Arkiv och allmänna handlingar

Från vårt dokument- och ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om våra ärenden.

Handlingar

Handlingar är till exempel in- och utgående skrivelser, brev och e-post.

Ärende

Ärende är ett samlingsbegrepp för ett antal handlingar som tillsammans blir underlag för någon form av beslut eller åtgärd. Det kan vara bidragsärenden, planärenden eller tillståndsärenden.

Ta del av ärenden och handlingar

Är du intresserad av att ta del av de ärenden och dokument som finns registrerade hos kommunens förvaltningar – kontakta respektive förvaltnings registrator via kommunens medborgarcenter 046-359 50 00.

Är du intresserad av att ta del av en allmän handling som finns registrerad, kontakta registrator eller handläggare som finns angivet på ärendet via kommunens växel 046-359 50 00 eller via e-post lunds.kommun@lund.se.

Diarium och arkiv

Möten och protokoll vid nämndsmöten

Här hittar du alla möten och protokoll för nämndsmöten.

Äldre handlingar och övrigt material hos Stadsarkivet

Lunds stadsarkiv är slutarkiv för Lunds kommuns myndigheter och bolag. I Lunds stadsarkiv förvaras handlingar som ska bevaras och som inte längre är aktuella för kommunens förvaltningar och bolag.

Lunds stadsarkiv

Släktforska i kommunala arkiv

De kommunala arkiven innehåller en hel del individrelaterat material av stort värde för dig som släktforskare. I första hand ger de kommunala arkiven information om individernas levnad och i andra hand om släktförhållanden.

Släktforska

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se