åren 1975 och 2002 arbetade Lunds kommuns bevaringskommitté med att kartlägga och dokumentera olika fastigheter i Lunds kommun. Projektet fick namnet Lunds kommuns bevaringsprogram. Vill du läsa om olika fastigheter och dess historia kan du gå in på bevaringsprogrammets webbplats. Se länk nedan.

Besök webbplatsen för Lunds kommuns bevaringsprogram

Lunds namnwiki – se orters, kvarters och områdens namnursprung

Vill du veta mer om var orter, kvarter och områden har fått sitt namn ifrån kan du läsa mer på Lunds namnwiki.

Besök Lunds namnwikis webbplats

Bildbank och bildarkiv

Några av stadsarkivets bildsamlingar är digitaliserade och finns nedladdningsbara i kommunens bildbank.

Här hittar du Lunds kommuns bildbank

De fotografier som inte finns tillgängliga genom bildbanken, se listan över bildarkivsregisterna nedan, lämnar stadsarkivet ut utan avgift mot vissa förbehåll ex, om det är ett foto av en person i livet. Vid publicering ska det framgå upphovsman/företag/nämnd och Lunds stadsarkiv.

Om du vill ta del av ytterligare fotosamlingar kan du bland annat kontakta Kulturen i Lund eller Lunds universitetsbibliotek.

Pressklipp

Lunds stadsarkiv har Helmer Christenssons pressklippsamling, som omfattar tiden 1922–1979.

Helmer Christenssons pressklippsamling 1922-1979.pdf

Enskilda arkiv

Lunds stadsarkiv förvarar endast ett fåtal enskilda arkiv (företag, föreningar, personarkiv), oftast med anknytning till den kommunala verksamheten.

Vill du ta del av enskilda arkivbildares arkiv som är eller varit verksamma i Skåne ska du i första hand vända dig till Skånes Arkivförbund.

Besök Skånes Arkivförbunds webbplats

Bibliotek

Lunds stadsarkiv har även en samling av böcker, uppsatser och artiklar om Lund, varav flera innehåller fakta hämtade ur arkiv förvarade i stadsarkivet. Samlingen omfattar tiden 1879 till nutid.

Stadsarkivets bibliotek med böcker, uppsatser, artiklar om Lund.pdf

Avgifter vid Lunds stadsarkiv

Stadsarkivet tar ut en avgift för kopiering. 10 kopior kostar 50 kronor, därefter 2 kronor per kopia.

För myndigheter är det gratis.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sokistadsarkivet